Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande musik, 30 hp

Engelskt namn: Creative Music

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 till 2013-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU006

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2009-11-05

Reviderad av: Anna Lindqvist, 2012-08-17

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla och fördjupa färdigheter att skapa och uttrycka sig med musik och text såväl individuellt som i samverkan med andra. Kursen är inriktad mot att utveckla studenternas förmåga till personliga, kreativa och konstnärliga musikaliska uttryck och gestaltningar.
Vidare behandlas musikskapande och teorier om kreativitet samt musik och musikskapande i olika samhällskontexter (genus, etnicitet osv). De teoretiska inslagen är verktyg för reflektion och bearbetning av de studerandes musikaliska skapande. Under hela kursen för studenten en loggbok med ljudfiler och egna reflektioner som kontinuerligt kommenteras av verksamma lärare. Denna loggbok bearbetas och ligger till grund för en rapport i slutet av kursen.

Moment 1 Musik och text skapande 15 ECTS, Creative music and lyrics. I momentet utvecklas färdigheter att skapa med musik och text. Förmågor utvecklas och fördjupas i musik och musikproduktion genom studier i musikteori, arrangering och komposition, instrumentkännedom, ensemblemusicerande, ljudteknik och musikskapande med digitala verktyg. De studerandes musik- och textskapande utvecklas kontinuerligt utifrån konstruktivt kritiska reflektioner och alternativa förslag, med fokus på musikalisk problemlösning. Parallellt introduceras de studerande i teorier om kreativitet och skapande och teorier om musik i olika samhällskontexter.

Moment 2 Scenisk gestaltning 7,5 ECTS, Performance. I momentet utvecklas färdigheter och kunskaper i att sceniskt gestalta och kommunicera musik och text inför publik i form av konserter och andra musikaliska framträdandeformer. Vidare utvecklas kunskaper i att förbereda, repetera och anpassa sceniska gestaltningar till olika sammanhang. I momentet bearbetas teorier om kreativitet och skapande och teorier om musik i olika samhällskontexter. Momentet ger också en beredskap i att möta ett musikliv i ständig förändring.

Moment 3 Dokumentation och rapport 7,5 ECTS, Documentation. I momentet färdigställs såväl en studioinspelning som en rapport. Studioinspelningen är en dokumentation av studentens eget musik- och textskapande. Rapporten är en bearbetning av loggboken, kursens olika delar och studioinspelningen. Den ska innehålla hänvisningar till såväl den del av kurslitteraturen som är inriktad på praktiskt utövande som den teoretiskt reflekterande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
Kunskap och förståelse
• om centrala musikteoretiska begrepp och hur dessa kan användas i musikskapande aktiviteter,
• om teorier om kreativitet och musik i olika samhällskontexter,
• om teknisk utrustning och hur den kan användas i musikskapandet,
• om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi och hörselvård

Färdighet och förmåga
• att hantera, använda och felsöka musikteknik ,
• att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga ensembleinstrument som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst,
• att musikaliskt hantera olika situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble,
• att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik,
• att sceniskt gestalta och kommunicera sin musik och text inför publik, 
• att dokumentera sitt musik- och textskapande genom en studioinspelning,
• att se samband mellan kursens teoretiska delar och praktiska innehåll,
• att reflektera över den egna kunskapsutvecklingen, i relation till teorier om kreativitet och musik i olika samhällskontexter, genom att och bearbeta loggböcker till en slutlig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att kunna problematisera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan,
• visa förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av momentet med avseende på eget ansvarstagande
• visa förmåga att reflektera över intersektionalistiska perspektiv, exempelvis genus, etnicitet och klass, i relation till musikskapande och musikalisk kommunikation
• reflektera över och motivera sina estetiska överväganden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Instrumentalundervisning och undervisning i musikteori sker i nivågrupperade mindre studerandegrupper. Grundläggande musikteori kombineras med praktiskt musicerande i såväl arrangeringsuppgifter som ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper som växlar till antal och medlemmar. Under dessa tillfällen ges konstruktiv respons på de studerandes musikskapande. Undervisning i ljudteknik och IKT utvecklar och stödjer musik- och textskapandet. De delar av undervisningen som berör digitala kompositions- och arrangeringsprogram, sker i form av workshops och laborationer. I seminarieform sker bearbetning av teoretisk litteratur rörande skilda perspektiv på musik- och textskapande. Här ställs krav på de studerandes aktiviteter under seminariet vad gäller exempelvis förberedelser, skrivna texter, klingande underlag, egna bidrag till diskussion, argumentation, förmåga att lyssna till andra och reflektera över ställningstaganden utifrån litteratur.

Examination

Examination av musikaliska gestaltningar sker såväl formativt som summativt. Examination av musikteori och arrangering sker dels i form av salstentamen, dels, liksom improvisation och instrumentkännedom, i form av klingande musikalisk gestaltning, publika framträdanden samt inspelning i studio. Arbete med kurslitteratur examineras i seminarier, inlämningsuppgifter och slutlig rapport. Av vikt är att den studerande vid analys av den egna kunskapsutvecklingen kan relatera till teorier och begrepp från kurslitteraturen.
Bedömningen grundas på den studerandes redovisade förmåga att urskilja, formulera och lösa musikaliska problem i form av såväl konstnärlig som musikteoretisk art i samband med komposition, arrangering, repetition, framförande och inspelning samt på den studerandes förmåga att reflektera över teorier om kreativitet och musik i olika samhällskontexter.
Utöver godkända förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl Godkänd (Vg) särskild vikt vid den studerandes förmåga att dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment, dels förmåga att insiktsfullt relatera kursens teoretiska och vetenskapliga inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment.
Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses som examinator. Vid betygssättning används något av betygen Väl godkänd (Vg), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyg ges på de olika momenten.
Tillgodoräknande av moment/del av kurs beslutas av examinator på kursen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Humanistiska fakulteten. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Aebersold Jamey
A new approach to jazz improvisation : play-a-long book and recording set. Vol. 67 Tune up!
88 s. + :
Obligatorisk

Student-chosen criteria for peer assessment of tertiary rock groups in rehearsal and performance: what’s important?
Blom Diana, Encarnacao John
British Journal of Music Education, 2012, 29:1, pp- 25–43. : 2012 :
Obligatorisk

Green Lucy
Music, gender, education
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1997 : xii, 282 s. :
ISBN: 0-521-55517-5 (inb.) ; £35.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edberg Lorentz
Musikämnets möjligheter
Studentlitteratur AB : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-44-07129-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lathund för låtskrivare : [allt en singer-songwriter behöver veta : innehåller tips från Ane Brun, Per
Hillered Eva, Kapadia Seth
Stockholm : Prisma : 2009 : 251 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/51851761_O_1.jpg
ISBN: 978-91-518-5176-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson Kjell-Gunnar
Danderyd : Warner/Chappell Music Scandinavia : Scandinavia,c 1999 : 240 s. :
ISBN: 91-88942-35-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden :b musikteori för alla
1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
ISBN: 91-85575-15-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Leif
Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
ISBN: 91-44-03676-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kajikawa Loren
Eminem's "My name is": Signifying Whitness, Rearticulating Race
Journal of the Society for American Music, 3(3), 341-363. : 2009 :
Obligatorisk

Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap
Lundberg Dan, Malm Krister, Ronström Owe, Ahlbom Sundqvist Ann
Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond : 2000 : 465, [3] s. :
ISBN: 91-7844-322-9 (inb.) ; 399:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Planet Hiphop : om hiphop som folkbildning och social moblisering
Sernhede Ove, Söderman Johan
1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 194 s. :
ISBN: 978-91-47-09582-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strandberg Tommy
Kreativitet och musik
Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2000 Nr 2/3. Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning. Umeå Universitet.(s. 73–90) : 2000 :
Obligatorisk

På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
Ternhag Gunnar, Wingstedt Johnny
Göteborg : Bo Ejeby : 2012 : 216 s. :
ISBN: 978-91-88316-61-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (c:a 35 sidor)

Toynbee Jason
Making popular music : musicians, creativity and institutions
London : Arnold : 2000 : xxiv, 199 s. :
ISBN: 0-340-65223-3 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (pp. 38 – 46)

Warnqvist Stefan
Vägen till sångerna : samtal om kreativitet och låtskrivande
Lund : BTJ förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7018-682-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Whiteley Sheila
Sexing the groove : popular music and gender
London : Routledge : 1997 : xxxvi, 353 s. :
ISBN: 0-415-14670-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (c:a 30 sidor)

Zollo Paul
Songwriters on songwriting
4., expanded ed., 2. Da Capo Press ed. : New York : Da Capo Press : 2003 : 730 s. :
ISBN: 0-306-81265-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ängqquist Liisa
Kreativitet - ett historiskt perspektiv
Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2000 Nr 2/3. Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning. Umeå Universitet. (s. 19–26) : 2000 :
Obligatorisk