"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ida Asplund

Jag är universitetslektor och juris doktor med inriktning på allmän och speciell förvaltningsrätt, dataskydd och diskrimineringsrätt. Jag intresserar mig också för frågor som rör konstitutionell rätt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor och undervisar samt forskar i allmän och speciell förvaltningsrätt, dataskydd samt diskrimineringsrätt. Jag intresserar mig också för frågor som rör konstitutionell rätt. Rättssäkerhetsfrågor inom den offentliga förvaltningen är mitt primära intresse, exempelvis offentligrättsliga principer, den enskildes rättigheter och rättsskydd, tjänstemannarollen och möjligheter till ansvarsutkrävande.

Jag medverkar för närvarande i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "För barnets bästa? Etiska, juridiska och empiriska undersökningar av socialtjänstbeslut om umgängesbegränsningar" som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet bedrivs i övrigt av forskare inom etik, filosofi och socialt arbete vid Karolinska institutet, Uppsala universitet, Mälardalens universitet och Lunds universitet.

Under perioden december 2022-januari 2024 var jag sekreterare i Utredningen om samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen. Vårt betänkande "Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning - långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen" (SOU 2024:9) lämnades till Utbildningsdepartementet den 1 februari 2024.

Jag disputerade i januari 2021 med avhandlingen "Den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn". I avhandlingen undersökte jag tillsyn som rättsstatligt kontrollverktyg och förändringen av den enskilde anmälarens rättssäkerhet i tillsynen av socialtjänst, hälso- och sjukvård, diskrimineringslagstiftningen, dataskyddet samt Justitieombudsmannens tillsyn från mitten av 1900-talet fram till i dag.

Under åren 2009-2021 var jag universitetsjurist vid Umeå universitet. Under åren 2008-2009 var jag notarie vid dåvarande Länsrätten i Norrbottens län.

Förvaltningsrättslig Tidskrift, Förvaltningsrättslig tidskrift 2022, Vol. 3 : 445-451
Asplund, Ida
Juridiken och den bredare publiken: tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2022 : 126-165
Asplund, Ida; Petersson Hjelm, Ann-Christine
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 45
Asplund, Ida
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (3) : 467-482
Asplund, Ida
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 235-244
Mannelqvist, Ruth; Asplund, Ida; Enqvist, Lena