Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Ahmet Gumuscu, doktorand

Jag är doktorand  och mitt avhandlingsprojekt handlar om socialt arbete i familjer med komplexa behov och om familjen som bas för insatser i Svensk socialtjänst.  

Anders Lindström, universitetslektor

Mina främsta intresseområden är: Familj barn, unga, och etnicitet.

Det senaste projektet är Sociala Investeringar där vår roll som följeforskare var att utvärdera olika kommunala satsningar gällande projekt riktat till barn och unga i Umeå.

Föräldrastödsprogram var en satsning som Umeå kommun gjorde som stöd till föräldrar. Min roll som utvärderare var att studera satsningar främst till föräldrar med invandrarbakgrund och deras syn på att vara förälder i Sverige.

Anna-Lena Perdahl, universitetslektor

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Sedan 2016 har jag uppdraget som prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Björn Blom, professor

Forskar om Organisering och klientarbete; Kunskapsanvändning och professionsutövning; Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete. Undervisar på alla nivåer.

Björn Högberg, doktorand

Doktorand sedan 2015. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur välfärdspolitik påverkar ojämlikheter i hälsa, med fokus på sårbara grupper. Undervisar på termin 1,3 och 4 på socionomprogrammet.

Christin Johansson, universitetsadjunkt

Internationell kontaktperson och projektledare i nätverket för samverkan kring socionomutbildningen (NFSS)

Devin Rexvid, universitetslektor

 

Min forskning handlar om professionsfrågor och hedersrelaterat förtryck och våld.

Eva Wikström, universitetslektor

Min forskning och undervisning rör flyktingmigration och integration i arbete, bostad för olika migrantgrupper. Andra projekt rör naturbaserad integration och djurassisterat socialt arbete.

Evelina Landstedt, universitetslektor, gästforskare

Evelina Landstedt är docent och arbetar som lärare och forskare vid enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Faten Nouf, doktorand (tjänstledig)

Skriver en avhandling inom ämnet personer med högfungerande autism (f.d. Asperger Syndrom) i relation till arbetsmarknaden.

Fredrik Snellman, universitetslektor

Universitetslektor med inriktning mot ålderism och vardaglig åldersdiskriminering. Leder institutionens samarbete i det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsprojektet GERDA.

Gudrun Hedberg, universitetsadjunkt

Jag är socionom och undervisar på socionomprogrammet, arbetar även som studie/programvägledare för distansstudenter och studenter med funktionsnedsättning.

Hildur Kalman, professor

Professor i socialt arbete, docent i vetenskapsteori, verksam inom ramen för forskningsprofilen Age, Ageing and Social Welfare.

Jens Ineland, universitetslektor

I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom specialpedagogik med särskilt fokus på personer med utvecklingsstörning, human service organisationer och sociala medier.

Jens Lindberg, forskare

Jag arbetar som forskare och lärare. Mina övergripande forskningsintressen är våldtäkt på män, hälso- och sjukvård samt e-hälsa.

Karina Nygren, universitetslektor

Jag är forskare och lärare. Mitt forskningsfält rör sig inom psykisk ohälsa bland ungdomar samt familjebaserat socialt arbete. Är också verksam socionom på deltid. 

Katarina Andersson, universitetslektor

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Lennart Nygren, professor

Jag forskar om barns, ungas och familjers välfärd och om socialt arbete med dessa kategorier. Jag undervisar inom socionom-, master- och forskarutbildningen i socialt arbete.

Lennart Sauer, universitetslektor

Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser.  Bedriver forskning om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

Magnus Bergmark, universitetsadjunkt, adjungerad

Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om implementering av psykosociala insatser, vilket bl.a. inbegriper evidensbaserad praktik, samverkan, välfärdsprojekt och policy.

Malin Eriksson, universitetslektor

Jag är socionom, lektor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Mojgan Padyab, universitetslektor

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Petra Ahnlund, universitetslektor

Jag arbetar som lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete och jag är studierektor för avancerad nivå och forskarutbildningsansvarig vid institutionen för socialt arbete.

Pär Salander, professor, senior

Min forskning fokuserar på hur patienter med cancer hanterar sin utsatthet samt hur vardagengestaltas. Vi söker också  beskriva och analysera kuratorsfunktionen i cancersjukvården.

Robert Grahn, postdoktor

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och jag arbetar som postdoktor i STANCE-programmet. 

Urban Markström, professor

Min forskning rör huvudsakligen olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Veronica Lövgren, universitetslektor

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete, samt forskningsledare/föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

William Vestman Malmi, studieadministratör

Studieadministration forskarutbildning, IT-ansvarig, systemansvarig, webbansvarig, resegranskare, katalogansvarig