Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Marketing and Supply Chain Management D, 30 hp

Engelskt namn: Marketing and Supply Chain Management D

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE199

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Denna marknadsföringskurs riktar sig till studenter som söker större förståelse för konsumentbeteende samt teorier och metoder för avancerad analys av konsumentmarknader. Det sista momentet fokuserar på Supply Chain management.

Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska (gäller moment 1-3)
Nedanstående fyra moment ingår i kursen:
Moment 1. Marknadsföringsstrategi, 7.5 hp.  
Moment 2. Konsumentbeteende 7.5 hp
Moment 3. Konsument- och marknadsanalys 7.5 hp
Moment 4. Supply Chain Management II 7,5 hp

Moment 1: Marknadsföringsstrategi, 7,5 hp
Kursmomentet belyser företags strategiska marknadsföringsutmaningar. Studenterna får en allsidig förståelse för hur kontexten där företagen bedriver sin verksamhet påverkar val och implementering av olika strategier. I momentet presenteras olika tillämpningar av marknadsstrategier för att belysa strategiska frågors dynamik. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 • Analysera och diskutera grundläggande principer för marknadsföringsstrategier
 • Analysera och föreslå strategiska resurskombinationer för effektiva marknadsföringsstrategier
 • Föreslå lämpliga åtgärder för att hantera organisationers utmaningar inom ramen för en marknadsföringsstrategi
 • Kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och beslut i en vidare samhällskontext
 • Beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar stöds lärandet genom case och case-seminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade litteratur. Momentet integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som bygger på aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur studenter undviker plagiat och fusk.
 
Examination
Examinationen baseras på två skriftliga individuella tentamen, en salstentamen och en hemtentamen, och en case-rapport som utförs i grupp. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom momentet, vilket även inkluderar ett individuellt online-test om etik och ett akademiskt förhållningssätt.  Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 2. Konsument beteende, 7.5 hp
För att företag skall kunna vara framgångsrika i sin marknadsföring, är det viktigt att ha kunskap om konsumentbeteende. Momentet belyser konsumentens interna processer och hur kunskap om dessa kan vara till hjälp för företaget att välja passande marknadsföringsstrategier. Teoretiska modeller inom marknadsföring som behövs för att analysera konsumentbeteende, praktiska exempel samt forskning inom konsumentbeteende diskuteras under momentet.  

Förväntade studieresultat
 • Identifiera och analysera konsumentens interna processer relaterat till konsumentbeteende.,
 • Analysera och diskutera hur teorier och modeller inom konsumentbeteende kan användas för att utveckla värdeerbjudanden
 • Analysera och utvärdera konsumenters beteende från ett hållbarhetsperspektiv utifrån teorier och forskning inom området.
 • Kritisk reflektera över konsumtionens roll i samhället.
 • Kritiskt värdera och bedöma olika konsumentforskningsmetoder.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom interaktiva föreläsningar och seminarier. Inläsning av kurslitteratur och föreläsningar har som syfte att komplettera varandra. Seminarierna syftar till att hjälpa studenterna att utveckla en god förståelse för vad konsumentbeteende handlar om för att kunna tillämpa denna kunskap i momentets olika uppgifter.
 
Examination
Momentet bedöms genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras både individuellt och i grupp samt genom salstentamen. Godkänt betyg krävs för varje momentuppgift. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Konsument- och marknadsanalys, 7.5 hp
Grundprincipen inom marknadsföring, "vinst skapas genom att möta kundens behov", kan synas enkel, men är betydligt svårare att översätta i strategiska och operativa beslut. Detta moment är utformat i syfte att förse studenterna med begrepp och verktyg för att kunna hantera denna komplexitet, och att erbjuda studenterna träning i att formulera och implementera marknadsföringsstrategier. I momentet ingår därför en omfattande simuleringsövning, som ger möjlighet till utveckling av färdigheter i att formulera och implementera marknadsföringsbeslut i en realistisk och datarik miljö. Simuleringsuppgiften medför således att grupperna konkurrerar med varandra. De huvudområden som berörs specifikt är efterfrågeprocesser, segmentering, positionering, introduktion av nya produkter och resursfördelning. Momentet ger också möjligheter att förstå hur studier av marknadsundersökningar och olika marknadsföringsindikatorer kan ge information inför strategiska och operativa marknadsföringsbeslut.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall studenten kunna följande:
 • Utvärdera bidraget av marknadsföringsbeslut till företagets kort- och långsiktiga marknads- och finansiella resultat.
 • Applicera avancerade metoder vid modellering av kund-, konkurrent- och marknadsbeteende.
 • Fastställa prioriteringar mellan och anpassa produktportfölj, segmentering, positionering och marknadsmix beslut.
 • Formulera och implementera marknadsföringsstrategier i en dynamisk och konkurrenskraftig miljö under förhållanden med informations ofullständighet, osäkerhet och tidspress.
 • Bedöma de bredare samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenserna av företagets marknadsinvesteringar.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom en av de mest använda affärsimuleringsplattformarna som lärplattform. Studenterna bildar simulerade företag och fattar olika marknadsföringsbeslut. Detta moment innehåller också interaktiva föreläsningar och seminarier, och det kräver en avsevärd mängd arbete, individuellt och i grupp.

Examination
Examinationen består av: (1) en utvärdering av en gruppuppgift som omfattar simulerade företagsresultat, en delårsrapport, en marknadsplan och en presentation: (2) en individuell case uppgift och (3) individuell skriftlig tentamen. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Supply Chain Management II, 7.5 hp
Supply chain management har utvecklats från ett operativt område, fokuserat på optimeringen av en organisations inkommande varuflöden, till ett område för strategisk hantering av logistiska system i en övergripande resursflödeskedja. Denna resursflödeskedja innehåller vanligtvis en mängd sammanlänkade organisationer lokalt, regionalt och globalt. Supply chain management II är en avancerad kurs om frågeställningar som kommer upp i planerandet av resursflöden, inte endast med avseende på den fokala organisationen utan även på övergripande industriella nätverk, samhället i övrigt och miljön. Därför är även hållbar utveckling av central betydelse i kursen. I detta sammanhang behandlas särskilt transporter och klimatförändring, relaterade till globala, nationella och lokala förhållanden och åtaganden. Exempel på andra viktiga områden som behandlas i kursen är returlogistik och utkontraktering. I returlogistik måste organisationer inte endast ta hänsyn till sina produkter utan även till avfallshantering. Vid utkontraktering uppstår såväl direkta som indirekta ansvar för organisationer, etiskt och avtalsmässigt, att hantera miljökonsekvenser likväl som sociala frågor inom det övergripande leveranssystemet.

Förväntade studieresultat
Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
 • visa analytiska och integrerande förmågor i frågor om leveranssystemets inre och yttre effektivitet, med användning av olika perspektiv i termer av värden och teoribas
 • applicera tillägnad kunskap för att möjliggöra beslutsfattande baserat på strategiska överväganden inom leveranssystemet, inklusive intressentdialog
 • analysera och utvärdera betydelsen av stora utmaningar i leverantörsnätverk, särskilt resursbegränsningar, miljörisker och sociala frågor
 • analysera och utvärdera den ökade rollen för returlogistik och utkontraktering om supply chain management
 • visa förmåga att utvärdera behov av omställning inom handel och logistik till följd av klimatförändringen
 • visa förmåga att arbeta med, och presentera, avancerade och integrerande praktiska frågor om supply chain management i organisationer
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom en fallstudie där studenterna arbetar med olika delar av ett större verkligt fall. Gentemot detta behandlas konventionella frågor inom supply chain management, såsom lokalisering, transport, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och optimering, tillsammans med frågor som hör till ekologisk hållbarhet och globalt ansvarstagande. Studenternas grundläggande förståelse inom supply chain management sträcks nu ut till den strategiska nivån. I huvudsak läggs arbetet upp kring en vetenskapligt baserad rapport där studenterna använder sin tidigare kunskap tillsammans med modern forskning inom supply change management med ett miljöperspektiv.

Examination
Examineringen består i en projektuppgift, en individuell skriftlig tentamen samt genom seminariedeltagande. Ett större fall, inom vilket studenter kommer att utföra specifika uppgifter, kommer att användas genom kursen. Ett godkänt betyg krävs på var och en av kursens delar.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Statistik 7,5 hp eller motsv.

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs kan ej ingå i samma examen som kurserna 2fe199, 2fe193 och 2fe179

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe177, 2fe193, 2fe179 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Litteratur

Vetenskapliga artiklar med 200-300 sidor, som presenteras vid momentstart.

Moment 2

Litteratur

Consumer Behaviour : a European perspective
Solomon Michael R., Askegaard Søren, Hogg Margaret K., Bamossy Gary J.
7th edition. : Harlow : Pearson : 2019 : 612 sidor :
ISBN: 9781292245423
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 100-150 sidor tillkommer vid momentstart.

Moment 3

Litteratur

Larréché, J.-C. and Gatignon, H. (2018) Participant Handbook. StratX International (available from Umeå School of Business and Economics) Larréché, J.-C. and Gatignon, H. (1998) Markstrat 3: The Strategic Marketing Simulation. South-Western College Publishing (tillgänglig via Handelshögskolan vid Umeå universitet) Kapitel 8. Consumer Analysis, sid.149-155 Kapitel 10. Allocation of Resources, sid. 177-184

Vetenskapliga artiklar och case tillkommer vid momentstart, ca 30-40 sidor totalt

Moment 4

Kursen baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter (cirka 400-600 sidor) som presenteras senast vid kursstart. Materialet kommer att finnas tillgängligt via universitetsbibliotekets databaser eller göras tillgängligt på annat sätt.

Literature

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration. :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan komma att krävas för att momentets uppgifter ska kunna färdigställas.