"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Andersson

Doktorand i hälsopsykologi med forskningsintresse för psykologiska processers betydelse för beteendeförändring och riskkommunikation inom hjärt-kärlprevention.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är intresserad av hur vi människor upplever och förhåller oss till hälsorisk, och hur olika kognitiva och emotionella faktorer inverkar på hälsorelaterat beslutsfattande och levnadsvaneförändring: the importance of interactions of reactions for actions!

Om VIPVIZA: Förebyggande insatser, som kan förhindra eller fördröja insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, behöver bli mer effektiva. Kunskap om psykologiska processers betydelse, både när det gäller hur vi förstår och tar till oss hälsoriskinformation, men också vad som kännetecknar lyckosam levnadsvaneförändring, är därför viktig. Interventionsstudien VIPVIZA använder sig av ultraljudsundersökning av halskärlen för att ge studiedeltagare personifierad information om aterosklerosstatus (åderförfettning). Bildbaserad information används i kombination med motiverande samtal med sjuksköterska. Jag undersöker hur studiedeltagares kognitiva och emotionella reaktioner på den information de får inverkar på levnadsvanor och risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Jag har ett särskilt intresse för betydelsen av self-efficacy (individens bedömning av den egna kapaciteten att utföra något specifikt) och response efficacy (individens bedömning av huruvida en åtgärd kommer att fungera eller vara effektiv, t ex om förändrade kostvanor kan påverka risken att bli sjuk). Att stärka self-efficacy och response efficacy kan vara en framgångsrik väg inte bara vid beteendeförändring, utan även vara av vikt inom skolans värld, för att stärka elevers/studenters motivation och inlärning.

Om CORONASTUDIEN: Professor Peter Schulz, Schweiz, är knuten till VIPVIZA som extern expert. Vårt gemensamma intresse för riskperception ledde till en email-konversation om situationen med Covid-19 i våra respektive länder, vilket i sin tur resulterat i forskningsstudie om hur människor upplever och reagerar på coronavirusets spridning och benägenhet att vidta skyddsåtgärder.

Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (1) : 69-80
Andersson, Elin M.; Johansson, Helene; Nordin, Steven; et al.
BMC Psychology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 12, (1)
Andersson, Elin M.; Lindvall, Kristina; Wennberg, Patrik; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2023, Vol. 32
Andersson, Elin M; Norberg, Margareta
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (11)
Schulz, Peter Johannes; Andersson, Elin M.; Bizzotto, Nicole; et al.

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027