"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2001-21
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07
Ersätter dokument: Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regeln börjar gälla 1 januari 2022.

För Umeå universitet är god fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö på lika villkor en strategiskt viktig fråga. Genom att ha medarbetarnas och studenternas hälsa i fokus så skapar universitetet förutsättningar för ett hållbart arbets- och studentliv. Universitetet som arbetsplats och studiemiljö ska präglas av arbetsglädje, trygghet, utveckling, delaktighet, tillit och respekt för alla människors lika värde (Policy för arbetsmiljö och lika villkor, FS 1.1-1526-19).

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra den fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön för både medarbetare1 och studenter. Genom att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp om dessa åtgärder har gett önskat resultat så kan universitetet förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Att arbeta systematiskt ökar också förutsättningarna för en god arbetsmiljö samt motverkar alla former av kränkande särbehandling, trakasserier/sexuella trakasserier och diskriminering.

Medarbetare och studenter har ansvar för att medverka i arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet genom att bidra till en god arbetsmiljö och rapportera risker, tillbud, arbetsskador, föreslå åtgärder samt medverka i genomförandet av beslutade åtgärder. Chefer, medarbetare och studenter ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Regeln bygger på Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Diskrimineringslagen (2008:567) samt Umeå universitets regler och policy gällande arbetsmiljö och lika villkor. Även andra lagar, förordningar och föreskrifter som inte är specificerade i detta dokument kan vara aktuella i hela eller delar av verksamheten. I regeln finns student-, arbetsmiljö- och tillgänglighetsperspektiven integrerade. På grund av
dokumentets innehåll och natur så är inte internationella-, samverkans- och
hållbarhetsperspektiven integrerade.

Styrdokumentet bedöms påverka jämställdheten vid Umeå universitet positivt. Regeln ersätter Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet (FS 1.1.2-723-14).

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf (624 kB)