"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Gunnarsson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Sam fak övr vh
Plats
Förvaltningshuset, plan 5, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Intervju om EU-projektet FairTax januari 2016

FairTax - 25 miljoner kronor till forskning om Europas framtida skattepolitikÅsa Gunnarsson, professor i juridik, har som första forskare vid Umeå universitet blivit projektledare och beviljats medel av EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Med en budget på omkring 740 miljarder kronor är Horisont 2020 världens största satsning på forskning och innovation.


I ett projekt om hållbara, effektiva och rättvisa skatter ska en internationell forskargrupp ta fram strategier och rekommendationer om hur EU ska utveckla sin skattepolitik. Denna tvärvetenskapliga grupp består av forskare från nio universitet i Europa samt ett i Brasilien och ett i Kanada. Arbetet kommer att pågå under fyra år med start nu i mars. Det är skatteprofessor Åsa Gunnarsson vid Juridiskt forum på Umeå universitet som ska leda projektet Revisioning the "Fiscal EU": Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies.

Skatterättvisa en ledstjärna
Den långa titeln förkortas FairTax, vilket lyfter fram de olika infallsvinklar på skatterättvisa som utgör ett genomgående tema i delprojekten. Vad som menas med paroller om rättvisa skatter har under lång tid stått i den skattepolitiska debattens centrum. Den politiska maktens syn på hur skatter ska betalas, och till vad de ska betalas, ger ofta direkt effekt hos varje enskild medborgare.

Nyskapande skatteforskning om harmonisering och EU-skatter
Den skatteforskning som planeras ställer frågor som är nyskapande och gränsöverskridande. Ett centralt ämne för projektet är hur långt EU:s skattepolitik och centrala förvaltning får, kan och vill styra över medlemsländernas skattelagar. EU kommissionen står uppenbarligen inför stora sociala och ekonomiska utmaningar. Skattebaserna ska vara hållbara och samtidigt uppfylla målen om god miljö, ekonomisk tillväxt och social trygghet. Motstridiga intressen, global skattekonkurrens och skatteparadisens utbredning underminerar dessutom möjligheterna att ens nå halvvägs till de skattepolitiska idealen om goda skattesystem. Kommissionen har därför beställt forskning som kan ge vägledning i de stora policy-frågorna om hur skattesystemen i EU:s medlemsstater ska kunna harmoniseras och hur planen om ett eget EU-skattesystem kan påbörjas. "Och det är denna minst sagt avancerade uppgift som vi i FairTax har fått förtroendet att utföra", säger projektets koordinator Åsa Gunnarsson. Det är framförallt forskarna vid WIFO i Wien som ska arbeta med den kontroversiella problematiken kring gemensamma miljöskatter och en EU-skatt på företrädesvis den finansiella sektorn för att skapa en hållbar miljöpolitik och en hållbar EU-budget.

Skatter i en samhällelig kontext
FairTax kommer att kritiskt studera vad som krävs för att åstadkomma likriktade regelverk, institutioner och ekonomiska system utifrån många olika aspekter på de sociala och ekonomiska utmaningar som EU står inför. Det är uppenbart att det finns grundläggande politiska, rättsliga, praktiska och kulturella skillnader mellan EU:s länder som utgör hinder för enhetliga skattesystem och samordnad skatteadministration. "Denna komplexitet brukar vanligen inte beaktas i skatteforskning som snarare försöker isolera skatteproblem från en bredare samhällskontext", hävdar Åsa Gunnarsson. "I FairTax bygger vi istället in skatternas betydelse för olika samhällsproblem i våra forskningsfrågor." En ledstjärna för hur projektidén har designats är att Europas framtida välfärd handlar om av vem och ur vad välfärden ska finansieras samt för vem och till vad. Dessa frågor innehåller också en maktdimension som innebär att vissa grupper av skattebetalare är röststarkare än andra. Alla forskare i projektet kommer att engageras i de två delprojekt som ska handla om dessa normativa grunder för hur skattesystem i Europa har utvecklats och vilka konkurrerande intressen som styrt utvecklingen. Denna utveckling ska jämföras med kluster av skattereformer som genomförts eller utretts inom särskilt OECD och de så kallade BRICS-länderna.

Sambandet mellan skatter och sociala förmåner
Sambandet mellan inkomst- och utgiftssidan i statsbudgeten är således en viktig del i många av forskningen inom FairTax. Ett delprojekt som leds av det irländska partneruniversitet, National University of Irland, handlar om vad som ska förstås som hållbara skatter i förhållande till skatterättvisa mellan generationer. Massprotesterna mot "pensionsskatten" på Irland visar tydligt på vilka allvarliga förtroendekriser som uppstår när sambandet mellan vad som betalas in och vad som faller ut upplevs som orättvist. Betydelsen av sambandet mellan skatter och förmåner för att uppnå ökad ekonomisk jämställdhet ska belysas i ett delprojekt som är placerat vid Umeå universitet i vilket också forskare från Kings College, London och Queens University, Kingston ska medverka.

Skattemoral och skattehantering
För att skapa en ny grund för EU:s skattepolitik krävs förstås en hög skattemoral i vid mening och på många olika plan som måste bygga på ett förtroende mellan stat och breda grupper av skattebetalare. I flera delprojekt ska rekommendationer och modeller för hur skadlig konkurrens ska kunna kan undvikas. Att harmonisera bolagsskatterna i Europa står högt på dagordningen. Forskarna vid Mendels universitet, Brno, kommer att arbeta med modeller för hur en gemensam skattebas för bolag ska kunna genomföras inom EU. En forskargrupp vid universitetet i Exeter ska arbeta med den andra sidan av myntet, nämligen de stora bolagens skattemoral. För att motverka skattefusk vill EU öka samarbetet kring med de stora bolagen, deras skatterådgivare och de nationella skattemyndigheterna i frågor som rör skattehantering.

