"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal, lika villkor och arbetsmiljö

Personal

Anvisningar för Anställningsärenden vid rektors beslutsmöten

Anvisningar för anställningsärenden vid rektors beslutsmöte

Anvisningarna ska tydliggöra vilka beslut som ska fattas vid rektors beslutsmöte, vem som ska föredra besluten, vilket underlag som ska bifogas inför besluten samt hur besluten ska formuleras.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-566-23
Giltig: 2023-03-21 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-03-22
Ersätter dokument: Checklista inför rektors beslutsmöte - anställningsärenden Fastställt av universitetsdirektör den 10 januari 2017 (dnr FS 1.1-46-17)

Anvisningar för anställningsärenden vid rektors beslutsmöte.pdf (279 kB)

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Föreliggande handläggningsordning anger former och process för utseende, samt befogenheter för ställning som anknuten professor emeritus och emerita vid Umeå universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-86-18
Giltig: 2018-02-28 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-13

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Bisysslor

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regel som beskriver hur redovisning av bisysslor ska ske och vem som är skyldig att redovisa bisysslor samt på vilket sätt det ska ske.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1-2426-23
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-01-12
Ersätter dokument: 300-2114-12

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

PM Bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Regelverket om offentliganställdas bisysslor innehåller bland annat ett skärpt kontrollsystem för förtroendeskadliga bisysslor, som samtidigt förtydligats och gjorts mera öppet. Som en del i detta kontrollsystem har dels arbetsgivaren ålagts en lagstadgad skyldighet att informera om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig, dels arbetstagaren ålagts en lagstadgad skyldighet att på begäran lämna uppgifter om sina bisysslor. Lärare är skyldiga att regelbundet självmant redovisa vilka bisysslor han eller hon har eller planerar att åta sig.

Typ: Policy
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: 300-3114-12
Giltig: 2013-12-19
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-12-19

PM Bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet

Regeln för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet anger vad som gäller då en anställd är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 200-3167-09
Giltig: 2010-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-12-04

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning innefattar alla aktiviteter med syfte att attrahera, rekrytera/introducera, utveckla, behålla och ställa om/avveckla personal. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är av strategisk betydelse för att förverkliga Umeå universitets vision. Kvalificerade lärare samt ett professionellt verksamhetsstöd är en förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet. Föreliggande dokument innehåller en sammanställning av universitetsövergripande aktiviteter under 2023–2025 för att stötta verksamheten samt bidra till en effektiv och hållbar kompetens-försörjning. Dokumentet utgår från universitetets inriktning att arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning. Indikatorer i syfte att skapa lärande och utveckling med fokus på långsiktiga systemeffekter och hållbarhet återfinns i slutet av dokumentet. Dokumentet revideras i samband med ny verksamhetsplaneringsperiod.

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.3.1-2139-22
Giltig: 2023-01-01 till och med 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-22
Ersätter dokument: Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning plan för 2020–2022 FS 1.3.1-2359-20

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning plan för 2023-2025.pdf (294 kB)

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Policyn för arbetsmarknadspolitiska frågor beskriver när en anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl kan komma i fråga och hur detta organiseras.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Saknas
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 1999-03-30

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Policyn för distansarbete tydliggör vad som definieras som distansarbete, arbetsgivarens ansvar vid distansarbete samt vilka överväganden som arbetsgivare och anställd måste ta ställning till inför överenskommelse om distansarbete. Policyn ska utgöra ett stöd för både arbetsgivare och anställda och syfta till likabehandling vid hantering av distansarbete och klargöra försäkringsskydd.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1.2-808-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-10

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Policy för kompetens- och karriärutveckling

Policy för kompetens- och karriärutveckling

Syftet med policyn är att verka för ett långsiktigt, strukturerat och strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling, att verka för universitetets förmåga att utvecklas och möta förändringar samt att verka för medvetna och systematiska utvecklingsplaner som främjar goda prestationer, kompetensförsörjning, konkurrenskraft och en god arbetsmiljö på lika villkor.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1048-22
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-06-10
Ersätter dokument: Kompetensutvecklingspolicy vid Umeå universitet (UmU 102-2173-03) fastställd av rektor 26 juni 2003

Policy för kompetens- och karriärutveckling.pdf (231 kB)

Lönepolicy

Lönepolicy

Lönepolicyn beskriver Umeå universitets lönepolitiska grund, de lönepolitiska målen och utgångspunkterna för lönesättning. Lönepolicyn innehåller myndighetens lönekriterier som är en viktig del i verksamhetens styrning.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2730-21
Giltig: 2022-10-01 Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-25
Ersätter dokument: Lönepolicy 2018 FS 1.1-1729-18

Lönepolicy.pdf (174 kB)

