Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi B, internetkurs, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology B, internet course

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 1AR045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-09-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-03-04

Innehåll

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Arkeologi A. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. De två första momenten
läses under höstterminen och moment 3 och 4 under vårterminen. I kursen ges en introduktion till europeisk forntid; om källmaterial, samhällsutveckling och idévärld. I kursen ges även en fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under forntiden i norra Norden. Vidare ges fördjupade insikter i ämnets samhällsrelevans och kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning, tolkningsproblem och synsätt.
 
Moment 1. Forntid i Europa (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till europeisk forntid. Vi behandlar huvuddragen inom samhällsförändringar, landskapsförändringar och föreställningsvärld. Vi bekantar oss med regionala variationer av forntida materiell kultur och lämningar från olika tidsepoker. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor, inom teman som migration, idéspridning, handel, kommunikation och interaktion. 
 
Moment 2. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
Momentet ger en fördjupad kunskap om forntiden i norra Norden. Vi för en kritisk diskussion om arkeologiska frågeställningar med nordlig inriktning. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor som berör forntida samhälls- och landskapsförändringar, materiell kultur och fornlämningar i norra Norden. 
 
Moment 3. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
Momentet behandlar arkeologins roller och relevans i samhället, samt olika etiska förhållningssätt till kulturarv och kulturmiljöarbete. Vi diskuterar kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter. Vi drar lärdomar av ämnets historia genom att kritiskt granska tidigare bruk av förhistoria och arkeologi. Vi diskuterar även den publika arkeologin och hur ämnet kan kommuniceras med olika grupper.

Moment 4. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp)
Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och miljöarkeologi. Vi övar kritiskt analyserande av aktuella akademiska texter i förhållande till olika teoretiska och metodiska förhållningssätt. Vi för även en genuskritisk diskussion och tar ställning till forskningsetiska överväganden.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:
 
Moment 1. Forntid i Europa (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om forntida materiell kultur och fornlämningar i Europa, samt forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i Europa
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör Europa
ha visat god förmåga att redogöra för den regionala variationen i arkeologiskt källmaterial i Europa
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar om och tolkningar av Europas forntid
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i Europa
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar avseende Europas forntid
 
Moment 2. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat fördjupad förståelse för forntida materiell kultur och fornlämningar i norra Norden, samt för forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i norra Norden
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör norra Norden
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologiskt källmaterial från norra Norden
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i norra Norden
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Moment 3. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om de historiskt föränderliga synsätten på forntiden
ha visat fördjupad förståelse för arkeologins och kulturmiljöarbetets roller och samhällsrelevans
ha visat breddade kunskaper om aktuella frågor kring publik arkeologi och om hur arkeologi kan kommuniceras med olika grupper
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för hur olika tids- och platsbundna perspektiv har påverkat bilden av forntiden
ha visat god förmåga att diskutera och problematisera kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter
ha visat god förmåga att diskutera genuskritiska och etiska förhållningssätt till arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter göra bedömningar kring arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka tidigare bruk av förhistoria och arkeologi
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera samhällsrelaterade företeelser i arkeologins historia
 
Moment 4. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp).
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologin
ha visat god kunskap om tillämpliga metoder inom arkeologi och miljöarkeologi
ha visat breddade kunskaper om aktuell teoribildning och metodutveckling inom arkeologi och miljöarkeologi
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologins och miljöarkeologins teorier och metoder
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska tolkningar utifrån textexempel och relatera dessa till teoretiska och metodologiska förhållningssätt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska överväganden
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologisk argumentation
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera innehåll i arkeologisk facklitteratur

Behörighetskrav

Univ: Arkeologi A eller Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, med godkänt resultat på minst 22.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs via Internet. Undervisningen sker i form av Internetbaserade föreläsningar, diskussioner, övningar och seminarier.

Tekniskt kräver kursen tillgång till en dator med en säker och bra internetuppkoppling, en webbkamera och mikrofon, helst i form av ett headset.

Examination

På varje moment sker individuell examination i form av skriftliga hemtentamensuppgifter (6 hp), och individuella skriftliga övningsuppgifter i vår lärplattform på Internet (1,5 hp). På sista momentet sker även aktivt deltagande i muntligt seminarium över Internet. I samband med detta kan det muntliga framförandet komma att spelas in. För seminariedeltagande och övningsuppgifter ges något av betygen underkänd eller godkänd. Med aktivt deltagande på seminarium eller gruppövning avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium eller övningstillfälle formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga hemtentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på momenten är minst godkända och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 18 hp av de skriftliga proven. 

 För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 23

På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

Moment 1. Forntid i Europa

Classical archaeology 2nd ed.
Alcock Susan, Osborne Robin
Malden, Mass: Wiley-Blackwell : 2012 :
Online:
Obligatorisk

Bradley Richard
The later prehistory of North-West Europe  : the evidence of development-led fieldwork First edition.
Oxford: Oxford University Press : 2016 :
Online:
Obligatorisk

Cunliffe Barry W.
Europe between the oceans : themes and variations, 9000 BC-AD 1000
New Haven : Yale University Press : 2011. : ix, 518 p. :
ISBN: 9780300170863
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scarre Christopher
The human past : world history and the development of human societites
4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
ISBN: 9780500293355
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14

Haak, Wolfgang et al
Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe
Nature 2015, vol. 522 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.1-14

Moment 2. Nordlig arkeologi

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas

Ekholm Therese
Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden. Economy, Technology, Chronology
Fennoscandia Archaeologica 2016, vol. 33 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.5-26

Forsberg Lars
Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden. Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen
UBAS (Universitetet i Bergen Arkkeologiske Skrifter) Nordisk 3 : 2006 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 87-104

Forsberg Lars
The spread of new technologies in Early Fennoscandia. A view without borders
CAS (Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters) : 2010 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1-7

Hunters in Transition. An Outline of Early Sáme History
Hansen Lars Ivar, Olsen Björnar
Leiden & Boston: Brill : 2014 :
Online:
Obligatorisk

Hennius Andreas
Towards a Refined Chronology of Prehistoric Pitfall Hunting in Sweden
European Journal of Archaeology : 2020 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1-17

Hällbilder & hällbildernas rum
Klang Lennart, Lindgren-Hyvönen Britta, Ramqvist Per H
Örnsköldsvik: Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 :
Fulltext
Obligatorisk

Lamnidis, Thiseas et al.
Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe
Nature Communications 2018, no. 9 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: no. 9, pp. 1-12

Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northern most Sweden
Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
The Holocene : 2012 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 21, issue 1, pp. 104-116

Nunes Milton
The Sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
Arctic Anthropology 2009 : 2009 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 46, no. 1-2, pp. 167-175

Northern Connections. Interregional Contacts in Bronze Age Northern and Middle Sweden
Ojala Karin, Ojala Carl-Gösta
Open Archaeology 2020, 6:1 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 6, issue 1, pp. 151-171

Ramqvist Per H
Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och medeltid
Umeå universitet : 1998 :
Fulltext
Obligatorisk

Ramqvist Per H
Högom. Gravar och boplatser. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Ett urval av artiklar av Per H. Ramqvist

Ramqvist Per
Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet
Arkeologi i Norr : 2017 :
Online:
Obligatorisk

Moment 3. Arkeologin i samhället

Arnold Bettina
‘Arierdämmerung’: Race and Archaeology in Nazi Germany
World Archaeology : 2006 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 28, no. 1, pp. 8-31

Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
Balme Jane, Paterson Alistair
John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 205-445. (241 s)

Archaeology: an introduction. Fifth edition.
Greene Kevin, Moore Tom
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 6.6

Moshenska Gabriel
Key concepts in public archaeology
London, England: UCL Press : 2017 :
Online:
Obligatorisk

Ojala Carl-Gösta
Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
Obligatorisk

Riksantikvarieämbetet
Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi: det uppdragsarkeologiska systemet
Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2015 :
Online:
Obligatorisk

Kulturmiljölagen
Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
Online:fulltext
Obligatorisk

Skogsstyrelsen
Skogsvårdslagstiftningen. Gällande regler 1 april 2020
Jönköping: Skogsstyrelsen : 2020 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid.57-72

Synnestvedt Anita
Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
Göteborg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 197-230

Turek Jan
Archaeo-propaganda. The History of Political Engagement in Archaeology in Central Europe
Archaeologies 2018, 14:1 : 2018 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 142-163

Guttmann-Bond Erika
Sustainability out of the past: how archaeology can save the planet
Routledge : World Archaeology, 01 September 2010, Vol.42(3) : pp. 355-366 : 2010 :
Tillgänglig online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 355-366

Moment 4. Arkeologisk metod och teori

Arwill-Nordbladh Elisabeth
Genusforskning inom arkeologin
Stockholm : Högskoleverket : 2001 : 73 s. :
Fulltext
ISBN: 9188874745
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
Balme Jane, Paterson Alistair
John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 4, 6, 7, 8

Archaeology: an introduction. Fifth edition.
Greene Kevin, Moore Tom
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 6

Gräslund Bo
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Online via Studentportalen, Uppsala universitet

Guttmann-Bond Erika
The ethics of sustainable archaeology
Antiquity 2019, vol. 93, Issue 372 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1666-1668

Johnson Matthew
Archaeological theory: an introduction. Second edition
Chichester: Wiley-Blackwell : 2010 :
Online:
Obligatorisk

Lynott Mark J
Ethical Principles and Archaeological Practice: Development of an Ethics Polity
American Antiquity 1997, vol. 62, issue 4 : 1997 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: vol. 62, issue 4, pp. 589-599

Spång Lars-Göran
Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Darvill Timothy
The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Second edition
Oxford: Oxford University : 2008 :
Online:

Pearsall Deborah
Encyclopedia of Archaeology
Amsterdam: Elsevier : 2008 :
Fulltext