Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anne Heith

Anne Heith

Anne Heith, docent i litteraturvetenskap. Forskningsprojekt: "Att läsa världen. Urfolk, ekokritik och literacy".

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent och lektor i litteraturvetenskap. Under 2020-2022 arbetar jag med projektet "Att läsa världen. Urfolk, ekokritik och literacy". Projektet syftar till att undersöka hur alternativa sätt att läsa världen gestaltas i ett urval texter av författare med urfolksbakgrund från Europa, USA och Australien från perioden efter 1960-talet. Det europeiska materialet består av samiska texter. Ett centralt begrepp är "literacy". Projektet analyserar olika sätt att läsa världen, dels i den dominerande berättelsen som format den västerländska moderna civilisationen, dels i motberättelser som baseras på urfolks traditionella livsstilar och världsbilder. Undersökningen bidrar till forskning om temat literacy.  Den har ett geokritiskt fokus såtillvida att representationer av platser undersöks utifrån temat ekokritik, med fokus på vad urfolkstexters representationer ställer för krav på literacy. Detta tema undersöks genom en komparativ analys av urfolkslitteratur som skapar motberättelser till det moderna västerländska narrativet som baseras på en polarisering mellan natur och kultur."

Under 2018 och 2019 har jag arbetat med projekten "Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida tornedalsk skönlitteratur", samt "Andra platser i litteraturundervisningen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier". Projekten undersöker platsskapande utifrån konstruktioner av Sápmi och Meänmaa, samt skildringar av migration. Centrala teman är mellanförskap, dubbla (eller flerfaldiga) identiteter kopplade till utanförskap, respektive tillhörighet i flera kulturer. Jag är intresserad av hur dessa typer av platsskapande överskrider det som traditionellt setts som svenskt och gränsdragningar som aktiverats i konstruktioner av Sverige och svenskhet.

Litteraturhistorieskrivning är ett annat område jag arbetar med. I fokus står nya sätt att se på det nationella. Jag är med i ett par forskargrupper som arbetar med förnyelse av litteraturhistorieskrivning. Jag har bland annat skrivit om samisk och tornedalsk litteratur i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat utomlands som svensklektor vid universiteten i Tammerfors och Bergen. Mellan 2008 och 2011 forskade jag heltid med projektet "Tornedalian Textual Landscapes", vid universitetet i Tromsö. I samband med det blev jag medlem i Border Poetics-gruppen. Tillsammans med forskare från olika nordiska universitet startade jag forskarnätverket DINO (Diversity in Nordic Literature). Nätverket har ordnat ett flertal konferenser vid nordiska universitet. År 2014 arrangerade vi konferensen "Ambiguities, Alterations, Alternatives: Transforming Nordic Literatures" vid Sámi allaskuvla i Kautokeino. Jag har vidare samarbetat med det svenska forskarnätverket för kritiska ras- och vithetsstudier och med nätverket för afro-europeiska studier. Jag har återkommande varit gästforskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet. Då Umeå var europeisk kulturhuvudstad 2014 undersökte jag samiska inslag i Umeå 2014. Forskningen finansierades av Humanistiska fakulteten och Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. Mellan 2016 och 2018 fick jag möjlighet att bygga vidare på forskningen om samiska och tornedalska texter då RJ beviljade finansiering för "Avkolonisering och väckelse. Laestadianismens roll i nutida samiska och tornedalska texter". Projektet har resulterat i boken Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage: A Study of Contemporary Sámi and Tornedalian Texts.

Natur & kulturs litteraturhistoria, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 918-921
Heith, Anne
Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2020
Heith, Anne
Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Svenska Litteratursällskapet 2020, Vol. 141 : 228-233
Heith, Anne
Exploring Nordic Cool in Literary History, John Benjamins Publishing Company 2020 : 127-142
Heith, Anne
The Nordic Wave in Place Branding: Poetics, Practices, Politics, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing 2019 : 221-226
Heith, Anne
nordics.info
Heith, Anne
nordics.info
Heith, Anne
nordics.info
Heith, Anne
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för medie- och kulturvetenskaper, Umeå universitet 2019 : 115-133
Heith, Anne
Migrants and literature in Finland and Sweden, Helsingfors: Finska litteratursällskapet / The Finnish Literature Society 2018 : 141-165
Heith, Anne
Indigenous transnationalism: Alexis Wright's Carpentaria, Giramondo Publishing 2018 : 93-117
Heith, Anne
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 6
Heith, Anne
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Heith, Anne
Göteborg: Göteborgs universitet 2018
Heith, Anne
Göteborg: Göteborgs universitet 2018
Heith, Anne
Göteborg: Göteborgs universitet 2018
Heith, Anne
Göteborg: Göteborgs universitet 2018
Heith, Anne
Göteborg: Göteborgs universitet 2018
Heith, Anne
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (1) : 93-109
Heith, Anne
Migrants and literature in Finland and Sweden, Helsingfors: Finska litteratursällskapet / The Finnish Literature Society 2018 : 11-33
Heith, Anne; Gröndahl, Satu; Rantonen, Eila
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 40-64
Heith, Anne
Nordisk kvindelitteraturhistorie: over alle grænser 1990-2015, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017 : 207-218
Heith, Anne
Sápmi i ord och bild: en antologi. 2, Västra Frölunda: On Line 2017 : 574-585
Heith, Anne
The novel and Europe: imagining the continent in post-1945 fiction, London: Palgrave Macmillan 2016 : 211-226
Heith, Anne
Joutsen/Svanen: Yearbook of Finnish Literary Research, Finnish Classics Library, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2016 : 44-57
Heith, Anne
Kult, Roskilde: Roskilde universitet 2016, Vol. 14 : 90-110
Heith, Anne
Continental Shifts, Shifts in Perception: Black Cultures and Identities in Europe, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016 : 49-71
Heith, Anne
Nordisk Museologi, (2) : 69-83
Heith, Anne
Culture and Growth: Magical Companions or Mutually Exclusive Counterparts?, Lucian Blaga University of Sibiu Press 2015 : 110-126
Heith, Anne
Battles and Borders: Perspectives on Cultural Transmissions and Literature in Minor Language Areas, Groningen: Barkhuis 2015 : 153-174
Heith, Anne
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2015
Acta Borealia, London: Taylor & Francis Group 2014, Vol. 31, (1) : 41-58
Heith, Anne
Läsning!, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 104-120
Heith, Anne
Universitetsläraren, Stockholm: Sveriges universitetslärarförbund 2013, (13) : 19-
Heith, Anne
Crossing Borders, Dissolving Boundaries, Amsterdam, New York: Rodopi 2013 : 75-91
Heith, Anne
Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Uppsala: Swedish Science Press 2012, Vol. 132 : 338-344
Heith, Anne
Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Region: Exceptionalism, Migrant Others and National Identities, Farnham & Burlington: Ashgate 2012 : 159-173
Heith, Anne
Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, Uppsala: Uppsala universitet 2012, (34) : 18-20
Heith, Anne
Journal of Northern Studies, Umeå: 2012, Vol. 6, (1) : 123-129
Heith, Anne
Universitetsläraren, Stockholm: Sveriges universitetslärarförbund 2012, Vol. 12, (9)
Heith, Anne
Nordlit, Tromsö: Universitetsbiblioteket i Tromsø 2012, (30) : 71-86
Heith, Anne
León, Spanien: Universidad de León 2012
Heith, Anne
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University, Royal Skyttean Society 2012, Vol. 6, (2) : 97-105
Heith, Anne