"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationella samarbeten

Umeå universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbeten. Genom dessa vill vi främja kunskapsutbyte och stärka såväl forskning som utbildning.

Samarbetsprojekt

Umeå universitet samarbetar med flera europeiska lärosäten i en universitetsallians som går under namnet AcrossEU. Universitetet deltar också i tre övergripande samarbetsprojekt med länder utanför Europa: Japan (Mirai), Sydafrika (SASUF) och Sydkorea, samt ett övergripande samarbetsprojekt med Italien (Swetaly).

AcrossEU

AcrossEU är en strategisk allians mellan nio europeiska universitet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Nordmakedonien, Schweiz, Spanien och Tjeckien. Samarbetet syftar till att främja utbildning, forskning, innovation och samverkan med samhället, med det gemensamma målet att stärka sin globala konkurrenskraft.

Alliansen erbjuder en unik möjlighet för studenter, forskare och akademisk personal att engagera sig i gränsöverskridande samarbeten och utbytesprogram, vilket ger tillgång till ett brett utbud av utbildningsmiljöer, forskningsfaciliteter och kulturella upplevelser. Genom alliansen strävar medlemsuniversiteten efter att skapa ett mer sammankopplat, innovativt, inkluderande och hållbart Europa, för att möta de stora utmaningar som samhället står inför idag.  

Kontakt vid Umeå universitet: Cathrine Norberg, Peter Lexelius

Besök AcrossEU:s webb

Mirai

"Mirai – framtid!" är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär. Projektets inriktning är hållbarhet, materialvetenskap och åldrande.

Fr.o.m. 2024 är Umeå universitet koordinerande svenskt universitet för MIRAI.

Besök MIRAI:s webb 
Läs mer om Umeå universitets deltagande i MIRAI

Lokal kontakt vid Umeå universitet: Jenny Ahlinder Hagberg eller Ingrid Svensson
Övergripande samordnare för projektet MIRAI: Juanita Vélez Olivera

South Africa – Sweden University Forum

Ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. SASUF 2030 är en fortsättning av det pilotprojekt som genomfördes 2018-2020. Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med 39 andra svenska och sydafrikanska universitet i projektet.

Under åren 2022 - 2024 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna, samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Besök SASUF:s webb 
Läs mer om Umeå universitets deltagande i SASUF 2030

Kontakt vid Umeå universitet: Jessica Bergström Grahn

Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration 

SKERIC, Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration, syftar till att rusta några av de bästa och mest framstående unga forskarna och innovatörerna med nödvändiga verktyg, färdigheter och nätverk för att bli ledande forskare, akademiska ledare och framstående innovatörer, kapabla att ta itu med aktuella samhällsutmaningar samt att verka för demokrati och akademisk frihet.  
  
De svenska deltagande lärosätena, förutom Umeå universitet, är Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Göteborgs universitet samt Uppsala universitet. Koreanska partners i projektet är Korea University, Seoul National University och Pohang University of Science and Technology. Projektet bedrivs också i samarbete med svenska ambassaden i Seoul.  
 
Utöver innovations- och forskningsdelen i SKERIC arbetar flera lärosäten med studentrekrytering. Sverige lyfts som kunskapsnation och ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena.  

Besök SKERIC:s webb

   
Kontakt vid Umeå universitet: Helena Gradin (forskningssamarbete) och Petra Käck (studentrekrytering)

Swetaly

Swetaly University Collaboration är ett samarbete som ska stärka relationerna mellan Sverige och Italien inom forskning och högre utbildning.

Tre teman är utgångspunkt för samarbetet; artificiell intelligens (AI), åldrande och akademisk frihet/riskutsatta forskare.

Göteborgs universitet koordinerar projektet tillsammans med Örebro universitet och University of Padova.

Kontakt vid Umeå universitet: Ingrid Svensson

Läs mer om Swetaly

Nätverk och medlemskap

Universitetet är medlem i flertalet internationella nätverk med olika inriktningar som består av lärosäten, forskningsinstitut och andra organisationer. Nätverken gör det möjligt att dela erfarenhet och kunskap genom gemensamma aktiviteter och projekt.

