Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi B, internetkurs, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology B, internet course

Denna kursplan gäller: 2014-08-18 till 2017-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1AR045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-09-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014-06-30

Innehåll

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Arkeologi A. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. De två första momenten
läses under höstterminen och moment 3 och 4 under vårterminen. I kursen ges en introduktion till europeisk forntid; om källmaterial, samhällsutveckling och idévärld. I kursen ges även en fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under forntiden i norra Norden. Vidare ges fördjupade insikter i ämnets samhällsrelevans och kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning, tolkningsproblem och synsätt.
 
Moment 1. Forntid i Europa (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till europeisk forntid. Vi behandlar huvuddragen inom samhällsförändringar, landskapsförändringar och föreställningsvärld. Vi bekantar oss med regionala variationer av forntida materiell kultur och lämningar från olika tidsepoker. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor, inom teman som migration, idéspridning, handel, kommunikation och interaktion. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp.
 
Moment 2. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
Momentet ger en fördjupad kunskap om forntiden i norra Norden. Vi för en kritisk diskussion om arkeologiska frågeställningar med nordlig inriktning. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor som berör forntida samhälls- och landskapsförändringar, materiell kultur och fornlämningar i norra Norden. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp.
 
Moment 3. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
Momentet behandlar arkeologins roller och relevans i samhället, samt olika etiska förhållningssätt till kulturarv och kulturmiljöarbete. Vi diskuterar kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter. Vi drar lärdomar av ämnets historia genom att kritiskt granska tidigare bruk av förhistoria och arkeologi. Vi diskuterar även den publika arkeologin och hur ämnet kan kommuniceras med olika grupper. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp.

Moment 4. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp)
Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och miljöarkeologi. Vi övar kritiskt analyserande av aktuella akademiska texter i förhållande till olika teoretiska och metodiska förhållningssätt. Vi för även en genuskritisk diskussion och tar ställning till forskningsetiska överväganden. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp. 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:
 
Moment 1. Forntid i Europa (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om forntida materiell kultur och fornlämningar i Europa, samt forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i Europa
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör Europa
ha visat god förmåga att redogöra för den regionala variationen i arkeologiskt källmaterial i Europa
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar om och tolkningar av Europas forntid
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i Europa
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar avseende Europas forntid
 
Moment 2. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat fördjupad förståelse för forntida materiell kultur och fornlämningar i norra Norden, samt för forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i norra Norden
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör norra Norden
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologiskt källmaterial från norra Norden
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i norra Norden
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Moment 3. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om de historiskt föränderliga synsätten på forntiden
ha visat fördjupad förståelse för arkeologins och kulturmiljöarbetets roller och samhällsrelevans
ha visat breddade kunskaper om aktuella frågor kring publik arkeologi och om hur arkeologi kan kommuniceras med olika grupper
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för hur olika tids- och platsbundna perspektiv har påverkat bilden av forntiden
ha visat god förmåga att diskutera och problematisera kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter
ha visat god förmåga att diskutera genuskritiska och etiska förhållningssätt till arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter göra bedömningar kring arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka tidigare bruk av förhistoria och arkeologi
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera samhällsrelaterade företeelser i arkeologins historia
 
Moment 4. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp).
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologin
ha visat god kunskap om tillämpliga metoder inom arkeologi och miljöarkeologi
ha visat breddade kunskaper om aktuell teoribildning och metodutveckling inom arkeologi och miljöarkeologi
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologins och miljöarkeologins teorier och metoder
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska tolkningar utifrån textexempel och relatera dessa till teoretiska och metodologiska förhållningssätt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska överväganden
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologisk argumentation
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera innehåll i arkeologisk facklitteratur


 

 

Behörighetskrav

Arkeologi A eller Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs via Internet. Undervisningen sker i form av Internetbaserade föreläsningar, diskussioner, övningar och seminarier.

 

Examination

På varje moment sker examination i form av skriftliga hemtentamensuppgifter (6 hp) samt aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter i vår lärplattform på Internet (1,5 hp). För seminariedeltagande och övningsuppgifter ges något av betygen underkänd eller godkänd. Med aktivt deltagande på seminarium eller gruppövning avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium eller övningstillfälle formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga hemtentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på momenten är minst godkända och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 18 hp av de skriftliga proven.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.


 

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.
 
