Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalytisk fördjupning II, 30 hp

Engelskt namn: Specialisation in Cultural Analysis II

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 till 2018-01-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KA001

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-11-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2015-06-22

Innehåll

I kursen ingår arbete med informationspresentation och programvara för digitala ljud- och bildmedier samt skapandet av en webbnärvaro genom olika sociala medier. Vidare behandlas projekt och projektledarskap, gruppdynamik samt projektformens betydelse i nutida organisationer. Kursen mål är också att skapa fördjupad förtrogenhet med kulturanalytiska metoder och praktiskt fältarbete. I kursen ingår att skriva en vetenskaplig uppsats. Kursen består av nedanstående fyra moment:

MOMENT 1. Informationspresentation (7,5 hp)
Information presentation
Momentet behandlar grunderna i informationspresentation med hjälp av digitala ljud- och bildmedier. Studenterna skapar en webbnärvaro genom olika typer av sociala medier. I kursen,ingår även grunderna i digital bildbehandling och webbdesign samt  fördjupad förtrogenhet med ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till digital informationspresentation och sociala medier. Vidare behandlar momentet hur webben kan användas som meritportfolio och som hjälpmedel vid projektarbeten.

MOMENT 2. Projektledarskap. Att planera och leda ett kulturanalytiskt projekt (7,5 hp)
Project leadership. Planning and leading a project in Cultural Analysis
Momentet behandlar grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring vad det innebär att planera, leda och arbeta i projekt, speciellt med kulturanalytisk inriktning. Olika modeller för grupprocesser och gruppdynamik diskuteras och teorier kring projektledarskap och ledarskap behandlas. Vidare diskuteras vad det innebär att arbeta i grupp och ta gruppbaserade beslut. Momentet innefattar också kunskaper om digitala verktyg för projektledning och projektarbete, samt om projektarbetets och projektledarskapets relation till nutida organisationer och organisationsteorier. Studenterna arbetar under momentet i egna projektgrupper, vilket ger praktiska erfarenheter och utgör utgångspunkt för diskussion av teoriernas praktiska innebörder.

MOMENT 3. Kulturanalytiskt fältarbete (7,5 hp)
Fieldwork in Cultural Analysis
Momentet behandlar metodfrågor och innebär bland annat självständigt praktiskt fältarbete. Genom att använda kvalitativ dataanalys för insamling och bearbetning av arkivalier och annat källmaterial tillägnar sig studenten fördjupad kunskap om kulturanalytiska metoder. Stor vikt läggs vid källkritik, reflexivitet samt etiska frågor. Fältarbetet kan genomföras i anslutning till exkursion och/eller den studerandes profilorientering och bör ligga till grund för det examensarbete som skrivs under moment 4.

MOMENT 4. Examensarbete (7,5 hp)
Degree assignment
Momentet behandlar vetenskapligt skrivande och innebär att studenten skriver en vetenskaplig uppsats, vilket inkluderar färdigheter i vetenskaplig bearbetning och skriftlig presentation. Momentet berör också grunder i konstruktiv vetenskaplig granskning och feedback.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Redogöra för:
 • olika former för informationspresentation,
 • hur sociala medier på webben fungerar,
 • teorier om gruppdynamik och projektledarskap,
 • ett eget fältarbete i en fältrapport.
Uppvisa förståelse för:
 • hur olika nätbaserade presentationsformer fungerar och hur de kan användas,
 • projektformens karakteristika,
 • olika kulturanalytiska metoders för- och nackdelar.
Uppvisa förmåga att:
 • skapa en närvaro och hemsida på webben och kritiskt förhålla sig till detta,
 • hantera programvara för digitala ljud- och bildmedier,
 • delta i, och leda, ett kulturanalytiskt projekt, bl.a. med hjälp av digitala konversationsverktyg,
 • genomföra ett kulturanalytiskt fältarbete,
 • kunna problematisera och teoretiskt bearbeta egna erfarenheter av materialinsamling,
 • använda ett insamlat material och skriva en vetenskaplig uppsats,
 • kritiskt granska en annan uppsats och i ett slutseminarium genomföra opposition på denna.
Efter avslutat moment 1 (Informationspresentation) skall studenten känna till och på en övergripande nivå kunna:

Redogöra för:
 • olika former för informationspresentation.
Uppvisa förståelse för:
 • hur olika sociala medier på webben fungerar.
Uppvisa förmåga att:
 • skapa en ”närvaro” på webben,
 • omsätta kunskaper i bildbehandling och webbdesign för att kommunicera ett budskap på Internet,
 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till olika IT-verktyg,
 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till vad det innebär att vara offentlig på webben,
 • skapa formatmall i Word och följa layout-direktiv.
Uppvisa kunskaper i:
 • hur man komponerar en hemsida utifrån tekniska såväl som kommunikativa krav.
Efter avslutat moment 2 (Projektledarskap) skall studenten kunna:

Redogöra för:
 • projektformens karakteristika,
 • teorier om gruppdynamik och projektledarskap.

Uppvisa förståelse för:
 • hur grupprocesser kan påverka arbetet i projekt,
 • hur olika organisationsmodeller och ledarskapsteorier kan styra agerande.

Uppvisa förmåga att:
 • delta i, och leda, ett kulturanalytiskt projekt,
 • problematisera olika organisationsmodellers och ledarskapsteoriers för- och nackdelar,
 • formulera och presentera en projektrapport,
 • reflektera över ett eget projektarbete i relation till kurslitteraturen,
 • använda relevanta digitala verktyg för projektledning och projektarbete.
Efter avslutat moment 3 (Kulturanalytiskt fältarbete) skall studenten kunna:

Uppvisa förmåga att:
 • planera och genomföra ett kulturanalytiskt fältarbete utifrån vald profilinriktning,
 • analysera insamlat material kvalitativt och/eller kvantitativt, och tillämpa relevanta digitala verktyg,
 • problematisera och teoretiskt bearbeta ett insamlat material, samt redogöra för detta i en fältrapport,
 • i relation till kurslitteraturen föra en reflexiv diskussion kring relationerna mellan insamlingsmetod och insamlat material, bland annat med avseende på etiska aspekter.
Efter avslutat moment 4 (Examensarbete) skall studenten kunna:
 • använda ett insamlat material och skriva en formellt korrekt vetenskaplig uppsats,
 • redogöra för uppsatsens vetenskapliga och samhälleliga relevans,
 • kritiskt granska en annan uppsats och i ett slutseminarium genomföra opposition på denna,
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning.

Behörighetskrav

Kulturanalysprogrammet (HGKUL) termin 1-3, eller motsvarande kunskaper. Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Moment 1: Examination består av obligatoriska seminarier, gruppövningar, skapandet av en individuell närvaro på webben samt en hemskrivning (paper) omfattande 5 sidor. Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Moment 2: Examination sker genom aktivt deltagande i gruppbaserad projektplaneringsuppgift med muntlig och skriftlig redovisning (projektrapport) samt genom individuell hemskrivning. Vid gruppexamination ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Vid hemskrivning ges betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Moment 3: Examination sker genom aktivt deltagande i gruppövningar med muntlig eller skriftlig redovisning samt genom fältrapport. Vid gruppövningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Fältrapporten bedöms med betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Moment 4: Examination sker i form av skriftlig uppsats omfattande 10-15 A4-sidor, ventilerad vid gemensamt seminarium, varvid uppsatsens innehåll, struktur och språk beaktas. Uppsatsen bedöms genom betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Examination sker även genom genomförande av opposition av annan students uppsats. Oppositionen bedöms med betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

Rättande lärare kan, som alternativ till omprov, erbjuda en restuppgift. Restuppgiften ges i form av att den eller de underkända uppgifterna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd (G). Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se Umeå universitets regelsamling.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.  För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp eller mer.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

För alla kursmomenten gäller att ändringar i litteraturen kan ske, dock senast en månad före momentets startdatum.

Moment 1: Informationspresentation (7,5 hp)

Wackå Fredrik
Webbredaktörens handbok : skapa värdefullt innehåll för webb och intranät
Stockholm : No Digit Media : 2009 : 156 s. :
Uppdaterade tips, råd och nyheter
ISBN: 978-91-976062-2-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Moment 2: Projektledarskap. Att planera och leda ett kulturanalytiskt projekt (7,5 hp)

Bergqvist Ulf
Första föreningsboken
Stockholm : Bilda : 2005 : 64 s. :
ISBN: 91-574-7744-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blomberg Jesper
Myter om projekt
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 170 s. :
ISBN: 9789144093857
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gerholm Lena
Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet = [Culture projects and project culture] : [a case study of an experiment in cultural policy]
1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1985 : 197 s. :
ISBN: 91-38-61571-1 ; 89:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som e-bok.

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
Svensson Lennart, Otter Casten von
2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2001 : 256, [2] s. :
ISBN: 91-89449-25-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Moment 3: Kulturanalytiskt fältarbete (7,5 hp)

Aspers Patrik
Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden
2., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 287 s. :
ISBN: 978-91-47-09615-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
Ehn Billy, Klein Barbro
[Ny utg.] : Stockholm : Carlsson : 2007 : 83 s. :
ISBN: 978-91-7331-077-2
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3 : 278:00
Se bibliotekskatalogen Album

Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskning
Sveningsson Elm Malin, Lövheim Mia, Bergquist Magnus
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 240 s. :
ISBN: 91-44-04162-4 : 298:00
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4: Examensarbete (7,5 hp)

Referenslitteratur

Aspers Patrik
Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden
2., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 287 s. :
ISBN: 978-91-47-09615-2
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer litteratur om ca 800 sidor som väljs i relation till uppsatsens ämne.