Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Personalbild Åsa Gunnarsson

Åsa Gunnarsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Sam fak övr vh
Plats
Förvaltningshuset, plan 5, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Intervju om EU-projektet FairTax januari 2016

FairTax - 25 miljoner kronor till forskning om Europas framtida skattepolitikÅsa Gunnarsson, professor i juridik, har som första forskare vid Umeå universitet blivit projektledare och beviljats medel av EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Med en budget på omkring 740 miljarder kronor är Horisont 2020 världens största satsning på forskning och innovation.


I ett projekt om hållbara, effektiva och rättvisa skatter ska en internationell forskargrupp ta fram strategier och rekommendationer om hur EU ska utveckla sin skattepolitik. Denna tvärvetenskapliga grupp består av forskare från nio universitet i Europa samt ett i Brasilien och ett i Kanada. Arbetet kommer att pågå under fyra år med start nu i mars. Det är skatteprofessor Åsa Gunnarsson vid Juridiskt forum på Umeå universitet som ska leda projektet Revisioning the "Fiscal EU": Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies.

Skatterättvisa en ledstjärna
Den långa titeln förkortas FairTax, vilket lyfter fram de olika infallsvinklar på skatterättvisa som utgör ett genomgående tema i delprojekten. Vad som menas med paroller om rättvisa skatter har under lång tid stått i den skattepolitiska debattens centrum. Den politiska maktens syn på hur skatter ska betalas, och till vad de ska betalas, ger ofta direkt effekt hos varje enskild medborgare.

Nyskapande skatteforskning om harmonisering och EU-skatter
Den skatteforskning som planeras ställer frågor som är nyskapande och gränsöverskridande. Ett centralt ämne för projektet är hur långt EU:s skattepolitik och centrala förvaltning får, kan och vill styra över medlemsländernas skattelagar. EU kommissionen står uppenbarligen inför stora sociala och ekonomiska utmaningar. Skattebaserna ska vara hållbara och samtidigt uppfylla målen om god miljö, ekonomisk tillväxt och social trygghet. Motstridiga intressen, global skattekonkurrens och skatteparadisens utbredning underminerar dessutom möjligheterna att ens nå halvvägs till de skattepolitiska idealen om goda skattesystem. Kommissionen har därför beställt forskning som kan ge vägledning i de stora policy-frågorna om hur skattesystemen i EU:s medlemsstater ska kunna harmoniseras och hur planen om ett eget EU-skattesystem kan påbörjas. "Och det är denna minst sagt avancerade uppgift som vi i FairTax har fått förtroendet att utföra", säger projektets koordinator Åsa Gunnarsson. Det är framförallt forskarna vid WIFO i Wien som ska arbeta med den kontroversiella problematiken kring gemensamma miljöskatter och en EU-skatt på företrädesvis den finansiella sektorn för att skapa en hållbar miljöpolitik och en hållbar EU-budget.

Skatter i en samhällelig kontext
FairTax kommer att kritiskt studera vad som krävs för att åstadkomma likriktade regelverk, institutioner och ekonomiska system utifrån många olika aspekter på de sociala och ekonomiska utmaningar som EU står inför. Det är uppenbart att det finns grundläggande politiska, rättsliga, praktiska och kulturella skillnader mellan EU:s länder som utgör hinder för enhetliga skattesystem och samordnad skatteadministration. "Denna komplexitet brukar vanligen inte beaktas i skatteforskning som snarare försöker isolera skatteproblem från en bredare samhällskontext", hävdar Åsa Gunnarsson. "I FairTax bygger vi istället in skatternas betydelse för olika samhällsproblem i våra forskningsfrågor." En ledstjärna för hur projektidén har designats är att Europas framtida välfärd handlar om av vem och ur vad välfärden ska finansieras samt för vem och till vad. Dessa frågor innehåller också en maktdimension som innebär att vissa grupper av skattebetalare är röststarkare än andra. Alla forskare i projektet kommer att engageras i de två delprojekt som ska handla om dessa normativa grunder för hur skattesystem i Europa har utvecklats och vilka konkurrerande intressen som styrt utvecklingen. Denna utveckling ska jämföras med kluster av skattereformer som genomförts eller utretts inom särskilt OECD och de så kallade BRICS-länderna.

Sambandet mellan skatter och sociala förmåner
Sambandet mellan inkomst- och utgiftssidan i statsbudgeten är således en viktig del i många av forskningen inom FairTax. Ett delprojekt som leds av det irländska partneruniversitet, National University of Irland, handlar om vad som ska förstås som hållbara skatter i förhållande till skatterättvisa mellan generationer. Massprotesterna mot "pensionsskatten" på Irland visar tydligt på vilka allvarliga förtroendekriser som uppstår när sambandet mellan vad som betalas in och vad som faller ut upplevs som orättvist. Betydelsen av sambandet mellan skatter och förmåner för att uppnå ökad ekonomisk jämställdhet ska belysas i ett delprojekt som är placerat vid Umeå universitet i vilket också forskare från Kings College, London och Queens University, Kingston ska medverka.

Skattemoral och skattehantering
För att skapa en ny grund för EU:s skattepolitik krävs förstås en hög skattemoral i vid mening och på många olika plan som måste bygga på ett förtroende mellan stat och breda grupper av skattebetalare. I flera delprojekt ska rekommendationer och modeller för hur skadlig konkurrens ska kunna kan undvikas. Att harmonisera bolagsskatterna i Europa står högt på dagordningen. Forskarna vid Mendels universitet, Brno, kommer att arbeta med modeller för hur en gemensam skattebas för bolag ska kunna genomföras inom EU. En forskargrupp vid universitetet i Exeter ska arbeta med den andra sidan av myntet, nämligen de stora bolagens skattemoral. För att motverka skattefusk vill EU öka samarbetet kring med de stora bolagen, deras skatterådgivare och de nationella skattemyndigheterna i frågor som rör skattehantering.

