Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande musik, 30 hp

Engelskt namn: Creative Music

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2011-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU006

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2009-11-05

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att uttrycka sig med musik och text. I kursen ingår grundläggande kunskaper i musikteori och komposition. Vidare diskuteras musikskapandet ur olika perspektiv, bl a genus och etnicitet. Moment 1 – Skapande med musik och text, arrangering och komposition, ensemblemusicerande – 15 ECTS – Creative music and lyrics, arrangements and composition, ensemblework I momentet utvecklas förmågan till text och musik skapande. Vidare utvecklas musikaliska kunskaper, och musikalisk bredd genom instrumentanvändande ensemblemusicerande. Moment 2 – Dokumentation av eget skapande och scenisk gestaltning – 7,5 ECTS – Documentation and performance I momentet ingår scenisk gestaltning inför publik samt dokumentation av eget text -och musikskapande genom inspelning i studio. Moment 3 – Musikteori – 7,5 ECTS – Musictheory I momentet ges grundläggande kunskaper i musikteori. Ett eget valt musikteoretisk fördjupningsarbete avslutar momentet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna: - åskådliggöra egen musik och egna sångtexter individuellt och samverkan med andra. - dokumentera eget skapande genom inspelning i studio. - sceniskt gestalta sina egna musik- och textkompositioner inför en publik. - presentera och redogöra för ett eget valt musikteoretiskt fördjupningsarbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, musiklaborativt arbete samt handledning

Examination

Formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på praktiska musikaliska redovisningar samt seminarier. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid variation i musikaliskt uttryck, samarbete och förmågan att reflektera över och analysera musik. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan lärare utses som examinator. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg ges på de olika momenten. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av moment/del av kurs beslutas av examinator på kursen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av fakultetsnämnden. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur