Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport, Advanced level

Denna kursplan gäller: 2009-01-19 till 2009-01-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IP016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2008-12-18

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om idrottspedagogikens studieobjekt. Vidare inriktas kursen mot en vald del av det idrottspedagogiska problemområdet. Studenten väljer litteratur för att skapa sig en ökad förståelse för det valda området. En eller flera metoder väljs för fördjupad träning i analys av data. I kursen ingår också att upprätta en plan för en vetenskaplig uppsats/artikel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - genomföra fördjupade analyser av insamlade data från idrottspedagogiska processer med hjälp av en eller flera valda metoder - upprätta en plan för ett uppsats-/artikelarbete i vilken en grundlig beskrivning av det valda problemområdet presenteras

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ämnet idrottspedagogik inklusive 15 hp självständigt arbete eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Studierektor beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

 • Giltig från: 2009 vecka 4

  Methodology and epistemology for social science : selected papers
  Campbell Donald Thomas, Overman E. Samuel
  Chicago : University of Chicago Press : 1988 : 609 s. :
  ISBN: 0-226-09248-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogiska perspektiv på idrott
  Engström Lars-Magnus, Redelius Karin (red.)
  Stockholm : HLS förl. : 2002 : 287 s. :
  ISBN: 91-7656-528-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Kapitel. 1, 2 och 15)

  Kön och tolkning : metodiska möjligheter i kvalitativ forskning
  Haavind Hanne (red.), Andenæs Agnes
  Stockholm : Natur och kultur i samarbete med Gyldendal akademisk : 2000 : 330 s. :
  ISBN: 91-27-08389-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Vetenskapsrådet
  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
  ISBN: 91-7307-008-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Åsberg Rodney
  Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
  Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :

  Åsberg, Rodney. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa - kvantitativa argumentens missvisande retorik. Pedagogisk forskning i Sverige, 2, 270-292. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf Här tillkommer specifik litteratur som anknyter till uppsatsens ämnesområde och syfte.

 • Giltig från: 2007 vecka 34

  Under kursen gäller att litteratur motsvarande ca 1400-1600 sidor väljs tillsammans med läraren/handledaren. Litteraturen ska godkännas av examinator.