Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law for the Study Programme in Service Management

Denna kursplan gäller: 2011-09-26 till 2012-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för civilekonomprogrammen, 2008-09-25

Reviderad av: Stefan Lidberg, 2012-01-20

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap samt en översikt över de rättskäl-lor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom främst rättsområdena avtalsrätt, köprätt, familjerätt, fastighetsrätt, hyresrätt, associationsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt och Europarätt samt något om fordringar och indrivning. De rättsliga områdena tas upp med särskild inriktning mot servicenäringens specifika problem.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen: • kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system • förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga • kunna och förstå rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer • ha kunskap om de centrala delarna av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom tjänstesektorn • självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten, • visa förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material , rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarier som förbereds i basgrupper. Enstaka föreläsningar och övningar förekommer också. Därtill finns ett antal inspelade föreläsningar m.m. tillgängliga. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och de ingår som ett led i examinationen (se nedan). Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats eller omregistrerats på.

Examination

Examination sker genom skriftlig salstentamen och genom obligatoriska seminarier. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På de obligatoriska seminarierna ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen och seminarierna är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när både tentamen och seminarierna är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinations-form. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. Tillgodoräknande Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html Kursen får tillgodoräknas såsom motsvarande juridisk översiktskurs om 15 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.