"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Valverius

Socionom med bred erfarenhet (socialpsykiatri till skolkurator). Forskar om hur vi lär oss sexuell kommunikation alltså att initiera och avvisa sex samt styra vilket typ av sex en har.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar främst om hur vi lär oss sexuell kommunikation och huruvida sexiuell kommunikation upplevs påverka handlingsutrymmet i sexuella situationer. Mitt avhandlingsprojekt består av två delstudier. Den första är av kvantitativ karaktär med fokus på sexualundervisning. Den andra är av kvaliativ karaktär med fokus på sexuell kommunikation, samspel mellan partners och sexuellt handlingsuttrymme. Målet för båda delstudierna är att inkludera ett brett ålderspan samt olika sexuella läggningar, könsidentiter och könsuttryck. Frågor som jag försöker besvara är:
1. Hjälper den sex-och samlevnadsundervisning vi tillgodoser i svenska grundskolor människor att utveckla sin sexuella kommunikation?
2. Hur samspelar detta med olika informationsmöjligheter via internet?
3. I vilken utsträckning påverkas detta av sexuell läggning och könsidentitet?
4. Hur beskriver intrevjupersonerna att deras handlingsutrymme i sexuella sammanhang har påverkats av deras upplevda sexuella kommunikativa förmåga?
5. Vad tror intervjupersonerna att ökad sexuell kommunikativ förmåga skulle leda till?

Jag undervisar på ett flertal kurser inom socionomprogrammet och Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (avancerad nivå). Huvudsakligen handleder jag olika typer av studentarbeten och undervisar om olika aspekter av sexulitet inom socialt arbete (exempelvis sexuell stratifiering eller olika aspekter av sexualitet som en kurator inom sjukvården kan behöva hantera)