"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urban Lindgren

Professor i kulturgeografi, forskar om hur geografiska villkor samspelar med och påverkar människor, företag och samhälle.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min doktorsavhandling från 1997 studerade jag vilken betydelse stora industriella investeringar har för lokal befolknings- och sysselsättningsutveckling. Stora investeringsprojekt kan potentiellt ge kommuner och regioner ökad befolkning och fler jobb under såväl byggperioden som den efterföljande driften av anläggningen. En lärdom från dessa studier är att de lokala spridningseffekterna – investeringens avtryck i den lokala ekonomin – påverkas av i vilken mån det finns god matchning mellan de varor, tjänster och kompetenser som efterfrågas och det lokala och regionala näringslivets branschmässiga sammansättning och storlek. Generellt sett tenderar de lokala spridningseffekterna att bli större i regioner med stor befolkning och diversifierat näringsliv.
 
Efter doktorsavhandlingen har min forskning breddats och lett in på nya vägar. Här kan nämnas forskningen om arbetskraftsrörlighetens betydelse för företags konkurrenskraft via informationsutbyte och lärande. Tillsammans med kollegor har vi bidragit till att utveckla teorier om varför det finns regionala skillnader i ekonomisk tillväxt och innovationsförmåga. Genom detta arbete har det blivit alltmer uppenbart att den ekonomiska geografin inte endast har att studera företag utan också befolkning i vidare bemärkelse. Inte minst framväxten av kunskapssamhället visar att människors kunskaper och erfarenheter blivit en allt viktigare produktionsfaktor i ekonomin. Därmed spelar också människors önskemål om vardagslivets innehåll och lokalisering en allt större roll för regional utveckling och arbetsgivares möjligheter att rekrytera personal till alla de platser där verksamheter behöver bedrivas, i såväl privat som offentlig regi.
 
Urbanisering har varit den dominerande befolkningsomfördelningstrenden i Sverige under mycket lång tid, vilket bidragit till befolkningstillväxt i de stora städerna. Den ökade befolkningstätheten har också bidragit till ökad demografisk, socioekonomisk och etnisk boendesegregation. De konsekvenser boendesegregation har för människor i ett livsloppsperspektiv har på senare tid lyfts fram allt mer. I ett pågående internationellt tvärvetenskapligt forskningsprojekt – ”Life at the Frontier” – studeras boendesegregation i form av abrupta skillnader i befolkningens socioekonomiska och etniska sammansättning i stadslandskapet. Projektet syftar till att undersöka hur uppväxt i sådana gränsområden påverkar barns och ungdomars arbetsmarknadssituation och inkomster senare i livet. Tidigare studier antyder att sådan exponering under barn- och ungdomsåren har en ogynnsam effekt på social rörlighet och chanserna att göra klassresor. Inte minst torde denna problematik drabba människor med utländsk bakgrund.
 
Vid sidan om de forskningsintressen som här översiktligt beskrivits har jag under lång tid ägnat stort intresse åt att bygga upp forskningsinfrastruktur. Redan i början av 1990-talet var jag med designade en av landets första forskningsdatabaser med longitudinella demografiska och socioekonomiska registerdata över hela befolkningen. Vi insåg tidigt potentialen i dessa data och vilka möjligheter som ges till internationella forskningssamarbeten med publicering i internationella topptidskrifter. Efter erhållna projektmedel (28 miljoner kronor) från Vetenskapsrådets satsning under 2008 på att stärka svensk registerforskning (SIMSAM) breddades samarbetet med forskare från epidemiologi, yrkesmedicin, sociologi och statistik. Ett av de viktigaste målen med gruppens arbete var att bygga upp en ny forskningsinfrastruktur som skulle kunna stödja forskargrupper med intresse för forskning om barn och ungdomars hälsa och välfärd i ett livslångt perspektiv. Resultatet av det arbetet är Umeå SIMSAM Lab som idag är en mötesplats för många olika forskargrupper. Dessa grupper har tillgång till befolkningsmässigt heltäckande registerdata vilka länkar demografiska och socioekonomiska registerdata med hälsodata från register vid Socialstyrelsen och olika nationella och regionala hälsorelaterade datakällor.
 
 
Akademiska meriter
 
Professor i kulturgeografi (2008)
Docent (2004)
Doktorsexamen (1997)
Licentiatexamen (1994)
 
 
Ledningsuppdrag och utmärkelser

Granskare Beredningsgrupp HS-B, Vetenskapsrådet (2022)
Ledamot i Fortes styrelse (2016-2021)
Ledamot i SND:s (Svensk Nationell Datatjänst) styrgrupp (2020-2021)
Prefekt/Biträdande prefekt, Institutionen för geografi (2011-2019)
Vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsnämnden i Umeå (2012-2018)
Styrelseordförande i Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet (2008-2014)
Nordeas vetenskapliga pris (2013)
Umeå universitets karriärbidrag (2009)
Forskarutbildningsansvarig, Institutionen för geografi (2002-2005)
Studierektor, Institutionen för geografi (1998-2001)

