Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal, lika villkor och arbetsmiljö

Personal

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Föreliggande handläggningsordning anger former och process för utseende, samt befogenheter för ställning som anknuten professor emeritus och emerita vid Umeå universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-86-18
Giltig: 2018-02-28 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-13

Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Bisysslor

 

Regler för bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Regel som beskriver hur redovisning av bisysslor ska ske och vem som är skyldig att redovisa bisysslor samt på vilket sätt det ska ske.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: 300-3114-12
Giltig: Revideras vart 5 år
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-12-19
Ersätter dokument: 390-991-07

Regler för bisysslor för anställda vid Umeå universitet

PM Bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Regelverket om offentliganställdas bisysslor innehåller bland annat ett skärpt kontrollsystem för förtroendeskadliga bisysslor, som samtidigt förtydligats och gjorts mera öppet. Som en del i detta kontrollsystem har dels arbetsgivaren ålagts en lagstadgad skyldighet att informera om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig, dels arbetstagaren ålagts en lagstadgad skyldighet att på begäran lämna uppgifter om sina bisysslor. Lärare är skyldiga att regelbundet självmant redovisa vilka bisysslor han eller hon har eller planerar att åta sig.

Typ: Policy
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: 300-3114-12
Giltig: 2013-12-19
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-12-19

PM Bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet

Regeln för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet anger vad som gäller då en anställd är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 200-3167-09
Giltig: 2010-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-12-04

Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är en process för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten för att uppnå dess mål. Det innebär att arbeta långsiktigt, strukturerat och målmedvetet med insatser som syftar till att Umeå universitet som arbetsgivare kan; attrahera, rekrytera, ta emot och introducera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare samt avveckla och ställa om kompetens vid behov. Syftet med föreliggande plan är att komplettera universitetets och verksamheternas planer för kompetensförsörjning med aktiviteter på universitetsövergripande nivå. Aktiviteterna syftar även till att förebygga identifierade risker i universitetets riskanalys samt uppfylla, av regeringen beslutade, uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet.

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.3.1-2359-20
Giltig: 2020-12-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-01
Ersätter dokument: Strategisk kompetensförsörjningsplan Umeå universitet 2016-2018 FS 1.3.1-151-20

Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning plan för 2020-2022.pdf (238 kB)

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Policyn för arbetsmarknadspolitiska frågor beskriver när en anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl kan komma i fråga och hur detta organiseras.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Saknas
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 1999-03-30

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Policyn för distansarbete tydliggör vad som definieras som distansarbete, arbetsgivarens ansvar vid distansarbete samt vilka överväganden som arbetsgivare och anställd måste ta ställning till inför överenskommelse om distansarbete. Policyn ska utgöra ett stöd för både arbetsgivare och anställda och syfta till likabehandling vid hantering av distansarbete och klargöra försäkringsskydd.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1.2-808-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-10

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Kompetensutvecklingspolicy vid Umeå universitet

Kompetensutvecklingspolicy vid Umeå universitet

Kompetensutvecklingspolicyn vid Umeå universitet beskriver universitetets syn på kompetensutveckling. Vidare innehåller policyn en modell för kompetensutveckling, samt information om uppföljning och utvärdering samt om resurser och planering.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 2003/2173
Giltig: 2003-09-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2003-06-26

Kompetensutvecklingspolicy vid Umeå universitet

Lönepolicy

Lönepolicy

Lönepolicyn beskriver Umeå universitets lönepolitiska grund, de lönepolitiska målen och utgångspunkterna för lönesättning samt innehåller myndighetens övergripande lönekriterier.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1.-1729-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-10-03
Ersätter dokument: Lönepolicy för Umeå Universitet Dnr UmU 300-376-13, fastställd 2013-03-26

Lönepolicy

Tjänsteresor

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet anger hur tjänsteresor vid Umeå universitet ska planeras, beställas och betalas. I regler för tjänsteresor vid Umeå universitet finns även information om försäkringsskydd vid tjänsteresor samt vad som gäller om en tjänsteresa ska kombineras med semester.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2495-20
Giltig: Från 2021-01-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-15
Ersätter dokument: Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-779-14) fastställt av rektor 2014-09-23

