Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp

Engelskt namn: Educational Research in Sport, Advanced level

Denna kursplan gäller: 2009-01-26 till 2013-01-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IP016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2008-12-18

Reviderad av: Pedagogiska institutionen, 2008-12-18

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om idrottspedagogikens studieobjekt. Vidare inriktas kursen mot en vald del av det idrottspedagogiska problemområdet. Studenten väljer litteratur för att skapa sig en ökad förståelse för det valda området. En eller flera metoder väljs för fördjupad träning i analys av data. I kursen ingår också att upprätta en plan för en vetenskaplig uppsats/artikel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - genomföra fördjupade analyser av insamlade data från idrottspedagogiska processer med hjälp av en eller flera valda metoder - upprätta en plan för ett uppsats-/artikelarbete i vilken en grundlig beskrivning av det valda problemområdet presenteras

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ämnet idrottspedagogik inklusive 15 hp självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Studierektor beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 5

Methodology and epistemology for social science : selected papers
Campbell Donald Thomas, Overman E. Samuel
Chicago : University of Chicago Press : 1988 : 609 s. :
ISBN: 0-226-09248-8
Se bibliotekskatalogen Album

Pedagogiska perspektiv på idrott
Engström Lars-Magnus, Redelius Karin (red.)
Stockholm : HLS förl. : 2002 : 287 s. :
ISBN: 91-7656-528-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Kapitel. 1, 2 och 15)

Kön och tolkning : metodiska möjligheter i kvalitativ forskning
Haavind Hanne (red.), Andenæs Agnes
Stockholm : Natur och kultur i samarbete med Gyldendal akademisk : 2000 : 330 s. :
ISBN: 91-27-08389-6
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :

Åsberg, Rodney. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa - kvantitativa argumentens missvisande retorik. Pedagogisk forskning i Sverige, 2, 270-292. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf Här tillkommer specifik litteratur som anknyter till uppsatsens ämnesområde och syfte.