"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Monica Christianson

Jag är anställd som universitetslektor och undervisar främst på avancerad nivå inom Barnmorskeprogrammets kurser, är aktiv forskare och arbetar som barnmorska på Ungdomshälsan Umeå. 

 

 

 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag var anställd som doktorand vid enheten för allmänmedicin och nationella genusforskarskolan 2002-2006 och disputerade i januari 2007 på avhandlingen: WHAT'S BEHIND SEXUAL RISK TAKING? Exploring The experiences of Chlamydia-positive, HIV-positive and HIV-tested young women and men in Sweden

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:145213/FULLTEXT01.pdf

Avhandlingens huvudfråga sökte besvara; Vad ligger bakom sexuellt risktagande? För att förstå underliggande mekanismer till sexuellt risktagande och för att fånga beskrivningar om vad som händer i sexuella möten, valdes en kvalitativ ansats (grundad teori), där unga kvinnor och män som hade drabbats av klamydia, hiv, och ungdomar som hivtestat sig, intervjuades enskilt eller i fokusgrupp. Teorier om risk, genus och agentskap inkluderades.

Under år 2008-2013 deltog jag i Vetenskapsrådets finansierade satsning: ”Centre of Excellence Challenging Gender- team Health” där forskargruppen bestod av genusforskare med anknytning till medicin och hälsa. Flera vetenskapliga studier har publicerats inom området ’sex and or gender’ och hur dessa begrepp har använts inom preventionsforskning om sexuellt överförbara infektioner bland unga.

Under år 2009-2011 var jag anställd som postdoktor på Umeå centrum för genusstudier (UCGS) . Under min postdoktorsanställning fick jag en fördjupad kunskap om genus.

Sedan 2012 är jag tillsvidareanställd som universitetslektor på institutionen för omvårdnad, där jag framförallt undervisar på barnmorskeprogrammets kurser, och undervisar även på grund- och master/doktorandnivå. 

Är docent i sexuell och reproduktiv hälsa (SRH). Handleder ett par doktorander samt är aktiv forskare i ett flertal pågående forskningsprojekt.

Har tillsammans med en forskarkollega nått ut till en bred allmänhet beträffande att ”mödomshinnan” är en myt. Myter om "mödomshinnan" har rönt stor uppmärksamhet för en bred allmänhet och har haft betydande genomslagskraft i radio, TV och på film i Sverige, inom ungdomsmottagningarnas verksamhet och frivilligorganisationer, inom barnmorskeprofessionen och bland studenter. 

 

 

 

BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24
Richter Sundberg, Linda; Gotfredsen, Anne; Christianson, Monica; et al.
Reproductive Health, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 19, (1)
Christianson, Monica; Lehn, Sine; Velandia, Marianne
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 33
Thomson, Anna; Christensen, Ellen; Wiklund, Maria; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16
Christianson, Monica; Teiler, Åsa; Eriksson, Carola
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21
Jonsson, Frida; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10) : e048922-e048922
Richter Sundberg, Linda; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Westergren, Agneta; Edin, Kerstin; Christianson, Monica
Women and Birth, Elsevier 2021 : e118-e127
Westergren, Agneta; Edin, Kerstin; Lindkvist, Marie; et al.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; Christianson, Monica; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Waenerlund, Anna-Karin; San Sebastian, Miguel; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Midwifery, Elsevier 2019, Vol. 68 : 56-64
Westergren, Agneta; Edin, Kerstin; Walsh, Denis; et al.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2018, Vol. 17
Goicolea, Isabel; Carson, Dean; San Sebastian, Miguel; et al.
International Journal of Mental Health Systems, BioMed Central (BMC) 2018, Vol. 12
Goicolea, Isabel; Hultstrand Ahlin, Cecilia; Waenerlund, Anna-Karin; et al.
BMC Public Health, Vol. 18
Lusey, Hendrew; San Sebastian, Miguel; Christianson, Monica; et al.
International Journal for Equity in Health, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 16
Lusey, Hendrew; Sebastian, Miguel San; Christianson, Monica; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 12 : 107-115
Monica, Christianson; Boman, Jens; Essén, Birgitta
BMC Health Services Research, Vol. 16
Goicolea, Isabel; Christianson, Monica; Hurtig, Anna-Karin; et al.
African Journal of AIDS Research, NISC - National Inquiry Services Centre 2016, Vol. 15, (3) : 273-281
Lusey, Hendrew G.; Christianson, Monica; San Sebastian, Miguel; et al.
Health Care for Women International, Vol. 36, (7) : 768-783
Christianson, Monica
European journal of contraception & reproductive health care, Vol. 20, (3) : 181-192
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
Midwifery Digest, Vol. 25, (2) : 154-160
Walsh, Denis; Christianson, Monica; Stewart, Mary
British journal of midwifery, Mark Allen Group 2014, Vol. 22, (5) : 344-352
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 5, (3) : 81-89
Johansson, Eva; Aléx, Lena; Christianson, Monica
SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, Vol. 11, (1) : 84-93
Lusey, Hendrew; San Sebastian, Miguel; Christianson, Monica; et al.
Midwifery, Vol. 29, (4) : 351-358
Christianson, Monica; Boman, Jens; Essén, Birgitta
British journal of midwifery, EBSCO Industries; Mark Allen Publishing Ltd 2013, Vol. 21, (2) : 108-115
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
PLOS ONE, Public library of science 2012, Vol. 7, (11) : e50275-
Alex, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lundman, Berit; et al.
Health Care for Women International, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 33, (8) : 739-755
Christianson, Monica; Aléx, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Journal of midwifery & women's health, Vol. 56, (2) : 167-172
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 24, (4) : 678-683
Christianson, Monica; Berglin, Björn; Johansson, Eva E
Vulnerable Children and Youth Studies, Vol. 3, (3) : 234-242
Christianson, Monica; Lalos, Anne; Johansson, Eva
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 25, (1) : 38-43
Christianson, Monica; Lalos, Ann; Johansson, Eva
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 35, (1) : 55-61
Christianson, Monica; Lalos, Ann; Westman, Göran; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 31, (1) : 44-50
Christianson, Monica; Johansson, Eva; Emmelin, Maria; et al.