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy omfattar chefer och ledare på alla nivåer. I denna policy uttrycks universitetets förväntningar på chefer och ledare i förhållande till de utmaningar universitetet står inför och de mål universitetet vill nå.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-374-13
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-09-03

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Umeå universitets anställningsordning reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. I anställningsordningen konkretiseras den reglering som är fastställd i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1134-21
Giltig: 2021-07-01- tills vidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-06-09
Ersätter dokument: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, FS 1.1-1672-18, 2018-10-04

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Umeå universitets anställningsordning för lärare, dnr FS 1.1-57-18, reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. Regeln för rekryteringsprocessen vid anställning av lärare innehåller processens olika delar samt anger de författningar som ska beaktas och hur de ska tillämpas vid anställning av lärare.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-230-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Kapitel 5 Rekryteringsprocess vid Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (FS 1.1-851-16) reviderad av universitetsstyrelsen 2016-08-30

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Umeå universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter ledande lärare/forskare från andra universitet till sig genom affiliering. Personrörlighet mellan ett lärosäte och externa organisationer kan också vara ett viktigt steg mot ökat kunskapsutbyte och samarbete. Affiliering är att anknyta en lärare till universitetet med avsikt att vidga universitetets och den affilierades kontaktnät i syfte att utveckla undervisning och forskning, vilket gagnar båda parter. Regel för affiliering av lärare vid Umeå universitet anger syftet med affiliering, att affiliering främst gäller professorer och hur affilieringen ska handläggas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-909-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Regel för affilierade lärare vid Umeå universitet (FS 1.1.2–1364-14) beslutad av rektor 2014-09-22

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Regler för biträdande universitetslektorat

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

I universitetets anställningsordning regleras biträdande universitetslektorat när det gäller behörighet, bedömningsgrunder och befordran. Enligt anställningsordningen kan ett biträdande universitetslektorat kombineras med anställning vid sjukvårdshuvudman som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med annan anställning än som läkare upp till högst 13 timmar per vecka. Ett biträdande universitetslektorat kan även kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare eller tandläkare. Formerna för detta fastställs av rektor i regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-231-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring (UmU 300-2616-12) beslutad av rektor 2012-10-30

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

 

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM), beskriver bakgrund till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet. Vidare beskriver regeln hur anställningen biträdande universitetslektorer inom satsningen WCMM ska utformas och regleras samt vem som är behörig. Regeln beskriver även ansökan om prövning för befordran till universitetslektor.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1208 -16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-06-28

Regel för biträdande universitetslektorer inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent

Regeln om förlängning av anställning som forskarassistent beskriver vad som är särskilda skäl för förlängning av anställning som forskarassistent vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-889-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29

Regel - Förlängning av anställning som forskarassistent

Anställning efter avgång med ålderspension

Anställning efter avgång med ålderspension

Regeln om anställning efter avgång med ålderspension beskriver när en sådan anställning kan bli aktuell. Vidare beskriver regeln formerna och villkor för en sådan anställning.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-530-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-04-12
Ersätter dokument: Regel om anställning efter avgång med ålderspension (FS 1.1-135-14) fastställd av rektor 2014-03-04

Anställning efter avgång med ålderspension

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Regeln för kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering fastställer hur lönekostnader, vid övertalighet, fördelas mellan institution/enhet, fakultet/motsvarande och universitetets centralt avsatta medel för strukturkostnader. Vidare anger regeln även att personalchef, i ytterst särskilda fall för att möjliggöra en omplacering, kan besluta om viss kostnadsfördelning. Syftet med dokumentet är att tydliggöra regelverket för de olika kostnadsfördelningsprinciperna.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1787-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-10-31
Ersätter dokument: Dnr 214-4697-06

Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken har arbetsgivaren ett uttalat ansvar för rehabilitering av sina anställda. Ansvaret innebär att arbetsgivaren ska anpassa arbetstagarens arbetsuppgifter så långt det är möjligt för att möjliggöra återgång i arbetet. Rehabilitering och anpassning medför i vissa fall kostnader. Regeln för kostnadsfördelning i samband med rehabilitering avser att förtydliga hur dessa kostnader ska fördelas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1602-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-4064-04
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2004-12-07

Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 

Regel om förenklat sakkunnigförfarande vid tidsbegränsad anställning av lärare vid Umeå universitet

Regel om förenklat sakkunnigförfarande vid tidsbegränsad anställning av lärare vid Umeå universitet

I anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet ska sakkunnigförfarande alltid tillämpas vid anställning av professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent, forskare, vid befordringsärende och kallelse till anställning som professor. Det kan dock förekomma situationer när ett förenklat sakkunnigförfarande blir aktuellt. Regel om förenklat sakkunnigförfarande vid tidsbegränsad anställning beskriver när och hur ett sådant sakkunnigförfarande kan tillämpas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1896-16
Giltig: 5 år
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-12-13

Regel om förenklat sakkunnigförfarande vid tidsbegränsad anställning av lärare vid Umeå universitet

Regel - stipendier vid Umeå universitet

Regel - stipendier vid Umeå universitet

Dessa regler omfattar stipendier som inrättas av Umeå universitet med extern finansiering samt stipendier som inrättas av andra organ men administreras av Umeå universitet. Reglerna gäller även i de fall en institution/enhet beslutar att ta emot en stipendiat som får stipendium direkt från extern finansiär, så kallat externt stipendium. I de fallen ska mottagande institution säkerställa att stipendienivåerna minst motsvarar de nivåer som gäller för stipendier som Umeå universitet är utbetalare av.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-113-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-08-20
Ersätter dokument: Regler för externt finansierade stipendier vid Umeå universitet, FS 1.1-2019-15, 2015-06-23

Regel - stipendier vid Umeå universitet

Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet

Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet

Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet beskriver riktlinjer för beviljande av delpension, ansöknings- och beslutsförfarande samt finansiering och tillämpning.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-553-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-04-12
Ersätter dokument: Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet (UmU 300-1692-09) beslutad av rektor 2009-05-28

Regler om tillämpning av delpensionsavtal för arbetstagare vid Umeå universitet

Handläggningsordning för uppsägning enligt 32a § LAS

Handläggningsordning för uppsägning enligt 32a § LAS

Handläggningsordningen beskriver processen vid uppsägning av arbetstagare som fyller 68 från och med 2020-01-01 år, respektive 69 år från och med 2023-01-01. Målsättningen är att handläggningsordningen ska åstadkomma en universitetsgemensam hantering av dessa ärenden samt att dokumentet ska fungera som stöd och vägledning till alla involverade parter.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal
Diarienummer: FS1.1-1954-20
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-13

Handläggningsordning för uppsägning enligt 32a § LAS

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet beskriver i vilka fall arbetsgivare och arbetstagare kan träffa enskilda överenskommelser med stöd av kollektivavtal.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1 -11-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-19

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt beskriver förfarandet vid utlysning av en sådan anställning. För att rektor ska ge dispens för utlysning av anställning som universitetsadjunkt krävs synnerliga skäl.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1–2200-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-01-17
Ersätter dokument: Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr UmU 300-4432-06, 2006-12-12

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Regel - uppföljning av lönekostnader

Regel - uppföljning av lönekostnader

Regel om uppföljning av lönekostnader syftar till att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga. Uppföljning görs via en månatlig rapport och syftet med rapporten och regeln är att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.6.2-21-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-04-16

Regel -uppföljning av lönekostnader

Regler för engelsk titulatur

Regler för engelsk titulatur

I Regler för engelsk titulatur ingår den titulatur vid Umeå universitet som rektor beslutar om. I regeln ingår svenska titlar och dess engelska översättningar som ska användas. Beslutet omfattar även ett fåtal justeringar av svensk titulatur gällande stavning och könsneutralitet. Vilken översättning som ska gälla för övrig titulatur som inte ingår i denna lista framgår av personalkatalogen. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1470-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-09-10

