Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law for the Study Programme in Service Management

Denna kursplan gäller: 2008-09-22 till 2010-09-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för civilekonomprogrammen, 2008-09-25

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap samt en översikt över de rättskäl¬lor som anlitas vid lösningen av juri-diska pro¬blem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom främst rättsområdena avtalsrätt, köprätt, familjerätt, fastighetsrätt, hyresrätt, associationsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt och Europarätt samt något om fordringar och indrivning. De rättsliga områdena tas upp med sär¬skild inriktning mot servicenäringens specifika problem.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen: • kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system • förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga • förstå rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer • ha kunskap om de centrala delarna av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom tjänstesektorn • kunna identifiera och formulera främst civilrättsliga problem samt förstå och tillämpa juridiska metoder för att lösa enklare juridiska problem • kunna argumentera för och emot olika lösningar på juridiska problem inom nämnda rättsområden.

Behörighetskrav

Som förkunskapskrav gäller de krav som uppställts för antagning till service managementprogrammet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarieövningar som förbereds i basgrupper. Enstaka föreläsningar och övningar förekommer också. Därtill finns ett antal inspelade föreläsningar över Internet. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro, men inte för undervisningen i övrigt.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och obligatoriska moment. På en skriftlig tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På obligatoriska moment ges betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen och alla obligatoriska moment är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att be¬sluta om annan examinations-form. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 45

Civilrätt
Agell Anders, Malmström Åke, Sigeman Tored 1927-
20., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 440 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707532o.jpg
ISBN: 978-91-47-08699-3
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till EU
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2008 : 144 s. :
ISBN: 978-91-39-20490-9
Se bibliotekskatalogen Album

Hydén Håkan
Rättsregler : en introduktion till juridiken
5., [bearb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2001 :
ISBN: 91-44-01668-9
Se bibliotekskatalogen Album

Håstad Torgny
Den nya köprätten.
5., omarb. uppl. : Uppsala : Iustus : 2003 : 361 s. :
ISBN: 91-7678-524-6
Se bibliotekskatalogen Album

Avtalsrätten
Ramberg Christina, Ramberg Jan
3. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 143 s. :
ISBN: 978-91-39-20435-0
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Carl Anders
Den svenska marknadsföringslagstiftningen
13. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 211 s. :
ISBN: 91-44-03718-X (korr.)z 91-44-02950-0
Se bibliotekskatalogen Album

Lagtext. Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Fakta Info Direkt: Sveriges Lagar eller Iustus: Svensk Lag eller annan lagtext samt EU- och EG-fördragen (Kompendium)

Referenslitteratur

Höök Rolf
Studiematerial för juridisk introduktionskurs
7., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 509 s. :
ISBN: 91-39-20254-2
Se bibliotekskatalogen Album