Baltic University Programme

BUP är ett nätverk bestående av över 200 lärosäten i Östersjöområdet. Programmet skapar och samordnar kurser på grundnivå och masternivå vid sina deltagande institutioner och sponsrar gemensamma forskningsprojekt med fokus på hållbar utveckling i regionen. Förutom kurser hålls årligen konferenser riktade till studenter respektive universitetslärare. BUP koordineras av Uppsala universitet.

Kontakt vid Umeå universitet: Ingrid Svensson
Läs mer om Baltic University Programme

Den europeiska organisationen för doktorandfrågor EUA-CDE

EUA-rådet för doktorandutbildning (EUA-CDE) lanserades 2008 på initiativ av European University Association och svarade på ett växande intresse för forskarutbildning i Europa. Nätverket täcker mer än 30 länder och 230 universitet och högskolor. Syftet med EUA-CDE är att stärka forskarutbildningen vid europeiska universitet och på så vis bidra till ökad konkurrenskraft gentemot övriga världen.

Kontakt vid Umeå universitet: Ester Roos-Engstrand
Läs mer om EUA-rådet för doktorandutbildning (EUA-CDE)

Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet (NUAS)

Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet (NUAS) är bildades 1976 och är en medlemsdriven samarbetsorganisation med 65 medlemmar av universitet och högskolor. Varje år anordnas en gemensam konferens. Dessutom har NUAS 14 intressegrupper som fokuserar på specifika administrativa discipliner, med totalt 125 aktiva medlemmar.Syftet med NUAS är att samarbeta om förbättring och professionalisering av administrativa lösningar inom universitetssektorn.

Kontakt vid Umeå universitet: Gunilla Stendahl
Läs mer om Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet (NUAS)

EURAXESS

Euraxess är ett europeiskt initiativ som tillhandahåller informations- och supporttjänster till forskare, oavsett karriärstadium, samt stödjer forskares rörlighet och karriärutveckling med syfte att utveckla vetenskapligt samarbete i huvudsak Europa men även andra delar. Umeå universitet har varit medlem av nätverket sedan 2016.

Kontakt vid Umeå universitet: Rosita Nilsson
Läs mer om EURAXESS

Europe’s international network for Higher Education professionals (HUMANE)

HUMANE, University Management & Administration Network i Europa, är en internationell förening vars mål är att främja innovation inom högre utbildningstjänster och att driva professionell kompetensutveckling inom högre utbildning för ledare.

Kontakt vid Umeå universitet: Susanne Fahlgren
Läs mer om HUMANE

Europeiskt dokumentationscentrum (EDC)

UB är ett av tio universitets- och högskolebibliotek i Sverige med ett europeiskt dokumentationscentrum för EU-information.

Nätverket med EDIC-kontor drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets kontor, lokala och regionala partners. Det finns omkring 440 informationskontor runtom i EU och i Sverige finns de på 14 platser. Europa Direkt-kontorens verksamhet syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete. Rektor Inge-Bert Täljedal tog initiativ till Umeå universitets engagemang.

Kontakt vid Umeå universitet: Anders Lennver
Läs mer om Europeiskt dokumentationscentrum (EDC)

European University Association

European University Association (EUA) representerar mer än 800 universitet i 48 europeiska länder. EUA spelar en avgörande roll i Bolognaprocessen och påverkar EU:s politik för högre utbildning, forskning och innovation.

EUA erbjuder möjligheter för medlemmar att dela erfarenheter och kunskap via projekt, evenemang och andra ömsesidiga aktiviteter som involverar ett stort antal universitet. Dessutom erbjuder EUA möjligheter att utforma europeisk politik och initiativ som påverkar högre utbildning och forskning.

Kontakt vid Umeå universitet: Agneta Hånell Plamboeck
Läs mer om European University Association (EUA)

European Women Rectors Association

European Women Rectors Association (EWORA) är en internationell ideell förening som bildades i Bryssel 2015. Syftet är att främja kvinnors roll i ledande positioner inom den akademiska sektorn, och att förespråka jämställdhet i högre utbildning och forskning vid europeiska och internationella lärosäten.

