"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor och arbetsmiljö

Bild: Mattias Pettersson

Läs om hur Umeå universitet arbetar med frågor som rör lika villkor och arbetsmiljö.

Lika villkor

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter är en rättvise- och kvalitetsfråga och ger medarbetare och studenter rätt till en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering.

Umeå universitets vision

Vid Umeå universitet råder lika villkor. Alla anställda och studenter ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder.

Vi har en kreativ och stimulerande miljö för studenter såväl som anställda. Vi har de förutsättningar som krävs för att uppnå goda studie- och arbetsresultat samt förverkligande av både professionella och personliga livsmål. Vi erbjuder en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.

Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartners och besökare. Våra lokaler och vårt sätt att kommunicera och informera skapar tillgänglighet för alla studenter, anställda och besökare.

Interna styrdokument som reglerar arbetet med lika villkor vid Umeå universitet

 

Arbetsmiljö

I arbetsmiljöpolicyn för Umeå universitet framgår att universitetet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Vi ska bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering för att skapa en hållbar och trygg miljö för både medarbetare och studenter samt värna om materiella och immateriella värden.

Rektor är ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. Dekanen och universitetsdirektören har ett likande ansvar när det gäller arbetsmiljöarbetet på fakulteterna och vid förvaltningen och varje chef ansvarar för arbetsmiljön på sin institution eller enhet.

Interna styrdokument som reglerar arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2023-02-10