Regler för engelsk titulatur

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag

Policyn beskriver hur ekonomisk kompensation genom lönebidrag kan erhållas vid anställning av person med nedsatt arbetsförmåga.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 102-5454-04
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: rektor
Fastställd: 2004-10-26

Anställning med lönebidrag

Anställningsstopp och kompetensutveckling av adjunkter

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-4432-06
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-12-12

Anställningsstopp och kompetensutveckling av adjunkter

Pedagogiska meriter och pedagogisk meritering

Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter

Regel för Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter beskriver hur lärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj. Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning, befordran eller inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1.2-1366-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-09-23

Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter

Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet finns en modell för högskolepedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om meritering på två på varandra följande nivåer: 1) meriterad lärare och 2) excellent lärare. Denna handläggningsordning beskriver hur lärare som vill ansöka om meritering ska gå tillväga. Här beskrivs också processen och beslutsgången för de inblandade handläggande organen.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2571-21
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-14
Ersätter dokument: FS 1.1-1391-20

Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 986-14
Giltig: 2014-10-10 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-24

Lönejustering i samband med pedagogisk meritering

Lönejustering i samband med antagning till docent

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.9-1062-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-10-10

Lönejustering i samband med antagning till docent

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken har arbetsgivaren ett uttalat ansvar för rehabilitering av sina anställda. Ansvaret innebär att arbetsgivaren ska anpassa arbetstagarens arbetsuppgifter så långt det är möjligt för att möjliggöra återgång i arbetet. Rehabilitering och anpassning medför i vissa fall kostnader. Regeln för kostnadsfördelning i samband med rehabilitering avser att förtydliga hur dessa kostnader ska fördelas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1602-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Regel för anställning med timersättning

Regel för anställning med timersättning

Anställningsavtal är den normala formen för att reglera överenskommelsen mellan Umeå universitet och arbetstagare. Vid tillfälliga och kortare arbetskraftsbehov kan anställning regleras med timersättning. Denna regel beskriver närmare vad som gäller vid sådana fall.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1907-16
Giltig: 5 år
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-01
Ersätter dokument: dnr Umu 300-1232-08

Regel för anställning med timersättning

Regel - Friskvård vid Umeå universitet

Regel - Friskvård vid Umeå universitet

Regel för friskvård vid Umeå universitet tydliggör och fastställer vilka regler som gäller vid Umeå universitet för friskvård i form av friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och deltagande vid aktiviteter inom Hälsa på campus.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1909-20
Giltig: 2021-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-24
Ersätter dokument: Regel för friskvårdsbidrag vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-1022-19, dnr FS 1.1-994-18 Motion och annan friskvård, dnr 200-2573-00, 2001-04-24

Regel - Friskvård vid Umeå universitet

Regel för tillämpning av intermittent anställning vid Umeå universitet

Regel för tillämpning av intermittent anställning vid Umeå universitet

Det kan ibland vara ändamålsenligt, effektivt och nödvändigt att komplettera universitetets personal genom att anlita tillfällig personal, exempelvis genom en intermittent anställning. Regel för tillämpning av intermittent anställning beskriver när och hur en sådan anställning kan tillämpas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1- 2056-16
Giltig: 5 år
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-12-13

Regel för tillämpning av intermittent anställning vid Umeå universitet

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

En arbetsbristsituation inom universitetet hanteras enligt en väl definierad omställningsprocess som styrs av lagar, avtal och regler. Denna handläggningsordning syftar till att komplettera den processkarta, figur 1, som finns avseende omställningsprocessen vid arbetsbrist. Målsättningen är att handläggningsordningen ska säkerställa en universitetsgemensam hantering av arbetsbristärenden samt att dokumentet ska fungera som stöd och vägledning till alla involverade parter.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1787-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Principer för hantering av övertalighet/300-994-03/2003-04-01

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

Uppdrag m.m.

Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt)

Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt)

Detta dokument behandlar prefektens roll och villkor. Där inte några särskilda undantag anges ska också villkoren gälla för föreståndare för arbetsenheter, biträdande prefekter och ställföreträdande prefekter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-61-17
Giltig: 2021-03-23 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-23
Ersätter dokument: Regel fastställd 2018-06-26. Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) (FS 1.1-61-17) beslutad av rektor 2017-02-14

Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt)

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder syftar till att fastställa nivåer och villkor för utbetalning av ersättning eller arvode för arbete i universitetets organ, för interna och externa ledamöter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2202-21
Giltig: 2022-01-01-2025-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07
Ersätter dokument: Regler för arvoden och ersättningar vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder (FS 1.1-1892-17) beslutad av rektor 2017-12-12, 2018-09-11 (revideringsbeslut)

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt)

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt)

Detta dokument behandlar dekanens och prodekanens roll och villkor. Där inte några särskilda undantag anges ska också villkoren gälla för rektor för Lärarhögskolan.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-60-17
Giltig: 2017-02-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-02-14

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt)

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid UmU

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid UmU

Regeln avseende ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet beskriver närmare vad som gäller inom området.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-523-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-04-12
Ersätter dokument: dnr 200-568-01, 2001-03-06

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid UmU

Lika villkor

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2021-2025

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2021-2025

Denna handlingsplan beskriver arbetet med jämställdhetsintegrering vid Umeå universitet

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Lika villkor
Diarienummer: FS 1.1-979-21
Giltig: 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-06-22
Ersätter dokument: Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–2019, FS 1.1-794-17

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2021-2025

Regel - Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet

Regel - Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet

Enligt Umeå universitets visionsdokument, Vision och mål 2020, ska universitetet byggas och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Jämställdhet, och likabehandling är därför centrala begrepp. Ett av delmålen i Verksamhetsplanen för 2013-2015 är att universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med jämställdhet och likabehandling. Regel för handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet beskriver hur detta arbete ska organiseras och bedrivas.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-375-13
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-09-03

Regel - Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet

Regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ

Regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ

Regeln anger vad som ska gälla vid universitetet i fråga om jämställdhet vid universitetets nomineringsprocesser för priser och vid utseende och förslag av ledamöter att representera universitetet. Styrdokumentet fastställer även hanteringen i fråga om en jämställd sammansättning vid inrättande av beslutande och rådgivande organ vid universitetet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2597-20
Giltig: 2020-12-22 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-22
Ersätter dokument: Nyinrättat

Regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ

 

Arbetsmiljö

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitetet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 102-978-0
Giltig: TIllsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-02-28

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitetet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Policy för arbetsmiljö och lika villkor syftar till att ge riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och övergripande beskriva hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön i verksamheten ska vara, och hur dessa förhållanden skapas. Policyn är ett styrmedel för det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1526-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-09-03
Ersätter dokument: Arbetsmiljöpolicy dnr 100-1188-99, Policyn fastställd 1999-06-07 av universitetsstyrelsen

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Handläggningsordningen för alkohol och droger syftar till att säkerställa en alkohol- och drogfri arbets- och studiemiljö. Medarbetare och studenter som uppvisar tecken på alkohol- eller drogrelaterad ohälsa ska tidigt erbjudas hjälp och stöd. Vid konstaterad alkohol- eller drogrelaterad problematik ska rehabilitering erbjudas.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1117-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Alkohol- och drogpolitiskt program dnr 102-1886-05

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Umeå universitets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska utformas utifrån en helhetssyn där ergonomi, ljusmiljö, teknisk utrustning, säkerhet och arbetets organisation beaktas. Denna regel beskriver arbetsgivarens ansvar och riktlinjer för beställning av synundersökning, synergonomisk bedömning och glasögon.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1886-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-20
Ersätter dokument: Regel för synhjälpmedel (Dnr: 300-2786-09, 2009-11-17)