Tjänsteresor

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet anger hur tjänsteresor vid Umeå universitet ska planeras, beställas och betalas. I regler för tjänsteresor vid Umeå universitet finns även information om försäkringsskydd vid tjänsteresor samt vad som gäller om en tjänsteresa ska kombineras med semester.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2495-20
Giltig: Från 2021-01-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-15
Ersätter dokument: Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-779-14) fastställt av rektor 2014-09-23

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy

Denna policy anger universitetets synsätt på chefs- och ledarskap samt vilka förväntningar som ställs på chefer och ledare – inklusive prefekter och andra akademiska ledare - vid Umeå universitet. Policyn visar även vilket stöd som erbjuds och hur ledarskapet följs upp.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2713-21
Giltig: 2022-01-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Umeå universitets anställningsordning reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. I anställningsordningen konkretiseras den reglering som är fastställd i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-129-22
Giltig: 2022-02-18 tills vidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2022-02-18
Ersätter dokument: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, FS 1.1-1672-18, 2021-06-09

 

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.pdf (378 kB)

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Umeå universitets anställningsordning för lärare, dnr FS 1.1-57-18, reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. Regeln för rekryteringsprocessen vid anställning av lärare innehåller processens olika delar samt anger de författningar som ska beaktas och hur de ska tillämpas vid anställning av lärare.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-230-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Kapitel 5 Rekryteringsprocess vid Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (FS 1.1-851-16) reviderad av universitetsstyrelsen 2016-08-30

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Umeå universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter ledande lärare/forskare från andra universitet till sig genom affiliering. Personrörlighet mellan ett lärosäte och externa organisationer kan också vara ett viktigt steg mot ökat kunskapsutbyte och samarbete.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-909-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Regel för affilierade lärare vid Umeå universitet (FS 1.1.2–1364-14) beslutad av rektor 2014-09-22

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Regler för biträdande universitetslektorat

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

I universitetets anställningsordning regleras biträdande universitetslektorat när det gäller behörighet, bedömningsgrunder och befordran. Enligt anställningsordningen kan ett biträdande universitetslektorat kombineras med anställning vid sjukvårdshuvudman som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med annan anställning än som läkare upp till högst 13 timmar per vecka. Ett biträdande universitetslektorat kan även kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare eller tandläkare. Formerna för detta fastställs av rektor i regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-231-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring (UmU 300-2616-12) beslutad av rektor 2012-10-30

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM), beskriver bakgrund till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet. Vidare beskriver regeln hur anställningen biträdande universitetslektorer inom satsningen WCMM ska utformas och regleras samt vem som är behörig. Regeln beskriver även ansökan om prövning för befordran till universitetslektor.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1208 -16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-06-28

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent

Regeln om förlängning av anställning som forskarassistent beskriver vad som är särskilda skäl för förlängning av anställning som forskarassistent vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-889-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent

Anställning efter avgång med ålderspension

Anställning efter avgång med ålderspension

Regeln om anställning efter avgång med ålderspension beskriver när en sådan anställning kan bli aktuell. Vidare beskriver regeln formerna och villkor för en sådan anställning.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Persona, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-530-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-04-12
Ersätter dokument: Regel om anställning efter avgång med ålderspension (FS 1.1-135-14) fastställd av rektor 2014-03-04

Anställning efter avgång med ålderspension

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Regeln för kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering fastställer hur lönekostnader, vid övertalighet, fördelas mellan institution, enhet, fakultet eller motsvarande och de på universitetsgemensam nivå avsatta medlen för strukturkostnader. Vidare anger regeln även att personalchef, i ytterst särskilda fall för att möjliggöra en omplacering, kan besluta om viss kostnadsfördelning. Denna regel gäller från och med 2024-01-01.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1709-23
Giltig: 2024-01-01 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-09-08
Ersätter dokument: Regel – kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering (FS 1.1-1787-17) fastställt av rektor den 31 oktober 2017.

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering.pdf (136 kB)

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken har arbetsgivaren ett uttalat ansvar för rehabilitering av sina anställda. Ansvaret innebär att arbetsgivaren ska anpassa arbetstagarens arbetsuppgifter så långt det är möjligt för att möjliggöra återgång i arbetet. Rehabilitering och anpassning medför i vissa fall kostnader. Regeln för kostnadsfördelning i samband med rehabilitering avser att förtydliga hur dessa kostnader ska fördelas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1602-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 

Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 

En korrekt tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och universitetets personalpolitik är viktig. Universitetet är en arbetsgivare och en anställning är ett civilrättsligt avtal mellan två parter, den anställde och universitetet. Hur ett sådant avtal får ingås och avslutas är noga reglerat i lagar och kollektivavtal. Avsteg och brott mot dessa kan bland annat ytterst leda till ekonomiskt kännbara skadestånd och är att anse som dålig personalpolitik som inte gagnar den långsiktiga personalförsörjningen

