"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

"They think of us as part of the problem instead of part of the solution" - Swedish civil society and faith based organizations in resilience building and prevention of radicalization and violent Islamist extremism

Journal for Deradicalization, (22): s.50-82, 2020

Vad handlar artikeln om?

Den handlar om civilsamhälleorganisationers och trossamfunds syn på lokal motståndskraft mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Hur har ni samlat in datamaterial?

Vi har genomfört 14 intervjuer med representanter för olika civilsamhälleorganisationer och trossamfund. Materialet ingår i ett projekt som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och som undersöker lokal resiliens. I projektet har vi också genomfört intervjuer med bland andra krisberedskapshandläggare i kommuner, poliser, socialarbetare och lokala samordnare. Vi har även genomfört en nationell enkät. Enkäten, som bygger på ett samarbete med SCB, undersökte bland annat allmänhetens syn på våldsbejakande extremism.

Vad innebär resultaten?

Resultaten visar att intervjupersonerna definierar motståndskraft på liknande sätt och har relativt samstämmiga uppfattningar om hur motståndskraft kan byggas och främjas lokalt. Framförallt handlar det om att utveckla befintliga styrkor och resurser, skapa tillit mellan människor och mellan människor och myndigheter samt arbeta med trivsel och trygghet. Lokal resiliens handlar med andra ord om att bygga på och vidareutveckla lokala tillgångar och inte i första hand om att lista risker och problem. Nämnas kan att liknande studier från andra länder pekar i samma riktning.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Även om vi inte är direkt förvånade, är det ändå slående att företrädare för muslimska trossamfund vittnar om hur svårt det är för dem att vinna andra aktörers förtroende. De beskriver också låga kunskapsnivåer om religion i samhället i stort som försvårande för samverkan.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Förutom andra forskare kan praktiker ha nytta av resultaten och de kan användas för att informera den allmänna debatten om hur förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kan bedrivas. Våra resultat, inte bara den här artikelns utan hela projektets,  kan även utgöra ett stöd för krisberedskapssamordnares fortsatta arbete med att förebygga våldsbejakande extremism, exempelvis inom ramen för lokala handlingsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser.

Direktlänk till Diva

Senast uppdaterad: 2023-12-08