"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrott, fysisk aktivitet och hälsa

Forskargrupp Idrottspsykologin berör psykologiska aspekter (t.ex. tankar, känslor beteenden, relationer) relaterade till tävlingsidrott, träning, hälsoinriktad fysisk aktivitet, idrottsundervisning och andra typer av fysisk aktivitet. Vi bedriver forskning, undervisning och tillämpat arbete (t.ex. konsultarbete) inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Vad är idrottspsykologi?

Vår definition av idrottspsykologi baseras på den definition den europeiska federationen för idrottspsykologi (FEPSAC) fastställde 1995.
Utförligare definition och beskrivning av idrottspsykologi av FEPSAC

Den idrottspsykologiska forskningen vid institutionen är bred och inkluderar frågeställningar relaterade till fysisk aktivitet och inaktivitet, hälsoinriktad motionsaktivitet och prestationsinriktad tävlingsaktivitet.

Forskningen innefattar olika metoder och görs ofta genom multidisciplinära samarbeten (t.ex. fysiologer och fysioterapeuter) lokalt, nationellt eller internationellt med idrottare, lag och idrottsförbund. Vi bedriver också prestations- och hälsoinriktad forskning och konsultverksamhet inom andra domäner än idrott och fysisk aktivitet (t.ex. polis, militär, artister, företag).

Forskning

Emotioners betydelse för prestation och hälsa
Emotioner såsom ångest och ilska kan påverka idrottares prestationer och hälsa. Vi är intresserade av hur idrottare reglerar sina emotioner och hur personer i omgivningen påverkar idrottares emotionella reglering.
Paul Davis; Louise Davis; Markus Nyström

Motivationens betydelse för idrott och fysisk aktivitet
Motivation har en stark påverkan på människors beteenden. Vår forskning undersöker vad som påverkar personers motivation men också vad olika typer av motivation leder till i olika kontexter (beteendeförändring, idrott, motion).
Andreas Stenling; Paul Davis

Överträning, utbrändhet och återhämtning
Individuella skillnader kan påverka både idrottare och tränares prestationer och återhämtning. Vi undersöker hur personlighet (t.ex. perfektionism), emotioner och andra personer (t.ex. lagkamrater, tränare) påverkar överträning, utbrändhet och återhämtning.
Paul Davis; Louise Davis; Stefan Holmström

Relationer mellan tränare, idrottare och föräldrar
Idrottares relation till sin tränare kan påverka deras prestation, glädje och vilja att fortsätta idrotta. I forskargruppen undersöka dessa relationer med ett särskilt fokus på anknytning mellan förälder-idrottare och tränare-idrottare.
Louise Davis; Marius Sommer; Paul Davis

Rådgivning via internet för fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet ges ofta som behandling eller prevention av olika hälsoåkommor. I forskargruppen undersöks särskilt hur rådgivning via internet kan effektiviseras för att stödja långvarig fysisk aktivitet och förbättra hälsa.
Markus Nyström

Förbättring av motorisk kontroll och koordination
Timing, koordination och motorisk kontroll är viktiga faktorer för att optimera prestation. Vår forskning är fokuserad på multimodal, bi- och unilateral träning för särskilda aspekter av motorisk inlärning, funktionell lateralitet och prestation hos idrottare.
Marius Sommer

Självreglerat lärande
Att kontinuerligt utvecklas och göra bra prestationer är av yttersta vikt i elitidrott. Därför är det viktigt att generera kunskap om miljöer och lärandestrategier som bidrar till kontinuerlig utveckling och bra prestationer. Vår forskning undersöker hur kontinuerlig utveckling av färdigheter går till bland experter utifrån ett självreglerat lärande- och motivationsperspektiv.
Marius Sommer

Ledarskap
Ledare är centrala aktörer som bidrar till både idrottsprestationer och framgångsrika organisationer. I vår forskning undersöks både vad som kännetecknar effektiva ledare och hur följare uppfattar sina ledare.
Andreas Stenling; Louise Davis; Paul Davis