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 300-4064-04
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2004-12-07

Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 

Regel för stipendier vid Umeå universitet

Regel för stipendier (204 kB)

Regel om tillämpning av delpensionsavtal

Regel om tillämpning av delpensionsavtal

Regler om tillämpning av delpensionsavtal grundar sig på det centrala delpensionsavtalet, tecknat mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna, och hur det tillämpas vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr: FS 1.1-364-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-25
Ersätter dokument: Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-553-16, fastställd av rektor 2016-04-12

Regel om tillämpning av delpensionsavtal.pdf (224 kB)

Handläggningsordning för uppsägning enligt 32a § LAS

Handläggningsordning för uppsägning enligt 32a § LAS

Handläggningsordningen beskriver processen vid uppsägning av arbetstagare som fyller 68 från och med 2020-01-01 år, respektive 69 år från och med 2023-01-01. Målsättningen är att handläggningsordningen ska åstadkomma en universitetsgemensam hantering av dessa ärenden samt att dokumentet ska fungera som stöd och vägledning till alla involverade parter.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal
Diarienummer: FS1.1-1954-20
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-13

Handläggningsordning för uppsägning enligt 32a § LAS

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet beskriver i vilka fall arbetsgivare och arbetstagare kan träffa enskilda överenskommelser med stöd av kollektivavtal.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1 -11-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-19

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt beskriver förfarandet vid utlysning av en sådan anställning. För att rektor ska ge dispens för utlysning av anställning som universitetsadjunkt krävs synnerliga skäl.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1–2200-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-01-17
Ersätter dokument: Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr UmU 300-4432-06, 2006-12-12

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Regel - uppföljning av lönekostnader

Regel - uppföljning av lönekostnader

Regel om uppföljning av lönekostnader syftar till att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga. Uppföljning görs via en månatlig rapport och syftet med rapporten och regeln är att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.6.2-21-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-04-16

Regel -uppföljning av lönekostnader

Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar

Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar

I Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar ingår den titulatur vid Umeå universitet som rektor beslutar om. I regeln ingår svenska befattningsbenämningar och de engelska översättningar som ska användas. Vilken översättning som ska gälla för titlar som inte ingår i denna lista framgår av personalkatalogen.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1927-23
Giltig: 2023-10-13 tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Regler för engelsk titulatur för akademiska befattningar (FS 1.1-487-22) fastställd av rektor 18 mars 2022

Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar (189 kB)

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag

Policyn beskriver hur ekonomisk kompensation genom lönebidrag kan erhållas vid anställning av person med nedsatt arbetsförmåga.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 102-5454-04
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: rektor
Fastställd: 2004-10-26

Anställning med lönebidrag

Anställningsstopp och kompetensutveckling av adjunkter

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 300-4432-06
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-12-12

Anställningsstopp och kompetensutveckling av adjunkter

Pedagogiska meriter och pedagogisk meritering

Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter

Regel för Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter beskriver hur lärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj. Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning, befordran eller inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1.2-1366-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-09-23

Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter

Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet finns en modell för högskolepedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om meritering på två på varandra följande nivåer: 1) meriterad lärare och 2) excellent lärare. Denna handläggningsordning beskriver hur lärare som vill ansöka om meritering ska gå tillväga. Här beskrivs också processen och beslutsgången för de inblandade handläggande organen.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2571-21
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-14
Ersätter dokument: FS 1.1-1391-20

Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 986-14
Giltig: 2014-10-10 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-24

Lönejustering i samband med pedagogisk meritering

Lönejustering i samband med antagning till docent

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: AN 2.2.9-1062-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-10-10

Lönejustering i samband med antagning till docent

Regel - Friskvård vid Umeå universitet

Regel - Friskvård vid Umeå universitet

Regel för friskvård vid Umeå universitet tydliggör och fastställer vilka regler som gäller vid Umeå universitet för friskvård i form av friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och deltagande vid aktiviteter inom Hälsa på campus.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-257-24
Giltig: 2021-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-24
Ersätter dokument: Regel för friskvårdsbidrag vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-1909-20, dnr FS 1.1-1022-19, dnr FS 1.1-994-18 Motion och annan friskvård, dnr 200-2573-00, 2001-04-24

Regel - Friskvård vid Umeå universitet

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

En arbetsbristsituation inom universitetet hanteras enligt en väl definierad omställningsprocess som styrs av lagar, avtal och regler. Denna handläggningsordning syftar till att komplettera den processkarta, figur 1, som finns avseende omställningsprocessen vid arbetsbrist. Målsättningen är att handläggningsordningen ska säkerställa en universitetsgemensam hantering av arbetsbristärenden samt att dokumentet ska fungera som stöd och vägledning till alla involverade parter.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1787-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Principer för hantering av övertalighet/300-994-03/2003-04-01

