"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analysis of Business Culture C, 7,5 hp

Engelskt namn: Analysis of Business Culture C

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE152

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2007-09-17

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-08

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla interkulturell kompetens genom tillgängliga analytiska metoder för att definiera och analysera olika kulturella komponenter inom näringslivet. På områden som ledarskap, organisation, beslutsfattande, kommunikation och förhandlingar är kulturell medvetenhet särskilt viktigt. Dessutom görs en kritisk granskning av de grundläggande egenskaperna för kultur som en statisk och begränsad företeelse.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera kulturella skillnader och likheter (t.ex. regionala likheter i de nordiska länderna) i internationella affärsprocesser,
  • kritiskt granska begreppet affärskultur från alternativa teoretiska perspektiv samt analysera källors relevans och trovärdighet
  • analysera och kommunicera affärsfrågor i ett tvärkulturellt sammanhang,
  • förklara och utvärdera betydelsen av kultur inom områden som ledarskap, förhandling eller beslutsfattande.
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, praktikfall samt skriftliga och muntliga uppgifter.

Examination

Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, slutförande av skriftliga gruppuppgifter och en skriftlig individuell salstentamen. Ett godkänt betyg krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Kurslitteratur

Intercultural communication in the global workplace
Varner Iris I., Beamer Linda
5. ed. : New York : McGraw-Hill : 2011 : xxiv, 503 s. :
ISBN: 978-0-07-128912-2 (hft.) (international ed.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar (ca. 40-60 sidor) tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.