"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bakterier påvisar störningar i havsmiljön

Bild: Kristina Viklund

Publicerad: 2019-11-22

REPORTAGE Snabbt, enkelt och effektivt kan man få en bild av störningar i havsmiljön genom att studera bakteriesamhällenas sammansättning. Forskare inom EcoChange har studerat hur bakteriesamhällena förändras när de utsätts för kombinationer av ökat organiskt material och miljögifter.

Text: Kristina Viklund

Som en effekt av klimatförändringar kommer mängden organiskt material som rinner ut i haven att öka, framförallt i de nordliga delarna av Östersjön. Detta leder till stora förändringar i de basala delarna av näringsväven, vilket sedan påverkar hela näringsväven. Den tydligaste effekten är att bakterier kommer att gynnas av det ökade tillflödet, medan växtplankton kommer att missgynnas.

Förändringarna kan få effekter inte bara på själva näringsväven, utan även på hur miljögifter tas upp och sprids i näringsväven. En studie har genomförts av en grupp EcoChangeforskare för att titta närmare på vilket sätt bakteriesamhällena förändras, och hur detta kan komma att påverka upptag av miljögifter.

Kontrollerade experiment

För att detaljstudera förändringarna under noggrant kontrollerade former användes så kallade mesokosmer. För att efterlikna inflödet av organiskt material tillsattes jord. En blandning av organiska miljögifter som förekommer i Östersjön tillsattes, och bakterieproduktion och bakteriesamhällets sammansättning kunde studeras vid tillsatser av olika kombinationer av jord och miljögifter.

Jord och gifter förändrar

Sedan tidigare vet man att bakterier kan reagera olika på organiska miljögifter. Vissa hämmas i sin tillväxt, många påverkas inte alls, och vissa kan till och med gynnas av gifterna. Troligtvis kan de bakterier som gynnas använda de organiska miljögifterna som föda.

Resultaten från experimenten visade tydligt att kombinationen av ökad mängd organiskt material och miljögifter kan förändra bakteriesamhällenas sammansättning och funktion. Generellt gynnades bakterierna av det organiska materialet och missgynnades av miljögifterna. När miljögifterna kombinerades med organiskt material blev den hämmande effekten av miljögifterna ännu större.

Ovanliga typer slogs ut

Diversiteten i bakteriesamhället ökade med ökande mängd organiskt material, och minskade med mängden miljögifter. Det var i första hand de mer ovanliga bakterietyperna som slogs ut av miljögifterna, medan de mer vanligt förekommande typerna inte påverkades lika mycket. Möjligtvis kan det vara så att de vanligast förekommande bakterierna är det för att de har en förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön.

Visar på störningar

Studien visar att bakteriesamhällena påverkas, både vad gäller sammansättning och funktion, när de utsätts för miljöstörningar i form av miljögifter. Forskarna föreslår därför att analyser av bakteriesamhällena ska ingå i miljöövervakning som en indikator på störningar i den marina miljön. Det skulle kunna fungera snabbt och effektivt, och till och med relativt billigt.

 

Artikeln är tidigare publicerad i EcoChange årsrapport 2018. Texten baseras på:

Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al. 2018. Effects of Organic Pollutants on Bacterial Communities Under Future Climate Change Scenarios. Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9.