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

Regel för lärarbefattningar

Regel för lärarbefattningar

Regel för lärarbefattningar är ett förtydligande av vad som gäller befattningar Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1 - 469-15
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-03-24

Regel för lärarbefattningar

Handläggningsordning för Umeå universitets Personalansvarsnämnd

Handläggningsordning för Umeå universitets Personalansvarsnämnd

Denna handläggningsordning beskriver Personalansvarsnämndens vid Umeå universitet bakgrund och sammansättning. Här framgår hur ärenden hänskjuts till Umeå universitets Personalansvarsnämnd och hur ärenden vid nämndens ska handläggas. Vidare framgår hur ärenden överlämnas till Statens ansvarsnämnd. Dokumentet riktar sig främst till Personalansvarsnämndens ledamöter samt handläggare av Personalansvarsnämndens ärenden.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-880-22
Giltig: 2022-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Nyinrättat

Handläggningsordning för Umeå universitets Personalansvarsnämnd

Policy mot korruption

Policy mot korruption

Denna policy tydliggör hur gällande lagstiftning avseende korruption tillämpas vid Umeå universitet. Policyn ger vägledning för anställda och syftar till att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet som gäller för anställda inom offentlig förvaltning.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1119-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta, rektor 30 oktober 2012 (Dnr: UmU 100-2052-12)

Policy mot korruption

Regel för intermittenta anställningar med timlön

Regel för intermittenta anställningar med timlön

Detta styrdokument beskriver hur intermittenta anställningar med timlön ska hanteras vid Umeå universitet. Regeln syftar till att säkerställa att universitetet fullgör kraven i LAS samt att hanteringen av intermittenta anställningar med timlön vid Umeå universitet blir tydlig och enhetlig. Med intermittent anställning med timlön avses anställningar som ingås med en person med syfte att under en period tillgodose arbetsgivarens behov av att anlita tillfällig arbetskraft. Observera att denna gäller från 1 oktober 2022.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1302-22
Giltig: 2022-10-01 – tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Regel för tillämpning av intermittent anställning vid Umeå universitet, beslutat av rektor 2021-11-16, dnr FS 1.1-2373-21 och Regel för anställning med timersättning, beslutad av rektor 2021-11-16, dnr FS 1.1-2372-21

Regel för intermittenta anställningar med timlön.pdf (161 kB)

OBS! Gäller från 1 oktober 2022.

Uppdrag m.m.

Regel för utseende av akademiska ledningsuppdrag

Regel för utseende av akademiska ledningsuppdrag

Föreliggande regel anger bestämmelser för utseendeprocesser av akademiska ledningsuppdrag på universitetsgemensam nivå, fakultetsnivå samt institutionsnivå. Regeln upptar även process för utseende av ledningsuppdrag för arbetsenheter och centrum.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten och Personalenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation. Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2632-21
Giltig: 1 februari 2022 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) (FS 1.1-61-17) beslutad av rektor den 23 mars 2021 Regel – Generella villkor för uppdraget som pro- eller vicerektor (FS 1.1-1074-16) beslutad av rektor den 2 juni 2016 Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt) (FS 1.1-60-17) beslutad av rektor den 14 februari 2017 Handläggningsordning för utseende av prefekter (FS 1.1-1831-16) beslutad av rektor den 26 juni 2018

Regel för utseende av akademiska ledningsuppdrag

Rutin Process vid utseende av föreståndare centrum och arbetsenheter där rektor fattar beslut

Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag

Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag

Detta styrdokument behandlar bestämmelser avseende villkor för akademiska ledningsuppdrag vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten och Personalenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation. Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2631-21
Giltig: 1 februari 2022 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Regel – Generella villkor för uppdraget som pro- eller vicerektor (FS 1.1-1074-16) beslutad av rektor den 2 juni 2016. Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) (FS 1.1-61-17) beslutad av rektor den 23 mars 2021. Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt) (FS 1.1-60-17) beslutad av rektor den 14 februari 2017.

Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag 

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder syftar till att fastställa nivåer och villkor för utbetalning av ersättning eller arvode för arbete i universitetets organ, för interna och externa ledamöter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2202-21
Giltig: 2022-01-01-2025-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07
Ersätter dokument: Regler för arvoden och ersättningar vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder (FS 1.1-1892-17) beslutad av rektor 2017-12-12, 2018-09-11 (revideringsbeslut)

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid UmU

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet

Regeln avseende ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet beskriver närmare vad som gäller inom området.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-523-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-04-12
Ersätter dokument: dnr 200-568-01, 2001-03-06

