"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsa och ohälsa

Hälsa och ohälsa som forskningsområde i socialt arbete handlar hur samhälleliga och individuella villkor samspelar med och påverkar vår hälsa. WHO:s definition av hälsa som mentalt, socialt och fysiskt välbefinnande är en central utgångspunkt samt WHO:s arbete för alla människors rätt att uppnå bästa möjliga hälsa, oavsett vad man har för etnisk eller religiös tillhörighet, politiska åsikter eller ekonomisk eller social position. I Sverige har denna holistiska syn på hälsa anammats i nationella mål om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, i att ge sociala och kontextuella faktorer ett stort förklaringsvärde när det kommer till funktionshinder och i policymål om hälsa vars fokus rör sig från ohälsa hos vissa grupper till att omfatta mer generellt främjande av välbefinnande. Trots en holistisk och inkluderande hållning på strukturell nivå är befolkningens hälsa, jämlik vård och tillgång på stödinsatser några av samhällets stora utmaningar.  

Institutionens forskning
 Institutionens forskning på området omfattar studier på så väl individ- och gruppnivå som på samhällsnivå. Vid institutionen finns särskild expertis kring social ojämlikhet i hälsa, hälsa och arbetsliv, barn och ungas psykiska hälsa i utbildningssammanhang samt återhämtning och rehabilitering vid långvarig psykisk ohälsa. Pågående projekt i dessa områden fokuserar bland annat på effekten av bostadsområdesspecifikt socialt kapital på hälsan, hur förändringar i arbetslivet bidrar till köns- och klassmönster i (o)hälsa, skolans och skolmiljöns betydelse för elevers välmående och hur föräldrars arbetslöshet påverkar barns hälsa. Andra projekt vid institutionen är inriktade på betydelsen av sociala nätverk och den sociala miljön för hälsosamma levnadsvanor, sexuell kommunikation och hur fertilitetsideal varierar mellan länder.  

Nätverk
Inom forskningsområdet samarbetar forskare inom internationella och nationella nätverk, exempelvis Nordic Health Promotion Network (NHPRN), Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd (ESPAnet), Nationella nätverket för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård, Medical Humanities Network samt International Society for Social Capital Research (ISSC).  

Länksamling

Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN)

Svenska ESPAnet: Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd

Medical Humanitites Network

International Society for Social Capital Research (ISSC)

Kontaktpersoner

Sara Lilliehorn
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 48
Björn Högberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 74

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2024-05-15