Under min post-doktorsanställning 2009-2011 var jag kursansvarig för kursen Gender, Sex, Bodies -Politics and Debates 15 HP, avancerad nivå, på Centrum för genusstudier vid Umeå universitet/samhällsvetenskapliga fakulteten. Kursen gavs på engelska. 

Sedan 2012 tillsvidareanställd universitetslektor, där jag främst undervisar inom Barnmorskeprogrammets kurser, och är kursansvarig för följande kurser i programmet: Gynekologisk och sexuell hälsa 7.5 hp, Kvinno-och familjehälsa II 15 hp och Självständigt arbete i sexuell och reproduktiv hälsa 15 hp. Därutöver undervisar jag bland annat om genus i Röntgensjuksköterskeprogrammet,  undervisar om intersektionalitet inom ramen för kursen Självständigt arbete  masterprogram i omvårdnad, undervisar i kursen Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer, och undervisar bland annat om feminsm och filosofi i master/doktorandkursen Equity and Health. Är examinator för ett antal kurser på avancerad nivå.

År 2012-2014 var jag ledamot i Programrådet för sjuksköterskeprogram på avancerad nivå vilket gav mig bred kunskap om alla specialistprogram och hur de utvärderas av studenterna, och inte minst hur viktigt det är att ta till sig av studenternas synpunkter på kurser och program.

Är sedan 2016 programsamordnare på Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet.

Sitter i betygskommitee´(BK) på avancerad nivå och läser, bedömer och skriver betygsutlåtanden för examensarbeten. 

Deltar regelbundet i Svenska Barnmorskeförbundets Utbildningsråd samt medlem i Svenska Barnmorskeförbundets Vetenskapliga Råd. 

Granskare på mittseminarier, sluseminarier samt betygsnämnd vid ett antal tillfällen. Varit fakultetsopponent.

Har deltagit i ett flertal nationella och internationella vetenskapliga konferenser, koordinaterat sex vetenskapliga konferenser, anlitats som föreläsare både lokalt och nationellt, samt inom ramen för den tredje uppgiften deltagit i tidningar, radio och tv vid ett flertal tillfällen.

Har varit redaktör och temanummeransvarig för barnmorskornas egen tidskrift Jordemodern och medverkar regelbundet som skribent i tidskriften.

 

Publicerad: 18 mar, 2024
Monica Christianson: Hiv- och klamydiatesta män - övervakning eller möjlighet?

Klamydia kan orsaka inflammationer, infektioner och andra problem hos både barn, kvinnor och män. Alla gravida...

Forskning på ett ögonblick

Hör Monica presentera sin forskning