"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment:

 Affärsutveckling, 7,5 högskolepoäng
 Marknadsföring, 7.5 högskolepoäng

Kursen ska förutom fördjupade kunskaper även ge en ökad förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls-, företags-/organisations- och individnivå. Inom denna ram syftar kursen till att ge ett perspektiv på metoder och tekniker som kommer till användning i företag och organisationer.

Moment 1.   Affärsutveckling, 7.5 hp
Momentet syftar till att förbereda de studerande för att starta alternativt utveckla ett företag. Detta görs dels utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv och dels genom tillämpning av företagsekonomiska modeller och metoder.  Inledningsvis behandlas affärsidébegreppet inför den efterföljande affärsutvecklingsprocessen med en introduktion och genomgång av nya företags affärsidé, strategier och mål. I momentet introduceras vidare företagets organisation och ledarskap för att genomföra en affärsidé, samt kalkyleringsmodeller för underlag till beslut såsom prissättning. Momentet behandlar vidare budgetering som ett instrument för styrning och kontroll av strategiska och operativa mål samt för att förverkliga företagets affärsidé. Dessutom introduceras intressentmodellen samt etik och hållbarhet som användbara perspektiv för att beskriva och hantera företagets omvärld.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • redogöra för företagsekonomiska begrepp (affärsidé, mål, strategier m.m.)
 • redogöra för företags omvärld och diskutera implikationer av intressentmodellen inklusive hållbarhet
 • upprätta en budget
 • redogöra för olika begrepp som används vid produkt- och investeringskalkylering samt genomföra kalkyler för underlag till beslut
 • utveckla en affärsidé samt tillämpa förvärvade företagsekonomiska kunskaper i en affärsplan
 • inom givna tidsramar planera och genomföra ett eget arbete
 • kommunicera skriftligt och muntligt

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, seminarier, handledning, samt praktiktillämpande inslag där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ kommer att tillämpas.

Examination
Momentet examineras genom författande av PM i grupp som seminariebehandlas, individuell nätburen skriftlig tentamen samt individuell skriftlig hemtentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2.   Marknadsföring, 7.5 högskolepoäng
Marknadsföringsmodulen tar upp marknadsföring på grundläggande strategisk och operativ nivå. Detta görs med hjälp av teoretiska begrepp och modeller samt genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen ger en förståelse för hur olika delar inom marknadsföring är relaterade till varandra och hur de bildar en helhet i marknadsföringsprocessen. Modulen utgår från ett marknadsorienterat synsätt med fokus på hur företag och organisationer skapar värde tillsammans med kunder och övriga intressenter. Marknadsföringens begrepp och modeller presenteras och tillämpas samt ger en förståelse för hur marknadsföring kan användas praktiskt av företag och organisationer. Modulen ger även en förståelse för marknadsföring ur ett samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring
 • använda begrepp och modeller för att analysera marknadsföringsprocessens olika delar samt dess helhet
 • fatta underbyggda beslut om lämpliga strategier och aktiviteter inom ramen för marknadsföringsprocessen
 • förstå betydelsen av hållbar marknadsföring samt diskutera grundläggande frågor om marknadsföring och konsumentbeteende ur ett samhällsperspektiv 

Undervisningens uppläggning
Modulupplägget ger studenten möjlighet att utveckla förmåga att hantera tydliga tidsramar och att tillämpa begrepp och modeller. Inom ramen för modulen får studenten även möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera. I modulens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska
Se även under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Studenter som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanualen. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Kursen är ej direkt påbyggbar med andra kurser på A- eller B-nivå i ämnet företagsekonomi.

Kursen ingår i Turismprogrammet180/240 hp. Kursen ingår i Högskoleprogrammet till medieproducent/120 hp och Gastronomi programmet 180hpDenna kurs överlappar hel eller delvis kurserna  2fe211+2FE212+2FE213+2FE214+2fe029+2FE158+1KO002+2fe225+2fe224+2fe182 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

Entreprenörskap och företagsetablering : från idé till verklighet
Landström Hans, Löwegren Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 453 s. :
ISBN: 978-91-44-02147-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skärvad Per-Hugo
Företagsekonomi 100 Fakta
19 uppl. : Liber : 2020 : 552 sidor :
ISBN: 9789147139927
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artikellista (tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek) Listan över artiklar omfattar ungefärligen 50-80 sidor

Moment 2

Litteratur

Kotler Philip
Marknadsföring : Teori och tillämpningar
3 : [2022] :
ISBN: 9781292404530
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

1-2 vetenskapliga artiklar om max 50 sidor tillkommer Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.