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid UmU

Arbetsmiljö och lika villkor

Reg​el - Organisation arbetsmiljö och lika villkor

Regel - Organisation arbetsmiljö och lika villkor

Enligt universitetets vision ska universitetet ha ett hållbart arbetsliv med en god arbetsmiljö som kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart för studenter och medarbetare. Syftet med regeln är att beskriva universitetets organisering av arbetet med arbetsmiljö och lika villkor för att motverka diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt verka för en god arbetsmiljö. Regeln beskriver det stöd och roller inom och samordningen av det förebyggande arbetet med arbetsmiljö och lika villkor vid universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2466-23
Giltig: 2024-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-22
Ersätter dokument: Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet fastställt av rektor den 3 september 2013 (FS 300- 375-13)

Regel - organisation arbetsmiljö och lika villkor

Regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ

Regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ

Regeln anger vad som ska gälla vid universitetet i fråga om jämställdhet vid universitetets nomineringsprocesser för priser och vid utseende och förslag av ledamöter att representera universitetet. Styrdokumentet fastställer även hanteringen i fråga om en jämställd sammansättning vid inrättande av beslutande och rådgivande organ vid universitetet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2597-20
Giltig: 2020-12-22 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-22
Ersätter dokument: Nyinrättat

Regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ

Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier - Handläggningsordning

Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier - Handläggningsordning

När en chef med personal- och arbetsmiljöansvar vid Umeå universitet får kännedom om ett ovälkommet beteende som misstänkts vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska chefen agera direkt. Denna handläggningsordning är ett stöd för chefen i hanteringen av sådana ärenden som rör medarbetare eller studenter, och vänder sig följaktligen främst till chefer. På universitetets medarbetarwebb i HR-guiden finns ytterligare stöd till chefer i hur kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras. För medarbetare och studenter finns information på medarbetarwebben samt studentwebben.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1.-975-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-05-20
Ersätter dokument: Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar/ FS 1.1-45-15 / 2015-01-20

Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025

Detta dokument beskriver inriktningen för arbetet med jämställdhetsintegrering. Umeå universitets vision innehåller en uttalad ambition om att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten samt att studenter och medarbetare ska kunna studera och arbeta vid lärosätet på lika villkor.

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1464-22
Giltig: 2022-08-26 till och med 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-08-26
Ersätter dokument: Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2021–2025, FS 1.1-979-21

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025.pdf (922 kB)

Universitetsgemensam handlingsplan för systematisk arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024

Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024

Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder omfattar identifierade universitetsgemensamma risker och hinder som kan leda till arbetsmiljöproblem eller diskriminering. I bilagan återfinns analys av orsaker till risker och hinder, en riskbedömning av de identifierade riskerna samt uppföljning av de genomförda åtgärderna i den tidigare handlingsplanen för 2019-2021.

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-170-22
Giltig: 2022-01-18 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021, FS 1.1-1428-19, 2019-08-20

Universitetsgemensam handlingsplan för systematisk arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Policy för arbetsmiljö och lika villkor syftar till att ge riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och övergripande beskriva hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön i verksamheten ska vara, och hur dessa förhållanden skapas. Policyn är ett styrmedel för det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1526-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-09-03
Ersätter dokument: Arbetsmiljöpolicy dnr 100-1188-99, Policyn fastställd 1999-06-07 av universitetsstyrelsen

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Handläggningsordningen för alkohol och droger syftar till att säkerställa en alkohol- och drogfri arbets- och studiemiljö. Medarbetare och studenter som uppvisar tecken på alkohol- eller drogrelaterad ohälsa ska tidigt erbjudas hjälp och stöd. Vid konstaterad alkohol- eller drogrelaterad problematik ska rehabilitering erbjudas.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1117-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Alkohol- och drogpolitiskt program dnr 102-1886-05

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Umeå universitets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska utformas utifrån en helhetssyn där ergonomi, ljusmiljö, teknisk utrustning, säkerhet och arbetets organisation beaktas. Denna regel beskriver arbetsgivarens ansvar och riktlinjer för beställning av synundersökning, synergonomisk bedömning och glasögon.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1886-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-20
Ersätter dokument: Regel för synhjälpmedel (Dnr: 300-2786-09, 2009-11-17)

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon.pdf (278 kB)

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydliggör arbetsmiljöansvaret och beskriver hur Umeå universitet organiserar arbetet med att fördela arbetsmiljöuppgifter och medföljande arbetsmiljöansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För Umeå universitet är god fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö på lika villkor en strategiskt viktig fråga. Genom att ha medarbetarnas och studenternas hälsa i fokus så skapar universitetet förutsättningar för ett hållbart arbets- och studentliv. Regeln gäller från och med 1 januari 2022.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2001-21
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07
Ersätter dokument: Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf (624 kB)

Regel - Ensamarbete

Regel - Ensamarbete

Regel för ensamarbete syftar till att förebygga att anställda i ensamarbete ska drabbas av ohälsa eller olycksfall och i det fall det skulle inträffa att det finns planerade åtgärder för ett snabbt omhändertagande.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 300-3216-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Ensamarbete

Regel - Första hjälpen

Regel - Första hjälpen

Regel för första hjälpen syftar till att främja att Umeå universitets alla arbetsplatser har en god beredskap för att kunna minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller annan allvarlig händelse. Regeln beskriver arbetsmiljöregler, ansvar för första hjälpen organisation samt ger en vägledning för att göra en riskbedömning och för att säkerställa en godtagbar ”första hjälpen” beredskap.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 300-2783-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Första hjälpen

Regel - Gravida och ammande arbetstagare

Regel - Gravida och ammande arbetstagare

Umeå universitet vill med denna regel förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar, utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Regeln ger en vägledning i samband med att en rutinbeskrivning ska tas fram för ”Gravida och ammande arbetstagare" vid institution/motsvarande.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 300-2784-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Gravida och ammande arbetstagare

Regel - Medicinska kontroller 

Regel - Medicinska kontroller 

Umeå universitet vill med denna regel förebygga ohälsa hos anställda samt säkerställa upptäckten av tidiga tecken på ohälsa hos anställda som arbetar med vissa ämnen eller under vissa förhållanden genom att tillämpa föreskrifter som berör medicinska kontroller.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: UmU 300-2785-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Medicinska kontroller 

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har arbetsgivare skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten samt vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. Fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder medför i vissa fall kostnader. Regeln för kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder avser att förtydliga fördelningen av dessa kostnader.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1603-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Lokala kollektivavtal och överenskommelser

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU

Det lokala kollektivavtalet avseende förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid Umeå universitet beskriver de lokala tillämpningsföreskrifter som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 4298/80 B 93
Giltig: 1980-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1980-05-05

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU

Lokalt kollektivavtal om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland

Lokalt kollektivavtal om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland

Det lokala kollektivavtalet om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland omfattar samtliga arbetstagare som har sitt arbete vid Demografiska databasen i Haparanda. Avtalet beskriver närmare vad som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-2289-97
Giltig: 1998-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1997-12-19

Lokalt kollektivavtal om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Det lokala kollektivavtalet om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Umeå universitet sluts med stöd av ALFA 1 kap. 3 § samt bilaga 5 och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för lärare vid Umeå universitet vilka omfattas av ALFA. Dessutom gäller avtalet i tillämpliga delar anställning som doktorand.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-887-99
Giltig: 1999-07-01-
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1999-05-06

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU

Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU

Överenskommelsen om reglering av semester mellan Västerbottens läns landsting Folktandvården och Umeå universitet beskriver närmare rätten till semester för medarbetare som kombinerar en tjänstgöring hos Umeå universitet med en tjänstgöring hos Folktandvården.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-2248-00
Giltig: 2000-10-30 - tillsvidare
Beslutad av: Umeå universitet och Folktandvården
Fastställd: 2000-10-30

Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU

Lokalt kollektivavtal om obekvämtidstillägg

Lokalt kollektivavtal om obekvämtidstillägg

Det lokala kollektivavtalet om obekvämtidstillägg sluts med stöd av 1 kap 4 § ALFA och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare som omfattas av ALFA.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-1104-03
Giltig: 2003-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2003-04-23

Lokalt kollektivavtal om obekvämtidstillägg

Lokalt kollektivavtal om ersättning och kompensation för beredskap mm

Lokalt kollektivavtal om ersättning och kompensation för beredskap mm

Det lokala kollektivavtalet om ersättning och kompensation för beredskap mm, sluts med stöd av 1 kap 4 § VA 2013 och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare som omfattas av Villkorsavtalen.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-2126-03
Giltig: 2002-04-01 tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2003-06-23

Lokalt kollektivavtal om ersättning och kompensation för beredskap mm

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus sluts med stöd av PA 03 13 § punkt 4 och av PA 91 7 § punkt 4 enligt tillämpning av övergångsbestämmelserna till PA 03 och enligt delegeringsbeslut av Arbetsgivarverket och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för berörda arbetstagare.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-4451-05
Giltig: 2003-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2005-12-12

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus

Lokalt kollektivavtal om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lör/sön

Lokalt kollektivavtal om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lör/sön

Det lokala kollektivavtalet om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lördag/söndag sluts med stöd av ALFA och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för lärare.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-4566-08
Giltig: 2009-01-01 - samma giltighetstid som nuvarande och framtida ALFA
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2008-12-19

Lokalt kollektivavtal om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lör/sön

Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU

Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU

Det lokala kollektivavtalet om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid Umeå universitet sluts med stöd av ALFA 2008 3 kap. 12 § och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet omfattar samtliga anställda vid Umeå universitet.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-865-10
Giltig: 2010-05-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2010-04-08
Ersätter dokument: Dnr 301-3283-03

Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser sluts mellan Umeå universitet, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting å ena sidan samt Saco-S-rådet, Jämtlands läns läkarförening och Norrbottens läkarförening å andra sidan och beskriver närmare vad som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-24-11
Giltig: 2011-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Umeå universitet, Jämtlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Jämtlands läns läkarförening, Norrbottens läkarförening, Saco-S rådet
Fastställd: 2010-12-16

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Det lokala kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare sluts med stöd av det centrala kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare och beskriver närmare vad som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-1237-12
Giltig: 2012-08-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2012-06-19

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa

Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa

Det lokala kollektivavtalet vid tjänsteresa sluts med stöd av 2 kap 2§ och 10 kap Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för anställda vid universitetet och dessutom för ej anställda personer som fullgör uppdrag för universitetets räkning och har egna projektmedel vid universitetet eller är antagna till forskarutbildning.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-1176-13
Giltig: 2013-07-01 - samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2013-06-18
Ersätter dokument: Dnr 301-4225-08

Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Det lokala kollektivavtalet om föräldralön vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap 2§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-1316-13
Giltig: 2014-04-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2014-03-24
Ersätter dokument: Dnr 301-209-11

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal angående sjötillägg samt expeditionsledararvode vid tjänstgöring i samband med sjötjänst för personal vid Umeå marina forskningscentrum

Lokalt kollektivavtal angående sjötillägg samt expeditionsledararvode samt dyktillägg vid tjänstgöring i samband med sjötjänst och dykning för personal vid Umeå marina forskningscentrum

Det lokala kollektivavtalet angående sjötillägg samt expeditionsledararvode vid tjänstgöring i samband med sjötjänst sluts med stöd av 2 kap 2§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare vid Umeå marina forskningscentrum som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: 2.2.7-1038-22
Giltig: 2022-06-02 - samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2022-06-02
Ersätter dokument: AN 2.2.7-391-16

Lokalt kollektivavtal sjötjänst, expeditionsledare, dyk med bilaga.pdf (173 kB)

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

Det lokala avtalet om förläggning av semester för lärare sluts med stöd av 2 § Semesterlagen samt 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet omfattar lärare. Med lärare avses befattningar reglerade i gällande anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Avtalet tillämpas även vid anställning som doktorand, amanuens, assistent med utbildningsbidrag samt klinisk assistent.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: AN 2.2.7-291-17
Giltig: 2017-03-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2017-02-22
Ersätter dokument: Dnr 301-620-06

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet

Det lokala arbetstidsavtalet för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet gäller för anställda inom det tekniskt-administrativa området som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.7-365-22
Giltig: 2022-03-28 - samma giltighetstid som gällande Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2022-03-15
Ersätter dokument: AN 2.2.7-299-17

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet

Det lokala kollektivavtalet om samverkan för utveckling vid Umeå universitet sluts med stöd av det centrala kollektivavtalet 1997-09-22 "Samverkan för utveckling". Avtalet omfattar hela universitetsorganisationen. Samverkan är ett sätt att förena medbestämmandelagens (MBL) krav på information och förhandling med arbetsgivarens behov av bra beslutsunderlag och god förankring och delaktighet bland medarbetarna. Även arbetsmiljölagens (AML) krav tillgodoses på detta sätt genom att frågorna integreras i samverkan både på lokal och på central nivå. Det lokala kollektivavtalet beskriver närmare olika former för samverkan inom Umeå universitet, samverkansordning m.m.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2040-17
Giltig: 2013-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2013-01-07
Ersätter dokument: Dnr 300-4123-08, Dnr 243-2306-06

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet.pdf (344 kB)

Lokalt chefsavtal

Lokalt chefsavtal

Det lokala chefsavtalet sluts med stöd av det centrala chefsavtalet och beskriver närmare vilka befattningar och ledningsuppdrag som ska ingå i den lokala chefskretsen.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: AN 2.2.7-2119-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2018-12-07

Lokalt chefsavtal

Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko

Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko

Det lokala kollektivavtalet om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko sluts med stöd av PA 16, avdelning 1, 4 kap. 7 § respektive avdelning 2, 3 kap. 4 § samt med stöd av den särskilda överenskommelse som ingåtts mellan Arbetsgivarverket och Seko och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet gäller för arbetstagare som är medlemmar i Seko.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: AN 2.2.7-1436-21
Giltig: 2022-01-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2021-11-10
Ersätter dokument: AN 2.2.7-333-19

Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel

I lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel framgår hur mycket medel som ska avsättas till den lokala utvecklingsfonden, hur fonden är uppbyggt och vilka typer av aktiviteter som fonden kan bevilja medel för.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.3.2-1819-19
Giltig: 2019-10-01 och tills vidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2019-10-01

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel.pdf (171 kB)

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Region Västerbotten gällande ansvar för samordning av gemensamma arbetsställen

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Region Västerbotten gällande ansvar för samordning vid gemensamma arbetsställen

Region Västerbotten och Umeå universitet bedriver verksamhet, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård vid Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå sjukhus. För detta delas så väl medarbetare som lokaler och utrustning vilket har inverkan på arbetsmiljön hos de båda parterna.