Ytterligare ett delprojekt ska arbeta med skattemyndigheternas betydelse för att skapa en bättre skattemoral. Projektet leds av Linköpings universitet och kommer genom samarbetet med handelshögskolorna i Köpenhamn respektive Oslo koncentrera sig på hur de skandinaviska skattemyndigheterna samverkar för att vinna skattebetalarnas förtroende. Detta arbete är betydelsefullt också för den återkommande frågan om skatteharmonisering inom EU. Skattemyndigheterna har en avgörande betydelse för hur de skattepolitiska förhoppningarna ska genomföras i praktiken.


"FairTax vill visa på nya vägval för europeisk skattepolitik", avslutar Åsa Gunnarsson

2020
Dette brenner jeg for!: Festskrift till Hege Braekhus 70 år, Bergen: Fagbokforlaget 2020 : 59-84
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2020
Intergenerational Justice Review, Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen 2020, Vol. 6, (2) : 40-51
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa; Mumford, Ann
2019
Hur kan skattesystemet förändras?: Fackliga och politiska inspel, Stockholm: Arena Idé och Kommunal 2019 : 10-29
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
2019
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 133-133
Gunnarsson, Åsa; Nerudová, Danuše; Schratzenstaller, Margit
2019
Intereconomics. Review of European Economic Policy, Springer 2019, Vol. 54, (3) : 141-146
Gunnarsson, Åsa; Spangenberg, Ulrike
2018
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 26, (3) : 230-237
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
2017
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 4-5
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2017
FairTax: Working Paper Series, 11
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa
2017
FairTax: Policy Brief, 1
Gunnarsson, Åsa
2017
Nordic Tax Journal, De Gruyter Open 2017, Vol. 1, (1) : 89-99
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
2017
FairTax: Working Paper Series, 08
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
2017
European Parliament, FEMM Committee. Supporting Analyses
Gunnarsson, Åsa; Schratzenstaller, Margit; Spangenberg, Ulrike
2017
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 6-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
2016
European Social Science History Conference, Valencia 30/3-2/4 2016
Andersson Skog, Lena; Gunnarsson, Åsa
2016
FairTax: Working Paper Series, 02
Gunnarsson, Åsa
2013
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 38-56
Gunnarsson, Åsa
2013
Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures, Köpenhamn: DJØF Publishing 2013 : 113-127
Gunnarsson, Åsa
2012
feminists@law, Vol. 2, (1) : 1-27
Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa
2011
Oñati international series in law and society
2011
Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making: Comparative Perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2011 : 75-94
Gunnarsson, Åsa
2011
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 146-178
Gunnarsson, Åsa
2010
Nordisk socialrättslig tidskrift, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden 2010, (1-2) : 25-32
Gunnarsson, Åsa
2010
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2010, (3) : 9-12
Gunnarsson, Åsa
2010
Antwerpen: Policy Research Centre on Equal opportunities, University of Antwerp – Hasselt University. 2010
Gunnarsson, Åsa; Kvist, Elin
2009
Yearbook for Nordic Tax Research 2009: the non-fiscal purposes of taxation, Köpenhamn: DJÖF Publishing 2009 : 109-122
Gunnarsson, Åsa
2009
Lund: Studentlitteratur AB 2009
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria
2007
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 191-211
Gunnarsson, Åsa
2007
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 1-15
Gunnarsson, Åsa; Svensson, Eva-Maria; Davies, Margaret
2004
Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå: konferensrapport, Umeå: Umeå universitet 2004 : 69-79
Gunnarsson, Åsa
2004
Nordic equality at a crossroads: feminist legal studies coping with difference
Gunnarsson, Åsa; Burman, Monica; Wennberg, Lena
2003
Iustus, Uppsala 2003
Gunnarsson, Åsa
2002
Juridisk Tidskrift, Vol. 14 (2002/2003) : 951-963
Gunnarsson, Åsa
2002
Skattenytt, (1-2) : 44-48
Gunnarsson, Åsa
2001
Iustus, Uppsala 2001
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2001
Responsible selves: women in the Nordic legal culture, Ashgate, Aldershot 2001 : -
Gunnarsson, Åsa
2001
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Iustus, Uppsala 2001 : -
Gunnarsson, Åsa
2001
Västerbottens Kuriren, (4 april)
Gunnarsson, Åsa
2001
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, Uppsala: Iustus förlag 2001 : 159-199
Gunnarsson, Åsa; Stattin, Chris
2000
Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen:: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 27-29, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2000 : -
Gunnarsson, Åsa; Mannelqvist, Ruth; Widerstedt, Barbro
1999
International studies in taxation : law and economics : liber amicorum Leif Mutén: to Leif Mutén with respect and affection from the participating authors, Kluwer Law International, The Hague 1999 : -
Gunnarsson, Åsa
1999
Family taxation in Europe, Kluwer Law International, The Hague 1999 : 117-128
Gunnarsson, Åsa
1999
Retfærd, (86) : 1-2
Gunnarsson, Åsa
1999
Australasian Law Teachers Conference (ALTA): Wellington, 4-7 July 1999 : -
Gunnarsson, Åsa
1999
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie, 37
Gunnarsson, Åsa; Mannelqvist, Ruth