"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan stöd och behandling vid psykisk ohälsa hos unga integreras i ungdomsmottagningarnas verksamhet? En hälsopolicy- och systemstudie

Forskningsprojekt Denna studie antar ett system- och hälsopolicyperspektiv för att analysera vilken roll ungdomsmottagningarna kan ha i ett hälsosystem för att jämlikt och effektivt förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

Att unga med psykisk ohälsa erbjuds stöd och behandling med god tillgänglighet är högsta prioritet i det svenska hälsosystemet. Det sker bland annat genom uppbyggnad av en första linje för psykisk hälsa på exempelvis vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Kunskapen är begränsad om hur denna nivå av vårdinsatser för unga ska organiseras.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Ungdomsmottagningarna spelar en nyckelroll processen då de anses vara en av de mest tillgängliga hälsoinstanserna för unga. Det är dock flera aspekter som behöver analyseras och förbättras om ungdomsmottagningarna ska nå sin fulla potential som vårdaktör inom den första linjens psykiatri för unga. Exempelvis behöver kunskapen om hur organisering av uppdrag och samverkan med andra hälsoaktörer kan utvecklas för ökad tillgänglighet.


I en första fas genomförs en realistisk utvärdering för att fastställa hur insatser vid psykisk ohälsa kan integreras i ungdomsmottagningarnas verksamheter, där olika subpopulationer och kontextuella omständigheter beaktas. Nationella intressenter intervjuas för att belysa programteorin som förklarar bakomliggande processer och mekanismer. Programteorin kommer i ett andra steg prövas i 6-10 modeller på ungdomsmottagningar (casen). Kvantitativa och kvalitativa data kommer samlas, via enkäter, intervjuer och visuella metoder (photo elicitation).


I den tredje fasen presenteras nuvarande vårdmodell och logik för intressenter (ex. beslutsfattare, vårdprofessionella, unga individer) som bjuds till en concept mapping för att bygga konsensus kring de strategier som behövs för att stärka ungdomsmottagningarnas roll på detta område.


Lärdomar från studien kommer öka förståelsen för en förstärkt första linjens psykiatri för unga på ungdomsmottagningarna och i andra vårdverksamheter kan etableras och utvecklas.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-06-22