Kontakt vid Umeå universitet: Ester Roos-Engstrand
Läs mer om European Women Rectors Association

Magna Charta

Umeå universitet skrev på Magna Charta Universitatum 2008. Deklarationen uttrycker ett antal principer om att universiteten är autonoma och har akademisk frihet och oberoende. År 1988 skrev 388 rektorer på Magna Charta Universitatum för första gången. Deklarationen har nu reviderats och skrivits under av rektor Hans Adolfsson 2021.

Kontakt vid Umeå universitet: Per Nilsson
Läs mer om Magna Charta

Nordtek - Network of the Rectors and Deans of the Technical Universities in the five Nordic countries

Den nordisk-baltiska regionen har en lång gemensam historia som åtminstone går tillbaka till Hansan. NORDTEK-nätverkets uppdrag är att med hjälp av vår långa gemensamma historia stärka framstegen inom teknikvetenskap och deras tillämpningar på våra samhällen genom samarbete. NORDTEK fokusera på ingenjörsutbildning, entreprenörskap och innovation och studentmobilitet.

Kontakt vid Umeå universitet: Åsa Boily
Läs mer om Nordtek

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.

Kontakt vid Umeå universitet: Lars Nordlander
Läs mer om Scholars at Risk

Sustainable Development Solutions Network (SDNS)

Främjar integrerade tillvägagångssätt för att genomföra målen för hållbar utveckling (SDG) och Parisavtalet om klimatförändringar genom utbildning, forskning, policyanalys och globalt samarbete. Umeå universitet har varit med i SDNS sedan årsskiftet 2018/2019. Även andra delar av Umeå universitet ingår i nätverket, bl.a. Handelshögskolan och forskningsstationen i Norrbyn.

Kontakt vid Umeå universitet: Lisa Redin
Läs mer om Sustainable Development Solutions Network (SDNS)

The Arctic Five 

Umeå universitet ingår i ett samarbete för att samla universitetsresurser i Sverige, Norge och Finland kring Arktis. Ett samverkansavtal om en ”Joint Arctic Agenda” tecknades 2016. Undertecknande parter är Luleå tekniska universitet, the Arctic University of Norway i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet samt Umeå universitet. Samarbete sker inom områdena energi, gruva och hälsa- och regional utveckling, lärande och frågor kopplade till samer/ursprungsbefolkningar. Syftet med samarbetet är att säkerställa en starkare position internationellt i frågor om Arktis.

Kontakt vid Umeå universitet: Dieter Müller
Läs mer om The Arctic Five

University of the Arctic

University of the Arctic (UArctic) är ett internationellt nätverk för den arktiska regionen. Nätverket består av lärosäten, forskningsinstitut och andra organisationer med intresse för att sprida forskning och utbildning i regionen. UArctic bygger och stärker kollektiva resurser och samarbeten inom utbildning och forskning som kan bidra till att förbättra livsvillkoren för människor i norr.

Kontakt vid Umeå universitet: Peter Sköld och Per Axelsson
Läs mer om University of the Arctic

Utbytesprogram

Genom programmen kan studenter, lärare och medarbetare ansöka om internationella utbyten. Programmen gör det också möjligt för institutioner vid universitetet att ansöka om samarbetsprojekt med utländska lärosäten.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet inträdde 2014 och sträcker sig fram till 2020. Erasmus+ ger möjlighet till internationella utbyten för studenter och medarbetare, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Kontakt vid Umeå universitet: Erasmus+ student och Erasmus+ personal

Nordplus

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.

Kontakt vid Umeå universitet: mobilitetsteamet, International Office

North2North

Utbytesprogrammet North2North är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig mot studenter med ett "arktiskt tema" i sin utbildning. Syftet är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Island och de nordliga delarna av USA och Kanada.

Kontakt vid Umeå universitet: mobilitetsteamet, International Office

Senast uppdaterad: 2024-06-10