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydliggör arbetsmiljöansvaret och beskriver hur Umeå universitet organiserar arbetet med att fördela arbetsmiljöuppgifter och medföljande arbetsmiljöansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För Umeå universitet är god fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö på lika villkor en strategiskt viktig fråga. Genom att ha medarbetarnas och studenternas hälsa i fokus så skapar universitetet förutsättningar för ett hållbart arbets- och studentliv. Regeln gäller från och med 1 januari 2022.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2001-21
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07
Ersätter dokument: Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Regel - Ensamarbete

Regel - Ensamarbete

Regel för ensamarbete syftar till att förebygga att anställda i ensamarbete ska drabbas av ohälsa eller olycksfall och i det fall det skulle inträffa att det finns planerade åtgärder för ett snabbt omhändertagande.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-3216-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Ensamarbete

Regel - Första hjälpen

Regel - Första hjälpen

Regel för första hjälpen syftar till att främja att Umeå universitets alla arbetsplatser har en god beredskap för att kunna minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller annan allvarlig händelse. Regeln beskriver arbetsmiljöregler, ansvar för första hjälpen organisation samt ger en vägledning för att göra en riskbedömning och för att säkerställa en godtagbar ”första hjälpen” beredskap.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-2783-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Första hjälpen

Regel - Gravida och ammande arbetstagare

Regel - Gravida och ammande arbetstagare

Umeå universitet vill med denna regel förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar, utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Regeln ger en vägledning i samband med att en rutinbeskrivning ska tas fram för ”Gravida och ammande arbetstagare" vid institution/motsvarande.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-2784-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Gravida och ammande arbetstagare

Regel - Medicinska kontroller 

Regel - Medicinska kontroller 

Umeå universitet vill med denna regel förebygga ohälsa hos anställda samt säkerställa upptäckten av tidiga tecken på ohälsa hos anställda som arbetar med vissa ämnen eller under vissa förhållanden genom att tillämpa föreskrifter som berör medicinska kontroller.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: UmU 300-2785-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-11-17

Regel - Medicinska kontroller 

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar ger stöd och vägledning i hanteringen av en situation som uppstått där någon upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Handläggningsordningen gäller för samtliga anställda och studenter vid Umeå universitet, samt även i tillämpliga delar för sökande till utbildningar, anställningar eller praktikplatser och för personer som gör praktik eller är inhyrda.

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-45-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-01-20
Ersätter dokument: Åtgärdsprogram mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering (Dnr 102-1184-06) beslutad av rektor 2006-04-04 samt Handläggningsordning för utredning av trakasseriärenden vid Umeå universitet (Dnr 300-1130-09) beslutad av rektor 2009-04-21

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har arbetsgivare skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten samt vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. Fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder medför i vissa fall kostnader. Regeln för kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder avser att förtydliga fördelningen av dessa kostnader.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1603-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021

Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021

Enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt Diskrimineringslagen (2008:567) har arbetsgivaren/utbildningsanordnaren ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan riskerna inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan.

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1428-19
Giltig: 2019-08-20 - 2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-08-20

Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av Covid-19-pandemi

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi

Instruktionen beskriver hantering av humant provmaterial under covid-19 pandemin. Under rådande förhållanden bör alla se över sina riskbedömningar och hygienrutiner för att avgöra om valda skyddsåtgärder är tillräckliga. Om sjukvården gjort bedömningen att det inte finns någon misstanke om covid-19 infektion vid operation eller blodgivning så bör denna bedömning följas vid hantering av prover från dessa tillfällen. Enligt krav från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4) ska minst skyddsnivå 2 tillämpas för hantering av material som kan innehålla smittämnen.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-914-20
Giltig: 2020-08-25 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi (FS 1.1-914-20) beslutad av rektor 28 april 2020

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av Covid-19-pandemi

Lokala kollektivavtal och överenskommelser

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU

Det lokala kollektivavtalet avseende förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid Umeå universitet beskriver de lokala tillämpningsföreskrifter som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 4298/80 B 93
Giltig: 1980-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1980-05-05