Idrott som verktyg för social integration
Idrott är en global företeelse som kan hjälpa personer att få ett sammanhang när de hamnar i en ny miljö. I vår forskning undersöks hur relationer inom idrotten (t.ex. med tränare och lagkamrater) kan främja integration och hälsa bland invandrare.
Louise Davis; Paul Davis; Andreas Stenling

Mental hälsa
Fysisk aktivitet är relaterat till förbättrad mental hälsa och kan vara en del av en effektiv behandling för depression och ångest. I vår forskning undersöker vi hur specifika faktorer, såsom personlighet och emotioner, påverkar personers upplevelser av fysisk aktivitet och hur behandlingar kan förstärka de positiva effekterna av fysisk aktivitet.
Stefan Holmström; Markus Nyström; Afsaneh Moharer; Paul Davis; Andreas Stenling

Prediktion, prevention och rehabilitering av idrottsskada
Psykosociala faktorer påverkar skaderisk bland idrottare. I vår forskning undersöker vi faktorer som bidrar till ökad skaderisk, såsom stress, sömn, återhämtning och benägenhet att följa rehabiliteringsprogram. Vi undersöker också hur riktade interventioner kan reducera skaderisk och öka benägenhet att följa rehabiliteringsprogram. adherence.
Andreas Stenling

Motorisk planering, kinematisk prestation och underliggande mekanismer
Kvantitativa mätningar av 3D rörelser och analyser av kinematiska kvantiteter bidrar med en bättre förståelse av rörelseprocesser, effekter av träning, lateralitet och skador och neuromotorisk utveckling och avvikelse.
Louise Rönnqvist

Utbildning

Vid institutionen för psykologi erbjuder vi kurser och program med inriktning mot idrottspsykologi.

Idrottsrelaterade utbildningsprogram som Institutionen för psykologi ansvarar för
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp

Idrottsrelaterade utbildningsprogram där Institutionen för psykologi medverkar
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp
Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykolog, 180 hp

Uppsatsämnen och studentprojekt

Markus Nyström
Internetbehandling
Personlighetsstörningar
Affekter/emotioner
Grupprocesser
Prestationsförbättring
Anknytning

Louise Davis
Interpersonella relationer i idrott
Anknytning
Ledarskap
Social integration genom idrott

Paul Davis
Emotioner
Personlighet
Ledarskap
Mental hälsa

Marius Sommer
Interpersonella relationer i idrott
Prestationsförbättring
Självreglering
Motivation
Motorisk kontroll och koordination

Louise Rönnqvist
Biomekanik
Kinematiska rörelseanalyser
Lateralitet och idrottsprestation
Fysisk aktivitet, hjärnan och beteende

Stefan Holmström
Prestationsförbättring
Mental hälsa
Ledarskap
Självreglering
Motivation
Interventioner (e.g. ACT, FACT & Self-compassion)

Konsultarbete

Medlemmarna i profilgruppen har lång erfarenhet av att arbete med individer, lag/grupper och organisationer.

Exempel på lag och organisationer vi arbetat med är elitidrottare, lag och tränare på internationell/nationell nivå i Sverige, Kanada, Storbritannien, multinationella företag, Public Health England, forskningsråd, polis, militär, kommuner och välgörenhetsorganisationer. Vårt arbete inkluderar men är inte begränsat till:

  • Psykologisk rådgivning för idrottare och tränare (lag och individer)
  • Behandling av mental ohälsa (t.ex. depression och ångest)
  • Utvärdering av program och initiativ för hälsopromotion
  • Teambuilding i organisationer
  • Ledarskapsutbildning
  • Workshops med fokus på hälsa och prestationsförbättring
  • Genomförbarhetsstudier (eng. feasibility studies)
  • Uppdragsforskning
  • Program för hälsosam utveckling

Kontakt

Erik Lundkvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 55
Elin Andersson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 77
Louise Davis
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 71
Paul Davis
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 24
Rebecka Ekelund
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 26
Stefan Holmström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 44
Sofia Levin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 28
Erik Lundkvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 55
Afsaneh Moharer
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 58
Marius Sommer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 12
Andreas Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 49
Senast uppdaterad: 2023-11-09