Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogisk fjärrhandledning

Hur ser samverkan ut när det gäller Pedagogiska institutionen och specialpedagogisk fjärrhandledning?

I det här forsknings- och utvecklingsarbetet, som är finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten, var det skolhuvudmannens behov, om att än bättre kunna använda IKT för specialpedagogisk handledning och att skolans utvecklingsarbete skulle vila på vetenskaplig grund, som var skälet till att jag blev tillfrågad om att ingå i FoU-samarbetet.  

Vilka av våra medarbetare är inblandade i arbetet?

Jag, Gerd Pettersson har haft mest tid i forsknings- och utvecklingsarbetet. Flera kollegor har också varit direkt involverade exempelvis Kim Wickman, Monica Moritz och Gunilla Näsström. Såklart har ännu fler har varit indirekt involverade, inte minst från administrationen.

Hur ser arbetet ut?

Det vi har gjort kan beskrivas som parallella processer. Det ena är en omfattande behovsbaserad kompetensutvecklingsinsats i specialpedagogik till alla 25 invoterade skolaktörer. Skälet var att vid en tidig nulägesanalys identifierades vissa behov av ökad kompetens och ökad samsyn i specialpedagogiska frågor. Det andra är en relativt omfattade behovsbaserad handledningsinsats mellan specialpedagoger och lärare, forskare och specialpedagoger samt mellan forskaren och klassläraren, det senare ibland tillsammans med specialpedagogen.  

Vad hoppas man kunna uppnå med projektet?

Genom fjärrhandledning kan specialpedagogernas resor mellan skolor minska och tiden kan istället användas till att erbjuda handledning till fler klasslärare än vad som idag är möjligt. Denna tidseffektivisering kan i sin tur bidra till att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler elever tidigt och snabbare får de stödinsatser de har behov av.

Vilka är de största utmaningarna?

Som alltid i långsiktiga samarbeten gäller det att tillsammans besluta om syfte mål och delmål, tidplan samt tydliggöra vem som ansvarar för vad. Just denna process kan tyckas enkel och banal men det är i denna initialfas de samverkande parterna lär känna varandra mer fördjupat och under denna fas byggs förtroende för varandra fram. När det väl är på plats är det så mycket enklare att börja samverka om själva innehållet. Just denna initialfas kan vara en utmaning.

Vad är det roligaste med arbetet?

Mötet med alla duktiga pedagoger i skolan! Men också när samverkan verkligen gör skillnad i skolpraktiken. Det är fantastiskt roligt att träffa tidigare samverkanspartners som uttrycker, … "det där som vi utvecklade i FoU-samverkan, det jobbar vi fortfarande med, om än vi justerat några delar". Samverkansprojekt kan vara så varierat till sitt innehåll och det är just det som är så spännande! Pedagogiska institutionen har en fantastisk miljö för samverkan, inte minst beroende på en kunnig, innovativ och nyfiken personal som vill arbeta utåtriktat och i samverkansprocesser sträva efter att göra förbättringsarbeten för berörda parter.

Läs mer om projektet.

Kontakt

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02