Sociolinguistic variation in urban linguistic landscapes, Helsinki: The Finnish Literature Society 2024 : 37-50
Granstedt, Lena; Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; et al.
Regional Studies, Regional Science, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 10, (1) : 194-216
Hrehová, Kristína; Sandow, Erika; Lindgren, Urban
Monitoring biodiversity: combining environmental and social data, Routledge 2023 : 229-245
Lindgren, Urban
Journal of Transport History, Sage Publications 2023, Vol. 44, (1) : 79-98
Pettersson, Thomas; Jansson, Johan; Lindgren, Urban
The international migration review, Sage Publications 2022, Vol. 56, (2) : 433-462
Chihaya Da Silva, Guilherme Kenjy; Marcińczak, Szymon; Strömgren, Magnus; et al.
Languages, MDPI 2022, Vol. 7, (2)
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
CEUR Workshop Proceedings : 224-229
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Sustainability, MDPI 2021, Vol. 13, (15)
Eimermann, Marco; Lindgren, Urban; Lundmark, Linda
Degrowth and tourism: new perspectives on tourism entrepreneurship, destinations and policy, London: Routledge 2021 : 54-68
Eimermann, Marco; Lindgren, Urban; Lundmark, Linda; et al.
CERGE-EI Working Paper Series, 694
Hrehová, Kristína; Sandow, Erika; Lindgren, Urban
GERUM Geografisk Arbetsrapport
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Regional studies, Routledge 2020, Vol. 54, (9) : 1175-1186
de Vos, Duco; Lindgren, Urban; van Ham, Maarten; et al.
Tourism Employment in Nordic Countries: Trends, Practices, and Opportunities, Cham: Palgrave Macmillan 2020 : 303-325
Eimermann, Marco; Hedberg, Charlotta; Lindgren, Urban
Journal of Rural Studies, Elsevier 2020, Vol. 78 : 59-64
Keskitalo, E. Carina H.; Lidestav, Gun; Westin, Kerstin; et al.
Entrepreneurship and Regional Development, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 31, (5-6) : 357-377
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban; et al.
Health and Place, Elsevier 2019, Vol. 60
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
Papers in regional science (Print), Wiley-Blackwell 2018, Vol. 97, (3) : 501-518
Östbring, Lisa; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 45, (5) : 511-519
Chaparro, M Pia; de Luna, Xavier; Häggström, Jenny; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 41-41
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 54 : 61-73
Jansson, Johan; Pettersson, Thomas; Mannberg, Andrea; et al.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 183-224
Keskitalo, E. Carina H.; Karlsson, Svante; Lindgren, Urban; et al.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 139-181
Lindgren, Urban; Borggren, Jonathan; Karlsson, Svante; et al.
Industry and Innovation, Routledge 2017, Vol. 24, (8) : 775-794
Östbring, Lisa; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Regional Studies, Regional Science, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 3, (1) : 303-319
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Journal of Economic Geography, Oxford University Press 2016, Vol. 16, (3) : 637-665
Borggren, Jonathan; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2016, Vol. 45, (4) : 1075-1075g
Lindgren, Urban; Nilsson, Karina; de Luna, Xavier; et al.
Association of American Geographers (AAG) Conference, April 21-25, 2015, Chicago, USA
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
22nd European Congress on Obesity (ECO2015), Prague, Czech Republic, May 6-9, 2015: abstracts, S. Karger 2015 : 119-119
Chaparro, M Pia; Ivarsson, Anneli; Koupil, Ilona; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 43, (5) : 534-539
Chaparro, M. Pia; Ivarsson, Anneli; Koupil, Ilona; et al.
CyberGeo: European Journal of Geography
Keskitalo, E. Carina H.; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban
CyberGeo: European Journal of Geography
Li, Wenjuan; Holm, Einar; Lindgren, Urban
Ekonomisk Debatt, Vol. 43, (1) : 32-39
Mannberg, Andrea; Brännlund, Runar; Jansson, Johan; et al.
Urban geography, Taylor & Francis 2015, Vol. 36, (7) : 969-992
Marcinczak, Szymon; Tammaru, Tiit; Strömgren, Magnus; et al.
International Geographical Union Conference, 18-22 August 2014, Krakow, Poland
Adjei, Evans; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Regional studies, Vol. 48, (10) : 1669-1690
Boschma, Ron; Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
Regional studies, Regional Studies Association 2014, Vol. 8, (6) : 1135-1155
Eriksson, Rikard; Hansen, Høgni Kalsø; Lindgren, Urban
Energy Policy, Vol. 74 : 286-299
Mannberg, Andrea; Jansson, Johan; Pettersson, Thomas; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 572-580
Namatovu, Fredinah; Strömgren, Magnus; Ivarsson, Anneli; et al.
Environment and planning A, Pion 2014, Vol. 46, (6) : 1496-1516
Sandow, Erika; Westerlund, Olle; Lindgren, Urban
Demography, Springer 2014, Vol. 51, (2) : 645-671
Strömgren, Magnus; Tammaru, Tiit; Danzer, Alexander M.; et al.
Umeå economic studies, 888
Westéus, Morgan; Raattamaa, Tomas; Lindgren, Urban
Fennia, Suomen Maantieteellinen Seura 2013, Vol. 191, (2) : 122-142
Haugen, Katarina; Lindgren, Urban
Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 95, (4) : 287-305
Östbring, Lisa; Lindgren, Urban
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 103, (4) : 443-456
Östh, John; Lindgren, Urban
6th International Conference on Population Geographies, Umeå, June 14-17, 2011
Borrie, Mats; Olsson Skog, Frida; Nilsson, Karina; et al.
Geografiska Notiser, Lund: Geografilärarnas riksförening 2011, Vol. 69, (2) : 87-93
Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
3rd Global Conference on Economic Geography - Space, Economy and Environment, Seoul, Korea, June 28-July 2, 2011
Eriksson, Rikard; Lindgren, Urban
SVEPET - Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP), Göteborg: Svensk epidemiologisk förening 2011, Vol. 29, (3) : 8-9
Holmström, Anna; Oudin, Anna; de Luna, Xavier; et al.
Social Science Research 2004-2010: Themes, results and reflections, Stockholm: Svensk kärnbränslehantering 2011 : 90-92
Lindgren, Urban
6th International Conference on Population Geographies. Umeå, June 14-17, 2011
Marcinczak, Szymon; Lindgren, Urban; Strömgren, Magnus; et al.