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.6.1-927-23
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-08-15
Ersätter dokument: Överenskommelse om samordning mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting FS 1.6.1-1500-17

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Region Västerbotten gällande ansvar för samordning vid gemensamma arbetsställen.pdf (173 kB)

Lokalt löneavtal Saco-S

Lokalt löneavtal Saco-S

Umeå universitet och Saco-S sluter avtal om lokal förhandlingsordning med stöd av Ramavtal om löner mm RALS 2010-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-05

Lokalt löneavtal Saco-S.pdf (311 kB)

Lokalt löneavtal SEKO

Lokalt löneavtal SEKO

Med stöd av det centrala kollektivavtalet RALS 2023-2025 sluter Umeå universitet och Seko lokalt kollektivavtal för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2025-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-05

Lokalt löneavtal Seko.pdf (191 kB)

Lokalt löneavtal OFR/S

Lokalt löneavtal OFR/S

Med stöd av det centrala kollektivavtalet RALS 2023-2025 sluter Umeå universitet och OFR/S lokalt kollektivavtal för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-09

Lokalt löneavtal OFR-S.pdf (115 kB)

Amanuensavtal 2022-10-01

Amanuensavtal 2022-10-01

Lokalt kollektivavtal mellan Umeå universitet och Saco-S, OFR/S, SEKO, om lönesättning som amanuens. Gäller från 2022-10-01.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: AN 2.2.7-1861-22
Giltig: Från och med 2022-10-01
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-06-02
Ersätter dokument: Dnr AN 2.2.7-117-21

Amanuensavtal 2022-10-01.pdf (84 kB)

Amanuensavtal 2023-10-01

Amanuensavtal 2023-10-01

Lokalt kollektivavtal mellan Umeå universitet och Saco-S, OFR/S, SEKO, om lönesättning som amanuens. Gäller från 2023-10-01.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-04
Ersätter dokument: Dnr AN 2.2.7-1861-22

Amanuensavtal 2023-10-01.pdf (148 kB)

Doktorandavtal 2022-10-01

Doktorandavtal 2022-10-01

Lokalt kollektivavtal mellan Umeå universitet och Saco-S, OFR/S, SEKO om lönesättning som doktorand. Gäller från och med 2022-10-01.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1861-22
Giltig: Från 2022-10-01 och tills vidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-06-02
Ersätter dokument: AN 2.2.7-117-21

Doktorandavtal 2022-10-01.pdf (101 kB)

Doktorandavtal 2023-10-01

Doktorandavtal 2023-10-01

Mellan Umeå universitet och Saco-S, OFR/S, Seko, sluts lokalt avtal om lönesättning som doktorand. Gäller från och med 2023-10-01.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-04
Ersätter dokument: AN 2.2.7-1861-22

Doktorandavtal 2023-10-01.pdf

Doktorandavtal tandläkare 2022-10-01

Doktorandavtal tandläkare 2022-10-01

Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand vid institutionen för odontologi när innehavaren är legitimerad tandläkare. Gäller från 2022-10-01 till 2023-09-30.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1605-22
Giltig: Från 2022-10-01 till och med 2023-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-06-02
Ersätter dokument: Dnr AN 2.2.7-117-21 Lokalt lokalt avtal om lönesättning vid anställning av doktorand vid institutionen för odontologi när innehavaren är legitimerad tandläkare

Doktorandavtal tandläkare 2022-10-01.pdf (98 kB)

Doktorandavtal tandläkare 2023-10-01

Doktorandavtal tandläkare 2023-10-01

Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand vid institutionen för odontologi när innehavaren är legitimerad tandläkare. Gäller från 2023-10-01 till 2024-09-30.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1651-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-06
Ersätter dokument: Dnr AN 2.2.7-1605-22

Doktorandavtal tandläkare 2023-10-01.pdf (174 kB)

Doktorandavtal läkare 2022-10-01

Doktorandavtal läkare 2022-10-01

Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand med läkarexamen. Gäller från 2022-10-01 till och med 2023-09-30.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1605-22
Giltig: Från 2022-10-01 till 2023-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-06-02
Ersätter dokument: Dnr AN 2.2.7-117-21

Doktorandavtal läkare 2022-10-01.pdf (90 kB)

Doktorandavtal läkare 2023-10-01

Doktorandavtal läkare 2023-10-01

Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand med läkarexamen. Gäller från 2023-10-01 till och med 2024-09-30.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-06
Ersätter dokument: AN 2.2.7-1605-22

Doktorandavtal läkare 2023-10-01.pdf (153 kB)

Senast uppdaterad: 2024-02-23