 
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 27

Den angivna litteraturen omfattar ca 3000 sidor. På samtliga moment kan tillkomma artiklar som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

Moment 1. Forntid i Europa

Vandkilde Helle
Culture and change in central European prehistory : 6th to 1st millennium BC [Elektronisk resurs]
2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Aarhus university Press (215 s)

Cunliffe Barry W.
The Oxford illustrated history of prehistoric Europe
Oxford : Oxford Univ. Press : 2001 : ix, 532 s., [24] pl.-s. :
ISBN: 0-19-285441-0 (hft.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
ISBN: 82-530-2251-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The rise of Bronze Age society : travels, transmissions and transformations
Kristiansen Kristian, Larsson Thomas B.
Cambridge : Cambridge University Press : 2005 : 449 s. :
ISBN: 0-521-60466-4 (paperback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Syntes av boken; kompendium i form av inspelade föreläsningar som läggs ut i Cambro.

Jensen Jörgen
Danmarks oldtid
Online : 2006 :
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

Moment 2. Nordlig arkeologi

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samenes historie fram til 1750
Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
ISBN: 82-02-19672-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-233, 347-349, 351-353. (238 s)

Hällbilder & hällbildernas rum
Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
ISBN: 91-631-2322-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
Obligatorisk

Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
Obligatorisk

Nunes Milton
The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
Obligatorisk

Ramqvist Per H.
Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. Arkeologin i samhället

Arnold Bettina
"Arierdämämerung": race and archaeology in Nazi Germany
World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 :
http://www.jstor.org/stable/40023592
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/40023592

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 205-445. (241 s)

Biörnstad Margareta
Vindelälven - ett genombrott för en ny syn på bevarande.
En lång historia ... Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology and Ennvironment 19: 67-79 Umeå (13 s) : 2005 :
Obligatorisk

Danielsson Robert
Handbok i fornminnesvård.
Riksantikvarieämbetet. Huskvarna : 2006 :
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
Obligatorisk

Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen :
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
Obligatorisk

Lynott Mark
Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
Obligatorisk

Ojala Carl-Gösta
Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
Obligatorisk

Publik arkeologi
Svanberg Fredrik, Hauptman Katherine
Stockholm : Historiska museet : 2007 : 152 s. :
ISBN: 9789189116962
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Trigger Bruce G.
A history of archaeological thought
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : xx, 710 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006007559-d.html
ISBN: 0-521-84076-7 (hbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITERATUR

Vägledning för tillämpning av KML.
Riksantikvarieämbetet. Uppdragsarkeologi (2 kap. 10-13§§). (123 s) : 2012 :
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkologi-avsnitt-1-9.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt1-1-9.pdf

Moment 4. Arkeologisk metod och teori

Andrefsky William
The Analysis of stone tool procuremment, productio and matintenance
Online : 2009 :
http://link.springer.com/article/10.1007/s10814-008-9026-2
Obligatorisk

Antobnson Hans
landskap och ödesböleln. Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen.
Meddelande 129. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. s. 213-221 : 2004 :
http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:su:diva-117 (251 s)
Obligatorisk
Läsanvisning: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-117 (251 s)

Arwill-Nordbladh Elisabeth
Genusforskning inom arkelogi.
Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/
Obligatorisk

Johnson Matthew
Archaeological theory [Elektronisk resurs] : an introduction
2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : PDF (612 s. :
ISBN: 9781444360417
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Stefan
Om strategiska metoder vid stadsarkeologiska undersökningar. Aktuella metodfrågor
Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (9 s) : 2004 :
Obligatorisk

Olsen Björnar
Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
Universitetsforlaget. Oslo. Svensk utgåva 2003: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. (319 s) : 1997 :
Obligatorisk

Petersson Håkan
Analys av västsvensk mesolitisk kronologi. en illustration av korrespondensanalysens fördelar. Aktuella metodfrågor
Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (22 s) : 2004 :
Obligatorisk

Rundkvist Martin
Domed oblong brooches of Vendel period Scandinavia : Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the early Viking period
Academia.edu : 2012 :
http://www.academia.edu/217395/Domed_oblong_brooches_of_Vendel_Period_Scandina_via
Obligatorisk

Spång Lars-Göran
Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
Obligatorisk

Gräslund Bo
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

Hulthén Birgitta
Keramikkompendium
Birgitta Hulthén : 2013 :
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

Archaeology : the key concepts
Renfrew Colin, Bahn Paul G.
London : Routledge : 2005 : 298 s. :
ISBN: 0-415-31757-6 (hardback)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR (312 s)

Trigger Bruce G.
A history of archaeological thought
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : xx, 710 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006007559-d.html
ISBN: 0-521-84076-7 (hbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR