"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pär Sehlström

Doktorand i pedagogiskt arbete - skrivande på L1 (sv.) / L2 (en.) hos gymnasieelever m. lässvårigheter. Engagerad i engelskundervisning, grundnivå (Kulturstudier) och lärarutbildning (VFU-besök).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag doktorerar i pedagogiskt arbete mot språk-, skriv-, och läsutveckling och började hösten 2018. I grunden är jag legitimerad gymnasielärare i engelska, tyska, franska och spanska med lång erfarenhet av att undervisa i dessa ämnen. Min nyfikenhet på människor, språk och kultur har lett till många fruktbara erfarenheter utomlands, vilket berikar och ger perspektiv på min undervisning och forskning. Jag har bland annat undervisat i engelska i sex år i Brasilien och varit utbytesstudent i ett år på en Senior High School i Minneapolis, USA. Dessutom har jag i ett år studerat lingvistik, litteratur samt fredsstudier/politisk socialisering vid Sussex University, Brighton, England. Jag var även Erasmusstudent under en termin vid Universidad de Alcalá, Alcalá, Spanien, där jag studerade spansk lingvistik, litteratur och språkfilosofi. Jag har också arton års erfarenhet som muntlig examinator för Cambridge universitets språkexaminationer (CAE, Cambridge Advanced English).

Under min tid som språklärare vid Cultura Inglesa i Brasilien och på gymnasiet i Sverige tyckte jag mig observera att de år då jag gav extra sammanhängande form åt skrivundervisningen så verkade det ha gynnsam effekt på elevers skrivande och läsande. Denna fronesis-aning om skrivande väckte min nyfikenhet att utforska skrivande vetenskapligt.

Intressen: demokrati, utbildning, språk, språkundervisning, språkinlärning, L1, L2, L3, läsande, skrivande, specialundervisning, läs- och skrivsvårigheter, kulturaspekter, litteratur.

Bakgrunden till mitt avhandlingsprojekt är att många elever inte lyckas få sin gymnasieexamen. År 2020 gick cirka 28 % av eleverna ut gymnasiet utan gymnasieexamen. Flera komplexa faktorer samverkar i denna kontext, men forskning visar bland annat att läs- och skrivsvårigheter ökar risken för att inte klara av skolan. Läsning och skrivande är nära sammankopplade och läsning är en viktig resurs för skrivande, som är ett viktigt redskap för fullt deltagande i många ämnen och i samhället. Gymnasieelever som upplever att skrivande är en utmaning får emellertid ofta inte tillräcklig hjälp och stöttning i sitt skrivande, vilket är problematiskt, eftersom både texter och skrivuppgifter ökar i komplexitet på gymnasiet. Även om forskning lyfter fram många fina exempel på skrivundervisning i svenska skolan uppger många elever på gymnasiet att de förväntas kunna skriva i de olika ämnena, men de upplever inte att de får tillräcklig stöttning i hur de ska skriva. Man har observerat att L1- och L2- skrivande är en stor utmaning för elever med lässvårigheter oberoende av om de har svag avkodning eller svag läsförståelse. Trots att skrivsvårigheter kan vara lika vanliga som lässvårigheter vet man förhållandevis lite om dem eftersom de är underbeforskade, speciellt på gymnasienivå. Vidare har elever i intervjustudier uppgett att deras språkliga utmaningar hindrade dem från att delta fullt ut i skolmiljön, förutom att ge upphov till negativa känslor som stress och exkludering.

Mitt avhandlingsarbete, som är en del av ett större skrivforskningsprojekt (se filen forskning), består av fyra artiklar och har framför allt en kvantitativ, utforskande metod. Deltagare är 159 elever som går studieförberedande eller yrkesförberedande program på en gymnasieskola i Norrlands inland. Forskningsdata består huvudsakligen av screeningar av elevernas avkodning och läsförståelse, elevskrivna argumenterande texter på L1-svenska och L2-engelska, webbenkät om elevernas självskattade skrivförmåga, samt deras skolresultat i form av ämnesbetyg i år 3.

Delstudie 1 är publicerad och utforskade argumenterande skrivande på svenska (L1) och engelska (L2) hos gymnasieelever med lässvårigheter (svag avkodning eller svag läsförståelse) respektive utan lässvårigheter (se Sehlström et al., 2022). Resultaten visar på behovet av skrivstöttande undervisning i alla ämnen på gymnasienivå med speciellt fokus på textbindning (sambandsord), språkanvändning och stavning, samt specialundervisningsstöd i skrivande på både svenska och engelska. Förutom läsning, har tidigare studier även demonstrerat att flera andra faktorer bidrar till elevers textkvalitet, till exempel metakognitiva aspekter som deras självskattade skrivförmåga. Delstudie 2, som är under skrivande, fokuserar på läsförmåga, kursnivå (time on task, dvs. studier i svenska/engelska år 1 vs. studier i svenska och engelska år 1 och år 2), självskattad skrivförmåga och textkvalitet. Enligt forskning är läsförmåga relaterad till skolresultat, och elever med lässvårigheter löper större risk att få lägre betyg och inte lyckas i skolan. I den tredje delstudien, som är under granskning, utforskar jag hur elevers läsförmåga och kursnivå relaterar till deras skolresultat. Den fjärde delstudien undersöker hur läsning, skrivande och självskattad skrivförmåga bidrar till elevers skolresultat.

Mitt avhandlingsprojekt genererar således kunskap om skrivande på gymnasienivå som sedan kan bidra till att hjälpa lärare att ge pedagogiskt adekvat stöttning i skrivande. Likaså kan ökade insikter i relationen läsförmåga, kursnivå och skolresultat bidra till att ytterligare förstå vilka literacyinsatser som behöver göras för att utsikterna att alla ska klara sina studier ökar. Detta är extra viktigt eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

 

L1-Educational Studies in Language and Literature, International Association for Research in L1 Education (ARLE) 2022, Vol. 22, (1)
Sehlström, Pär; Waldmann, Christian; Steinvall, Anders; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

Jag är engagerad i undervisning i engelska inom ramen för grundkurser i Kulturstudier och i lärarutbildning vid Umeå universitet. Jag är även delaktig i fortbildning av lärare, till exempel Kunskapsdagarna vid Umeå universitet.

Publicerad: 07 okt, 2022