Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VIPVIZA

Forskningsprojekt Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten ─ VIPVIZA Prevention av hjärt-kärlsjukdomar misslyckas ofta därför att läkare och individer inte följer riktlinjer för förebyggande åtgärder. Därför behövs nya metoder och VIPVIZA utvärderar potentialen hos bildbaserad information om tyst åderförkalkning att förbättra preventionen.

VIPVIZA ger med grafik och bild till deltagare och deras läkare ultraljudsbaserad information om åderförkalkning innan symptom uppstått. Syftet är bättre riskförståelse och följsamhet till rekommenderad hjärtkärl-prevention. Efter ett år hade risken för hjärtkärlsjukdom minskat i interventionsgruppen, men ökat i kontrollgruppen, som inte fick ultraljudsresultatet, och efter tre år kvarstod skillnaden mellan grupperna. Utvecklingen av hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning skall utvärderas långsiktigt, liksom hur biomarkörer och sociala och psykologiska faktorer inverkar på interventionseffekten.

Projektansvariga

Ulf Näslund
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 60

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-04-29 2027-12-31

Finansiering

VIPVIZA har stötts genom forskningsanslag från Region Västerbotten (Central ALFVLL-298001, -643391, Spjutspets VLL-583721), Vetenskapsrådet (Dnr 521-2013-2708, 2016-01891), Hjärt-Lungfonden (Dnr 20150369, 20170481), Svenska Läkarsällskapet (SLS-405351, -503111), SKANDIA Risk & Hälsa.

Förutom större anslag har VIPVIZA även stöd från Norrländska Hjärtfonden, STROKE-Riksförbundet, Fonden för strokeforskning i norra Sverige, AFA Försäkring, Visare Norr - Norrlandstingens regionförbund (465621, 561591, 741711, 931135), Insamlingsstiftelsen Umeå Universitet, Riksförbundet Hjärt-Lungsjuka och Länsföreningen Hjärt-Lungsjuka.

En ovillkorad donation har mottagits från Carl Bennet AB, Sverige.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Institutionen för odontologi, Institutionen för psykologi, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Medicinsk teknik, Neurovetenskap, Odontologi, Psykologi

Projektbeskrivning

Hjärtkärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt och stroke, orsakas av åderförkalkning, orsakar mycket sjukdom och förlust av livskvalitet och är vanligaste orsaken till förtida död. Dessutom drabbas personer med sämre sociala livsvillkor mer. Det finns effektiva metoder för att förebygga hjärtkärlsjukdom genom livsstilsförändring, till exempel rökstopp och mer fysisk aktivitet, och läkemedelsbehandling, till exempel medicin för höga blodfetter. Men det finns stora brister i det förebyggande arbetet, främst på grund av att både sjukvården och individerna inte följer riktlinjer om prevention. Information om risken för hjärtkärlsjukdom och om riskfaktorer baseras på statistiska modeller, och ges till individen, men det leder sällan till varaktig förebyggande behandling. Dessa riskbedömningar kan vara för abstrakta för att leda till korrekt riskuppfattning och motivera till förebyggande åtgärder, och de fokuserar på personer med hög risk för hjärtkärlsjukdom, trots att 60-70% av all hjärtkärlsjukdom inträffar bland personer med låg/måttlig risk.

Projektet VIPVIZA följer devisen ”En bild säger mer än tusen ord” och utöver nuvarande strategi för att förebygga hjärtkärlsjukdom genom information om de vanliga riskfaktorerna för åderförkalkningssjukdomar, även informera både läkare och patient om patientens åderförkalkning innan det gett symptom. Resultatet av ultraljudsundersökning av halskärlen presenteras med grafik och bild i färg, och visar kärlålder i förhållande till kronologisk ålder med en visare, från grönt, gult och orange till rött, och ett trafikljus som visar rött om plack påvisats. Tanken är att läkarnas följsamhet till riktlinjer om prevention ska öka och att individen bättre ska förstå sin risk för hjärtkärlsjukdom och därmed får ökad motivation för förebyggande insatser.
 
Perioden april 2013-juni 2016 inkluderades 3532 personer över hela Västerbotten som då de deltog i Västerbottens Hälsoundersökningar hade minst en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, till exempel rökte eller hade högt blodtryck eller blodfetter. De fördelades slumpvis till två lika stora grupper där bara den ena gruppen och deras läkare i primärvården fick veta resultatet av ultraljudet av halskärlen. Genom hela studieperioden får åda grupperna förebyggande behandling mot hjärtkärlsjukdom inom primärvården i enlighet med gällande riktlinjer. Efter ett år upprepades provtagning av riskfaktorer och enkäter, likaså efter tre år och då genomfördes även den andra ultraljudsundersökningen. Denna gång fick alla deltagare och deras läkare resultatet från ultraljudsundersökningen. Den ursprungliga kontrollgruppen har därmed fått samma intervention som interventionsgruppen fick även i samband med första ultraljudsundersökningen.  Ytterligare en uppföljning, på samma sätt som efter 3 år men cirka 6 år efter första ultraljudet, beräknas slutföras 2022. Denna gång tillkommer insamling av data om tandhälsa, och för delar av studiepopulationen också mätning muskelstyrka i handgreppet och av fysisk aktivitet med accelerometer under en vecka.

Studien är en pragmatisk randomiserad öppen kontrollerad studie med blindade utvärderare (PROBE). Den är registrerad på ClinicalTrials.gov där ett detaljerat studieprotokoll presenteras. Ultraljudsundersökningarna i VIPVIZA, både vid baslinjen samt efter tre och sex år utförs på sjukhusen i de tre städerna (Umeå, Skellefteå, Lycksele) och på vårdcentraler i länets glesbygd. Riskfaktormätningar och frågeformulär vid uppföljning efter ett, tre år och sex år utförs för deltagare som bor i Umeåregionen vid Kliniskt Forskningscenter vid Umeå Universitetssjukhus, och för deltagare i övriga länet på deras hälsocentraler. Frågeformulären gäller levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, tobaks- och alkoholvanor), livskvalitet, stress, sociala och psykologiska faktorer till exempel hälsolitteracitet, hur man hanterar olika typer av problem och vilka attityder man har till levnadsvaneförändring, samt hur man ser på läkemedelsbehandling och bedömer sin egen risk för hjärtkärlsjukdom och möjlighet att påverka detta. Till deltagarna som fått ultraljudsinformation ställdes även frågor om hur informationen uppfattats och har påverkat dem. Intervjuer med deltagare både vid baslinjen och vid tre-årsuppföljningen, och med läkare i primärvården, samt ingående analys av ultraljudsresultaten har genomförts. Prov till Medicinsk biobank tas på ett urval av studiedeltagare vilket möjliggör analys av nya biomarkörer. Åtgärder såsom läkemedelsförskrivning, besök och provtagningar inom primärvården följs via journalsystemet. Studiedeltagarna kommer efter 6-årsuppföljningen att följas via Socialstyrelsens register avseende insjuknanden och dödsfall.

VIPIVZA har en egen skyddad databas som endast en erfaren databas manager har tillgång till. Åtkomst till VIPVIZA:s dataportal och tillgång till forskningsdata från VIPVIZA är möjlig i samarbete med forskare inom VIPVIZA-projektet. För närmare information kontakta PI Ulf Näslund.

Studien följer tidsplanen. Baslinjeundersökningar genomfördes april 2013-juni 2016, 1-års-uppföljningar juni 2014 - augusti 2017, tre-års-uppföljningarna september 2016 – juni 2019, och 6-årsuppföljningarna beräknas vara slutförda december 2022. Under studieperioden kommer data om åtgärder inom primärvården att hämtas från Region Västerbotten, om uttag av läkemedel för prevention av hjärtkärlsjukdom från Läkemedelsregistret och om sjukhusvård och dödsfallsorsaker under 10 år efter första ultraljudsundersökningen  från Patient- och Dödsorsaksregistren vid Socialstyrelsens.
 