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU

Lokalt kollektivavtal om kombinationsbefattningar vid Serviceenheten

Lokalt kollektivavtal om kombinationsbefattningar vid Serviceenheten

Det lokala kollektivavtalet om kombinationsbefattningar vid Serviceenheten sluts med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet omfattar samtliga arbetstagare som har kombinationsanställning lokalvård/skrivningsbevakning inom serviceenheten.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-2057-97
Giltig: 1998-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1998-01-29

Lokalt kollektivavtal om kombinationsbefattningar vid Serviceenheten

Lokalt kollektivavtal om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland

Lokalt kollektivavtal om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland

Det lokala kollektivavtalet om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland omfattar samtliga arbetstagare som har sitt arbete vid Demografiska databasen i Haparanda. Avtalet beskriver närmare vad som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-2289-97
Giltig: 1998-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1997-12-19

Lokalt kollektivavtal om ersättning för läkarbesök (specialistvård) i Finland

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Det lokala kollektivavtalet om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Umeå universitet sluts med stöd av ALFA 1 kap. 3 § samt bilaga 5 och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för lärare vid Umeå universitet vilka omfattas av ALFA. Dessutom gäller avtalet i tillämpliga delar anställning som doktorand.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-887-99
Giltig: 1999-07-01-
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1999-05-06

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU

Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU

Överenskommelsen om reglering av semester mellan Västerbottens läns landsting Folktandvården och Umeå universitet beskriver närmare semesterrätten för medarbetare som kombinerar en tjänstgöring hos Umeå universitet med en tjänstgöring hos Folktandvården.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-2248-00
Giltig: 2000-10-30 - tillsvidare
Beslutad av: Umeå universitet och Folktandvården
Fastställd: 2000-10-30

Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU

Lokalt kollektivavtal om obekvämtidstillägg

Lokalt kollektivavtal om obekvämtidstillägg

Det lokala kollektivavtalet om obekvämtidstillägg sluts med stöd av 1 kap 4 § ALFA och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare som omfattas av ALFA.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-1104-03
Giltig: 2003-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2003-04-23

Lokalt kollektivavtal om obekvämtidstillägg

Lokalt kollektivavtal om ersättning och kompensation för beredskap mm

Lokalt kollektivavtal om ersättning och kompensation för beredskap mm

Det lokala kollektivavtalet om ersättning och kompensation för beredskap mm, sluts med stöd av 1 kap 4 § ALFA 2002 och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare som omfattas av ALFA.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-2126-03
Giltig: 2002-04-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2003-06-23

Lokalt kollektivavtal om ersättning och kompensation för beredskap mm

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus sluts med stöd av PA 03 13 § punkt 4 och av PA 91 7 § punkt 4 enligt tillämpning av övergångsbestämmelserna till PA 03 och enligt delegeringsbeslut av Arbetsgivarverket och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för berörda arbetstagare.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-4451-05
Giltig: 2003-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2005-12-12

Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus

Lokalt kollektivavtal om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lör/sön

Lokalt kollektivavtal om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lör/sön

Det lokala kollektivavtalet om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lördag/söndag sluts med stöd av ALFA och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för lärare.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-4566-08
Giltig: 2009-01-01 - samma giltighetstid som nuvarande och framtida ALFA
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2008-12-19

Lokalt kollektivavtal om ersättning för undervisning efter 18.00 samt lör/sön

Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU

Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU

Det lokala kollektivavtalet om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid Umeå universitet sluts med stöd av ALFA 2008 3 kap. 12 § och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet omfattar samtliga anställda vid Umeå universitet.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-865-10
Giltig: 2010-05-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2010-04-08
Ersätter dokument: Dnr 301-3283-03

Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser sluts mellan Umeå universitet, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting å ena sidan samt Saco-S-rådet, Jämtlands läns läkarförening och Norrbottens läkarförening å andra sidan och beskriver närmare vad som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-24-11
Giltig: 2011-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Umeå universitet, Jämtlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Jämtlands läns läkarförening, Norrbottens läkarförening, Saco-S rådet
Fastställd: 2010-12-16

Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Det lokala kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare sluts med stöd av det centrala kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare och beskriver närmare vad som gäller inom detta område.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-1237-12
Giltig: 2012-08-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2012-06-19

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa

Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa

Det lokala kollektivavtalet vid tjänsteresa sluts med stöd av 2 kap 2§ och 10 kap Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för anställda vid universitetet och dessutom för ej anställda personer som fullgör uppdrag för universitetets räkning och har egna projektmedel vid universitetet eller är antagna till forskarutbildning.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-1176-13
Giltig: 2013-07-01 - samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2013-06-18
Ersätter dokument: Dnr 301-4225-08

Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Det lokala kollektivavtalet om föräldralön vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap 2§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: Dnr 301-1316-13
Giltig: 2014-04-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2014-03-24
Ersätter dokument: Dnr 301-209-11

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal ang sjötillägg samt expeditionsledararvode vid... för personal vid UMF

Lokalt kollektivavtal ang sjötillägg samt expeditionsledararvode vid... för personal vid UMF

Det lokala kollektivavtalet angående sjötillägg samt expeditionsledararvode vid tjänstgöring i samband med sjötjänst sluts med stöd av 2 kap 2§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för arbetstagare vid Umeå marina forskningscentrum som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.7-391-16
Giltig: 2016-05-01 - samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2016-04-29
Ersätter dokument: Dnr 301-1845-07

Lokalt kollektivavtal ang sjötillägg samt expeditionsledararvode vid... för personal vid UMF

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

Det lokala avtalet om förläggning av semester för lärare sluts med stöd av 2 § Semesterlagen samt 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet omfattar lärare. Med lärare avses befattningar reglerade i gällande anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Avtalet tillämpas även vid anställning som doktorand, amanuens, assistent med utbildningsbidrag samt klinisk assistent.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.7-291-17
Giltig: 2017-03-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2017-02-22
Ersätter dokument: Dnr 301-620-06

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet

Det lokala arbetstidsavtalet för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet gäller för anställda inom det tekniskt-administrativa området som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.7-299-17
Giltig: 2017-04-01 - samma giltighetstid som gällande Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2017-03-20
Ersätter dokument: Dnr 301-1443-12

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet

Det lokala kollektivavtalet om samverkan för utveckling vid Umeå universitet sluts med stöd av det centrala kollektivavtalet 1997-09-22 "Samverkan för utveckling". Avtalet omfattar hela universitetsorganisationen. Samverkan är ett sätt att förena medbestämmandelagens (MBL) krav på information och förhandling med arbetsgivarens behov av bra beslutsunderlag och god förankring och delaktighet bland medarbetarna. Även arbetsmiljölagens (AML) krav tillgodoses på detta sätt genom att frågorna integreras i samverkan både på lokal och på central nivå. Det lokala kollektivavtalet beskriver närmare olika former för samverkan inom Umeå universitet, samverkansordning m.m.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2040-17
Giltig: 2013-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2017-12-12
Ersätter dokument: Dnr 300-4123-08, Dnr 243-2306-06

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet

Lokalt chefsavtal

Lokalt chefsavtal

Det lokala chefsavtalet sluts med stöd av det centrala chefsavtalet och beskriver närmare vilka befattningar och ledningsuppdrag som ska ingå i den lokala chefskretsen.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.7-2119-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2018-12-07

Lokalt chefsavtal

Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko

Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko

Det lokala kollektivavtalet om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko sluts med stöd av PA 16, avdelning 1, 4 kap. 7 § respektive avdelning 2, 3 kap. 4 § samt med stöd av den särskilda överenskommelse som ingåtts mellan Arbetsgivarverket och Seko och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet gäller för arbetstagare som är medlemmar i Seko.

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: AN 2.2.7-1436-21
Giltig: 2022-01-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2021-11-10
Ersätter dokument: AN 2.2.7-333-19

Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko