Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande musik, 30 hp

Engelskt namn: Creative Music

Denna kursplan gäller: 2011-08-29 till 2012-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU006

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2009-11-05

Reviderad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-15

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att skapa och uttrycka sig med musik och text individuellt och i samverkan med andra. Kursen är inriktad mot att utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt att urskilja, formulera och lösa problem i tre moment; skapande och musicerande, scenisk gestaltning samt dokumentation och rapport. Vidare diskuteras momenten ur olika perspektiv, bland annat genus och etnicitet. Moment 1 Skapande och musicerande 15 ECTS Creative music and lyrics I momentet utvecklas förmågan att skapa med musik och text. Vidare utvecklas praktiska kunskaper i musik genom musikteori, arrangering och komposition, instrumentkännedom, ensemblemusicerande, ljudteknik samt musikskapande med digitala verktyg. Momentet avslutas med ett eget valt musikteoretiskt fördjupningsarbete. Moment 2 Scenisk gestaltning 7,5 ECTS Performance I momentet utvecklas förmågan att sceniskt gestalta och kommunicera sin musik och text inför publik i form av konserter i olika forum. Vidare utvecklas kunskaper i att förbereda, repetera och anpassa sceniska gestaltningar i givna sammanhang samt att utveckla en beredskap att möta ett musikliv i ständig förändring. Moment 3 Dokumentation och rapport 7,5 ECTS Documentation I momentet utvecklas förmågan att följa sin egen kunskapsutveckling samt dokumentera denna under kursen genom en studioinspelning samt i en rapport. Vidare utvecklas kunskaper i att söka information om samt värdera och diskutera vetenskaplig text samt aktuell forskning som rör kunskapsutveckling inom moment 1 och 2. Rapporten ska innehålla hänvisningar till kurslitteraturen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: • Åskådliggöra egna musik- och textkompositioner individuellt och i samverkan med andra. • Presentera och redogöra för ett musikteoretiskt arbete. • Sceniskt gestalta egen musik- och textkompositioner inför en publik . • Dokumentera sitt eget skapande samt sin kunskapsutveckling genom inspelning i studio samt i en rapport.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg sker i form av föreläsningar, lektioner, litteraturseminarier, musiklaborativt arbete samt enskild handledning och handledning i grupp.

Examination

En formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på de tre momenten skapande med musik och text, scenisk gestaltning samt dokumentation och rapport . I bedömningen för betyget väl godkänd läggs särskild vikt vid variation i musikaliskt uttryck, konstnärligt samarbete, förmågan att reflektera över och analysera musik. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses som examinator. Vid betygssättning används något av betygen Väl godkänd (Vg), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyg ges på de olika momenten. Utöver godkända förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd (Vg) särskild vikt vid den studerandes förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska, vetenskapliga och konstnärliga innehåll. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av moment/del av kurs beslutas av examinator på kursen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Humanistiska fakulteten. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 35

Campbell Mike
Sightsinging : the complete method for singers
Wayne, N.J. : Music Content Developers : 2002 : 160p. :
ISBN: 0-7935-8191-5 (pbk) ; £11.95 : CIP entry (Feb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Davis Sheila
The craft of lyric writing
Cincinnati, Ohio : Writer´s Digest : cop. 1985 : 350 s. :
ISBN: 978-0-89879-149-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson Kjell-Gunnar
Danderyd : Warner/Chappell Music Scandinavia : Scandinavia,c 1999 : 240 s. :
ISBN: 91-88942-35-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hip-hop boken
Håkansson Karin, Andersson Andreas
Stockholm : Gehrmans musikförl : 2005 : 63 s. :
ISBN: 91-7748-056-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Improvisasjon : kunsten å sette seg selv på spill
Steinsholt Kjetil, Sommerro Henning
Oslo : Damm : 2006 : 331 s. :
ISBN: 82-04-12864-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden :b musikteori för alla
1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
ISBN: 91-85575-15-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson KG
Can you hear what they are playing?
Luleå Tekniska universitet : 2002 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Avhandling för doktorsexamen.

Johansson Leif
Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
ISBN: 91-44-03676-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rim och reson : om att skriva vistexter
Kjellsson Christina, Casimir-Lindholm Karin
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2008 : 87 s. :
ISBN: 978-91-7355-072-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klingfors Gunno
Retro.nu : [nya perspektiv på musikens historia]
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 148 s. :
www.retro.nu z Kompletterande material finns under beteckningen
ISBN: 91-47-05152-3 (korr.) (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kjellberg Erik
Natur och kulturs musikhistoria
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : xxii, 906 s. :
ISBN: 91-27-05559-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scheid Manfred
Musiken, skolan och livsprojektet : ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande
Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2009 : 220 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-1963
ISBN: 978-91-7264-716-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Warnqvist Stefan
Vägen till sångerna : samtal om kreativitet och låtskrivande
Lund : BTJ förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7018-682-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zollo Paul
Songwriters on songwriting
4., expanded ed., 2. Da Capo Press ed. : New York : Da Capo Press : 2003 : 730 s. :
ISBN: 0-306-81265-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album