Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi B, internetkurs, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology B, internet course

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2021-06-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1AR045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-09-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-09-14

Innehåll

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Arkeologi A. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. De två första momenten
läses under höstterminen och moment 3 och 4 under vårterminen. I kursen ges en introduktion till europeisk forntid; om källmaterial, samhällsutveckling och idévärld. I kursen ges även en fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under forntiden i norra Norden. Vidare ges fördjupade insikter i ämnets samhällsrelevans och kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning, tolkningsproblem och synsätt.
 
Moment 1. Forntid i Europa (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till europeisk forntid. Vi behandlar huvuddragen inom samhällsförändringar, landskapsförändringar och föreställningsvärld. Vi bekantar oss med regionala variationer av forntida materiell kultur och lämningar från olika tidsepoker. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor, inom teman som migration, idéspridning, handel, kommunikation och interaktion. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp.
 
Moment 2. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
Momentet ger en fördjupad kunskap om forntiden i norra Norden. Vi för en kritisk diskussion om arkeologiska frågeställningar med nordlig inriktning. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor som berör forntida samhälls- och landskapsförändringar, materiell kultur och fornlämningar i norra Norden. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp.
 
Moment 3. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
Momentet behandlar arkeologins roller och relevans i samhället, samt olika etiska förhållningssätt till kulturarv och kulturmiljöarbete. Vi diskuterar kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter. Vi drar lärdomar av ämnets historia genom att kritiskt granska tidigare bruk av förhistoria och arkeologi. Vi diskuterar även den publika arkeologin och hur ämnet kan kommuniceras med olika grupper. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp.

Moment 4. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp)
Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och miljöarkeologi. Vi övar kritiskt analyserande av aktuella akademiska texter i förhållande till olika teoretiska och metodiska förhållningssätt. Vi för även en genuskritisk diskussion och tar ställning till forskningsetiska överväganden. Examinationen består av en skriftlig hemtentamen på 6 hp och aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter på 1,5 hp. 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:
 
Moment 1. Forntid i Europa (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om forntida materiell kultur och fornlämningar i Europa, samt forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i Europa
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör Europa
ha visat god förmåga att redogöra för den regionala variationen i arkeologiskt källmaterial i Europa
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar om och tolkningar av Europas forntid
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i Europa
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar avseende Europas forntid
 
Moment 2. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat fördjupad förståelse för forntida materiell kultur och fornlämningar i norra Norden, samt för forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i norra Norden
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör norra Norden
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologiskt källmaterial från norra Norden
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i norra Norden
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Moment 3. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om de historiskt föränderliga synsätten på forntiden
ha visat fördjupad förståelse för arkeologins och kulturmiljöarbetets roller och samhällsrelevans
ha visat breddade kunskaper om aktuella frågor kring publik arkeologi och om hur arkeologi kan kommuniceras med olika grupper
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för hur olika tids- och platsbundna perspektiv har påverkat bilden av forntiden
ha visat god förmåga att diskutera och problematisera kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter
ha visat god förmåga att diskutera genuskritiska och etiska förhållningssätt till arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter göra bedömningar kring arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka tidigare bruk av förhistoria och arkeologi
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera samhällsrelaterade företeelser i arkeologins historia
 
Moment 4. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp).
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologin
ha visat god kunskap om tillämpliga metoder inom arkeologi och miljöarkeologi
ha visat breddade kunskaper om aktuell teoribildning och metodutveckling inom arkeologi och miljöarkeologi
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologins och miljöarkeologins teorier och metoder
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska tolkningar utifrån textexempel och relatera dessa till teoretiska och metodologiska förhållningssätt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska överväganden
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologisk argumentation
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera innehåll i arkeologisk facklitteratur


 

 

Behörighetskrav

Univ: Arkeologi A eller Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, med godkänt resultat på minst 22.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs via Internet. Undervisningen sker i form av Internetbaserade föreläsningar, diskussioner, övningar och seminarier.

 

Examination

På varje moment sker examination i form av skriftliga hemtentamensuppgifter (6 hp) samt aktivt deltagande i seminarier eller övningsuppgifter i vår lärplattform på Internet (1,5 hp). För seminariedeltagande och övningsuppgifter ges något av betygen underkänd eller godkänd. Med aktivt deltagande på seminarium eller gruppövning avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium eller övningstillfälle formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga hemtentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på momenten är minst godkända och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 18 hp av de skriftliga proven.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.


 

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.
 
 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Forntid i Europa

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3-6 och kapitel 11-13

  Moment 2. Nordlig arkeologi

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-233, 347-349, 351-353. (238 s)

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Obligatorisk

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Obligatorisk

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ramqvist Per H
  Mittnorden under det första årtusendet e Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kompendium (ca 150 s). 2005

  Moment 3. Arkeologin i samhället

  Arnold Bettina
  "Arierdämämerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 :
  http://www.jstor.org/stable/40023592
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/40023592

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 205-445. (241 s)

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid.294-312

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Obligatorisk

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Hauptman Katherine
  Stockholm : Historiska museet : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 9789189116962
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi
  Riksantikvarieämbetet : 2012-2016 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Moment 4. Arkeologisk metod och teori

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkelogi.
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/
  Obligatorisk

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 6-8

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid.249-294

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Science: 2007 : 2007 :
  Fulltext

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 33

  Den angivna litteraturen omfattar ca 3000 sidor. På samtliga moment kan tillkomma artiklar som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Forntid i Europa

  Vandkilde Helle
  Culture and change in central European prehistory : 6th to 1st millennium BC [Elektronisk resurs]
  2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Aarhus university Press (215 s)

  Cunliffe Barry W.
  The Oxford illustrated history of prehistoric Europe
  Oxford : Oxford Univ. Press : 2001 : ix, 532 s., [24] pl.-s. :
  ISBN: 0-19-285441-0 (hft.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The rise of Bronze Age society : travels, transmissions and transformations
  Kristiansen Kristian, Larsson Thomas B.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2005 : 449 s. :
  ISBN: 0-521-60466-4 (paperback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Syntes av boken; kompendium i form av inspelade föreläsningar som läggs ut i Cambro.

  Jensen Jörgen
  Danmarks oldtid
  Online : 2006 :
  http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Moment 2. Nordlig arkeologi

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-233, 347-349, 351-353. (238 s)

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Obligatorisk

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Obligatorisk

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Arkeologin i samhället

  Arnold Bettina
  "Arierdämämerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 :
  http://www.jstor.org/stable/40023592
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/40023592

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 205-445. (241 s)

  Biörnstad Margareta
  Vindelälven - ett genombrott för en ny syn på bevarande.
  En lång historia ... Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology and Ennvironment 19: 67-79 Umeå (13 s) : 2005 :
  Obligatorisk

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård.
  Riksantikvarieämbetet. Huskvarna : 2006 :
  http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
  Obligatorisk

  Kulturmiljölagen
  Kulturmiljölagen :
  http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
  Obligatorisk

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Obligatorisk

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Hauptman Katherine
  Stockholm : Historiska museet : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 9789189116962
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Trigger Bruce G.
  A history of archaeological thought
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : xx, 710 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006007559-d.html
  ISBN: 0-521-84076-7 (hbk.) :
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITERATUR

  Vägledning för tillämpning av KML.
  Riksantikvarieämbetet. Uppdragsarkeologi (2 kap. 10-13§§). (123 s) : 2012 :
  http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkologi-avsnitt-1-9.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt1-1-9.pdf

  Moment 4. Arkeologisk metod och teori

  Andrefsky William
  The Analysis of stone tool procuremment, productio and matintenance
  Online : 2009 :
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10814-008-9026-2
  Obligatorisk

  Antobnson Hans
  landskap och ödesböleln. Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen.
  Meddelande 129. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. s. 213-221 : 2004 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:su:diva-117 (251 s)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-117 (251 s)

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkelogi.
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/
  Obligatorisk

  Johnson Matthew
  Archaeological theory [Elektronisk resurs] : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : PDF (612 s. :
  ISBN: 9781444360417
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Stefan
  Om strategiska metoder vid stadsarkeologiska undersökningar. Aktuella metodfrågor
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (9 s) : 2004 :
  Obligatorisk

  Olsen Björnar
  Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
  Universitetsforlaget. Oslo. Svensk utgåva 2003: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. (319 s) : 1997 :
  Obligatorisk

  Petersson Håkan
  Analys av västsvensk mesolitisk kronologi. en illustration av korrespondensanalysens fördelar. Aktuella metodfrågor
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (22 s) : 2004 :
  Obligatorisk

  Rundkvist Martin
  Domed oblong brooches of Vendel period Scandinavia : Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the early Viking period
  Academia.edu : 2012 :
  http://www.academia.edu/217395/Domed_oblong_brooches_of_Vendel_Period_Scandina_via
  Obligatorisk

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Obligatorisk

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Hulthén Birgitta
  Keramikkompendium
  Birgitta Hulthén : 2013 :
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

  Archaeology : the key concepts
  Renfrew Colin, Bahn Paul G.
  London : Routledge : 2005 : 298 s. :
  ISBN: 0-415-31757-6 (hardback)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR (312 s)

  Trigger Bruce G.
  A history of archaeological thought
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : xx, 710 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006007559-d.html
  ISBN: 0-521-84076-7 (hbk.) :
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR