"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LITUM – Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet

Forskargrupp Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Detta ställer inte bara krav på skolan och högskolan utan också på forskarsamhället.

Läsande och skrivande formar komplexa system där språk, identitet och kontext samverkar. För att driva forskningen framåt tror vi att det är nödvändigt att betrakta literacy utifrån flera olika och även nya perspektiv. Inom Litum finns stor erfarenhet av såväl kognitiv som sociokulturell forskning om läsande och skrivande. Vår forskning innefattar perspektiv såsom: policy och demokrati, flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter samt läsande och skrivande i skolans alla ämnen.

Fokusområden

Literacy och samhället

Inom Litum utforskar vi vad literacy är, vad det används till och hur människor kan utveckla sin literacy i dagens samhälle. En viktig utgångspunkt för Litum är att literacy numera används av i stort sett alla människor, i många olika delar av livet. Man läser och skriver privat, i jobbet, i utbildningssammanhang och med en rad olika teknologier. Literacy har blivit en naturlig och inbäddad del av livet för gamla såväl som unga. Vi fokuserar på policy och diskurser såväl som multimodalietet och flerspråkighet.

Flerspråkighet

De flesta människor läser och skriver idag på mer än ett språk utöver sitt modersmål. Många människor i Sverige, Europa och resten av världen är flerspråkiga och läser och skriver på ett eller flera ytterligare språk. Inom Litum bedrivs forskning om läsande och skrivande på olika språk, däribland svenska som andraspråk och minoritetsspråken samiska och meänkieli. Vi är intresserade av att undersöka flerspråkig literacy inom såväl policy som olika delar av utbildningssystemet. 

Skönlitteratur och kreativt skrivande

Att kunna läsa, lyssna på och ta till sig skönlitterära texter – ramsor, visor, dikter, låtar, berättelser – på sitt förstaspråk och på andra språk – är berikande för individen. Läsning av skönlitteratur är också del av skolans läroplan för alla språkämnen. Inom Litum bedrivs bland annat forskning om hur literacy kan uppövas inom språkämnen som är mindre eller mer främmande för eleven. Läsning av skönlitteratur är nära sammanknippat med kreativt skrivande, som är ett annat av våra fokusområden.

Läs- och skrivsvårigheter

Skolans läroplan förutsätter att eleven har tillgång till en väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga för att kunna genomföra muntliga och skriftliga uppgifter och uppnå lärandemålen i de enskilda ämnena. Inom Litum är vi intresserade av att undersöka vilka språkliga, kognitiva och kontextuella faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling, samt skolresultat i alla skolämnen i ett longitudinellt perspektiv. Vi vill bland annat identifiera tidiga riskfaktorer när det gäller lässvårigheter och svårigheter att nå skolans lärandemål.

Literacy i olika ämnen och discipliner

I Litum-nätverket intresserar vi oss för läsande och skrivande i olika skolämnen och olika discipliner, som naturvetenskap, matematik och hem-och konsumentkunskap. Litum samverkar också med Umeå universitets projektsatsning Skrivum vars syfte är att stärka lärarnas skrivdidaktiska ämneskompetens för att ge studenterna stöd i deras skrivande.

Symposier

Tidigare symposier

2024, 14–15 maj: Literacy in Teacher Eduaction
Key notes:
Lisbeth Elvebakk, Oslo Metropolitan University
Sofia Jusslin, Åbo Akademi
Nur Yigitoglu, Bogazici University
Ola Lindberg, Umeå universitet

2023, 8–9 juni: Scaffolding writing.
Key notes:
Erik Lindenius, Umeå universitet
Jill Jeffery, Leidens universitet, Nederländerna
Gustaf Skar, Skrivecentret i Trondheim, Norge
Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi, Finland
Sofia Jusslin, Åbo Akademi, Finland
Camilla Rosvall, Åbo Akademi, Finland
Åsa Wengelin, Göteborgs universitet.

2021, 19–20 maj: Literacy in educational borderlands.
Keynotes Diane Potts Lancaster University and Gert Rijlaardsdam, University of Amsterdam, Sara E.D. Wilmes, Université du Luxembourg.

2019, 10–11 juni: Keynotes: Anat Stavans, Beit Berl College, Israel, Jennifer Rowsell, Bock University, Canada, and Enlli Thomas Bangor University, Wales, UK.

2018, 15–16 maj): Litum symposium on multilingual literacy.
Key notes: Lydia Kokkola, Luleå Tekniska Universitet och Nancy Hornberger, University of Pennsylvania.

2017, 4–5 maj: Key notes: Roz Ivanič, Lancaster University, Marie Stevenson, University of Sidnay, Shelley Stagg Peterson, University of Toronto, Judy Parr, University of Auckland.

Litum – 10 år av literacyforskning i samverkan

Från 2010 och framåt växte intresset för literacyforskning vid Institutionen för språkstudier. 2013 konkretiserades forskningsmiljön i gruppen LITUM. Sedan starten har LITUM samlat ett drygt tjugotal forskare och forskarstuderande från Institutionerna för språkstudier, estetiska ämnen, kultur och medievetenskaper (litteraturvetenskap), psykologi och tillämpad utbildningsvetenskap

Rapport: Litum – 10 år av literacyforskning i samverkan

 

Forskningsledare

Erika Sturk
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 97
Maria Levlin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 94

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap
Maria Levlin och Erika Sturk inleder Litums 10 års-firande
Litum – 10 år av literacyforskning i samverkan

Samverkan och inkluderande perspektiv har präglat utvecklingen av literacyforskning vid Umeå universitet.

Erika Sturk
Erika Sturk tilldelas Eve Malmquists pris

Priset delas ut till forskare som har bidragit till kunskap om läs- och skrivprocesser.

hand antecknar i ett skrivblock.
Stegvis återkoppling på texter förbättrar elevers engelska

Genom ett samarbete med Tundalsskolan får ämneslärarstudenter öva på att ge återkoppling på elevers texter.

Senast uppdaterad: 2024-05-24