Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law for the Study Programme in Service Management

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för civilekonomprogrammen, 2008-09-25

Reviderad av: Monica Sörman, 2013-06-04

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap samt en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom bland annat rättsområdena avtalsrätt, köprätt, familjerätt, fastighetsrätt, hyresrätt, associationsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt och Europarätt samt något om fordringar och indrivning.
De rättsliga områdena tas upp med särskild inriktning mot servicenäringens specifika problem.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:
• kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system
• förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga
• kunna och förstå rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer
• ha kunskap om de centrala delarna av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom tjänstesektorn
• självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten,
• ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarier som förbereds i basgrupper, handledningar samt föreläsningar. Några övningar förekommer också. För handledningarna samt för  seminarierna gäller obligatorisk närvaro och seminarierna ingår som ett led i examinationen (se nedan).
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats eller omregistrerats på.

Examination

Examination sker genom duggor, aktivt deltagande vid handledningarna och seminarier samt genom en skriftlig salstentamen. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På duggorna, handledningarna och seminarierna ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att  duggorna, seminarierna och den skriftliga tentamen är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när tentamen,  duggorna och seminarierna är godkända.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Kursen får tillgodoräknas såsom motsvarande juridisk översiktskurs om 15 högskolepoäng.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Malmströms Civilrätt
Ramberg Christina, Sigeman Tore, Malmström Åke, Agell Anders
22., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 385 s. :
ISBN: 978-91-47-09742-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marknad & myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv
Nerep Erik, Warnling-Nerep Wiweka
2. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 126 s. :
ISBN: 91-39-20499-5
Se bibliotekskatalogen Album

Rätt och rättssystem : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Zanderin Lars, Nyström Birgitta
1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 119 s. :
ISBN: 91-47-09006-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Carl Anders
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
16., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 388 s. :
ISBN: 978-91-44-08249-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lagtext. Norstedts: Sveriges Rikes Lag (blå) eller Studentlitteratur: Sveriges Lagar (svart) eller Iustus: Svensk Lag (grön) eller annan lagtext. Ev. Kurskompendium, distribueras av institutionen

Referenslitteratur

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-11100-8
Se bibliotekskatalogen Album

Köprätt : och annan kontraktsrätt
Håstad Torgny, Håstad Torgny
6., omarb. uppl. : Uppsala : Iustus : 2009 : 363 s. :
ISBN: 978-91-7678-734-2
Se bibliotekskatalogen Album

Avtalsrätten : en introduktion
Ramberg Christina, Ramberg Jan
4. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 133 s. :
ISBN: 978-91-39-20509-8
Se bibliotekskatalogen Album

Zetterström Stefan
Övningsboken till Civilrätt
3., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 275 s. :
ISBN: 978-91-47-09762-3
Se bibliotekskatalogen Album