Ytterligare ett delprojekt ska arbeta med skattemyndigheternas betydelse för att skapa en bättre skattemoral. Projektet leds av Linköpings universitet och kommer genom samarbetet med handelshögskolorna i Köpenhamn respektive Oslo koncentrera sig på hur de skandinaviska skattemyndigheterna samverkar för att vinna skattebetalarnas förtroende. Detta arbete är betydelsefullt också för den återkommande frågan om skatteharmonisering inom EU. Skattemyndigheterna har en avgörande betydelse för hur de skattepolitiska förhoppningarna ska genomföras i praktiken.


"FairTax vill visa på nya vägval för europeisk skattepolitik", avslutar Åsa Gunnarsson

Nordic equality and anti-discrimination laws in the throes of change: legal developments in Sweden, Finland, Norway, and Iceland, Taylor & Francis Group 2023 : 19-69
Gunnarsson, Åsa; Svenaeus, Lena; Svensson, Eva-Maria
Nordic equality and anti-discrimination laws in the throes of change: legal developments in Sweden, Finland, Norway, and Iceland, Routledge 2023 : 1-18
Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker; et al.
Research Handbook on Human Rights and Poverty, Edward Elgar Publishing 2021 : 474-488
Gunnarsson, Åsa
Research handbook on human rights and poverty, Edward Elgar Publishing 2021 : 474-487
Gunnarsson, Åsa
Tax Notes International, Vol. 101, (5) : 581-590
Lind, Yvette; Gunnarsson, Åsa
Dette brenner jeg for!: Festskrift till Hege Braekhus 70 år, Bergen: Fagbokforlaget 2020 : 59-84
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
Intergenerational Justice Review, Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen 2020, Vol. 6, (2) : 40-51
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa; Mumford, Ann
Norstedts Juridik AB 2020
Gunnarsson, Åsa
Tax Justice and Tax Law: Understanding Unfairness in Tax Systems, Oxford UK, New York, NY: Bloomsbury Publishing Plc 2020 : 81-99
Gunnarsson, Åsa
Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation : 157-162
Gunnarsson, Åsa
Karolina: medlemstidning för Sveriges kvinnliga läkare, Stockholm: Sveriges kvinnliga läkares förening (KLF) 2020, (2)
Gunnarsson, Åsa
Florida tax review, University of Florida Press 2020, Vol. 23, (2) : 695-712
Gunnarsson, Åsa
H2020 Expert Group to update and expand “Gendered Innovations/ Innovation through Gender”,
Juridisk publikation, (2) : 419-447
Gunnarsson, Åsa
Nordic equality at a crossroads: feminist legal studies coping with difference, Taylor & Francis Group 2019 : 135-166
Gunnarsson, Åsa; Burman, Monica; Wennberg, Lena
Hur kan skattesystemet förändras?: Fackliga och politiska inspel, Stockholm: Arena Idé och Kommunal 2019 : 10-29
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 133-133
Gunnarsson, Åsa; Nerudová, Danuše; Schratzenstaller, Margit
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 141-146
Gunnarsson, Åsa; Spangenberg, Ulrike
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer Nature 2019, Vol. 54, (3) : 134-137
Mumford, Ann; Gunnarsson, Åsa
Lund: Studentlitteratur AB 2018
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria; Käll, Jannice; et al.
Routledge 2018
Nousiainen, Kevät; Gunnarsson, Åsa; Lundström, Karin; et al.
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 26, (3) : 230-237
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 4-5
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
FairTax: Working Paper Series, 11
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa
FairTax: Policy Brief, 1
Gunnarsson, Åsa
FairTax: Working Paper Series, 08
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
Nordic Tax Journal, De Gruyter Open 2017, Vol. 1, (1) : 89-99
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
European Parliament, FEMM Committee. Supporting Analyses
Gunnarsson, Åsa; Schratzenstaller, Margit; Spangenberg, Ulrike
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 6-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
European Social Science History Conference, Valencia 30/3-2/4 2016
Andersson Skog, Lena; Gunnarsson, Åsa
FairTax: Working Paper Series, 02
Gunnarsson, Åsa
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 38-56
Gunnarsson, Åsa
Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, Köpenhamn: DJØF Publishing 2013 : 113-127
Gunnarsson, Åsa
The ashgate research companion to feminist legal theory, Ashgate 2013 : 303-320
Gunnarsson, Åsa
feminists@law, Vol. 2, (1) : 1-27
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
Oñati international series in law and society
Brooks, Kim; Gunnarsson, Åsa; Philips, Lisa; et al.
Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making: Comparative Perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2011 : 75-94
Gunnarsson, Åsa
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 146-178
Gunnarsson, Åsa
Nordisk socialrättslig tidskrift, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2010, (1-2) : 25-32
Gunnarsson, Åsa
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2010, (3) : 9-12
Gunnarsson, Åsa
Antwerpen: Policy Research Centre on Equal opportunities, University of Antwerp – Hasselt University. 2010
Gunnarsson, Åsa; Kvist, Elin
Yearbook for Nordic Tax Research 2009: the non-fiscal purposes of taxation, Köpenhamn: DJÖF Publishing 2009 : 109-122
Gunnarsson, Åsa
Lund: Studentlitteratur AB 2009
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate 2007 : 191-211
Gunnarsson, Åsa
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate 2007 : 51-68
Gunnarsson, Åsa