Den vetenskapliga utvärderingen är omfattande. De två grupperna, de som informerats respektive ej informerats om ultraljudsresultatet, jämförs avseende utveckling av riskfaktorer, risk för hjärtkärlsjukdom enligt de konventionella modellerna (Framingham Risk Score och SCORE), förändring av levnadsvanor, förebyggande läkemedelsbehandling, ultraljudsmässig utveckling av åderförkalkning och insjuknanden och död. Underliggande sociala, psykologiska och beteendemässiga faktorer skall kartläggas liksom biomarkörers samband med förändring av riskfaktorer och åderförkalkning.

Akronym VIPVIZA: VIsualiZation of asymptomatic Atherisclerotic disease for optimum cardiovascular prevention – a pragmatic randomized controlled trial nested in Västerbotten Intervention Program.  Med VIP placerad först i akronymen markeras att projektet genomförs integrerat i Västerbottens Hälsoundersökningar (eng. Västerbotten Intervention Program).

Publikationer till och med november 2021

1. Vanoli D, Lindqvist P, Wiklund U, Henein M, Näslund U. Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement: a screening tool for subclinical atherosclerosis. J Clin Ultrasound 2013;41:333-9

2. Vanoli D, Wiklund U, Lindqvist P, Henein M, Näslund U. Successful novice´s training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014;15:637-42.

3. Nyman E, Lindqvist P, Näslund U, Grönlund C. Risk marker variability in subclinical carotid plaques based on ultrasound are influenced by cardiac phase, echogenicity and size. Ultrasound Med Biol 2018;44:1742-50.

4. Näslund U, Nawi N, Lundgren A, Fhärm E, Grönlund C, Johansson H, Lindahl B, Lindahl B, Lindvall K, Nilsson SK, Nordin M, Nordin S, Nyman E, Rocklöv J, Vanoli D, Wennberg P, Weinehall L, Wester P, Norberg M, for the VIPVIZA trial group. Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA)– a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2018, Published online December 3, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6 – Lancet 2019;393:133-42
Erratum in: Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2394

5. Lindahl B, Nordin S, Nordin M, Johansson H, Lindvall K, Vanoli D, Ng N, Näslund U, Norberg M, Schulz P. Health literacy is independently associated with carotid atherosclerotic plaque and cardiovascular risk. Eur J Prev Card 2020;27:209-15, published on-line 2019 Oct 15 DOI: 10.1177/2047487319882821

6. Nyman E, Näslund U, Grönlund C. Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clin Physiol Funct Imaging 2020;40:46-51

7. Bengtsson A, Norberg M, Ng N, Wester P, Carlberg B, Grönlund C, Hultdin J, Lindahl B, Lindahl B, Nordin S, Nyman E, Wennberg P, Näslund U for the VIPVIZA trial group. The beneficial effect over three years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA clinical trial. Am J Prev Card 2021 https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100199

8. Sjölander M, Carlberg B, Norberg M, Näslund U, Ng N. Prescription of lipid-lowering and antihypertensive drugs following pictorial information about subclinical atherosclerosis. A randomised controlled study. JAMA Network Open  2021;4(8):e2121683. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.21683

9. Schulz P, Lindahl B, Hartung U, Näslund U, Norberg M, Nordin S. The Right Pick: Does a Self-assessment Measurement Tool Correctly Identify Health Care Consumers with Inadequate Health Literacy? Patient Educ Couns. 2021 Jul 29:S0738-3991(21)00505-X. doi: 10.1016/j.pec.2021.07.045. Online ahead of print.PMID: 34366227

10. Kovrov O, Landfors F, Saar-Kovrov V, Näslund U, Olivecrona G. Effects of human plasma components on the activity of lipoprotein lipase: a study of samples from the VipViza cohort using isothermal titration calorimetry. J Lipid Res in press

VIPVIZA - Västerbotten Intervention Programme Visualization of Atherosclerosis

Prevention av hjärtkärlsjukdom fungerar dåligt främst på grund av bristande följsamhet hos både läkare och patienter till riktlinjer om prevention, trots att läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring har visad effekt. Därför behövs nya alternativa grepp för att optimera hjärtkärlprevention. VIPVIZA utvärderar potentialen hos bildbaserad information om tyst åderförkalkning att öka förståelsen av risken och motivationen att genomföra förebyggande åtgärder.