Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön A, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender A

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2014-04-28

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet. Maktrelationer mellan könen, som de tar sig uttryck i samhälle, vetenskap och kultur står i fokus, men även andra maktdimensioner baserade på klass, etnicitet och sexualitet behandlas i relation till kön/genus. Stor tonvikt läggs på läsförståelse och kritisk analys. Kursen innefattar fyra tematiska moment. Kursen kan ingå som valbart alternativ i Samhällsvetarprogrammet och Sociologiprogrammet.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Röster och sociala rörelser (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- kunna beskriva och diskutera kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt ur historiskt och samtida perspektiv,
- översiktligt kunna beskriva utvecklingen av västerländsk kvinnorörelse, hbtq-rörelse och anti-kolonial feminism,
- översiktligt kunna beskriva samband mellan sociala rörelser och genusvetenskap,
- ha grundläggande kännedom om huvuddrag i genusvetenskaplig och feministisk teoriutveckling i Sverige från 1900-talet och framåt.

Moment 2: Arbete och emotioner (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- ha grundläggande kunskap om genusrelationers betydelse för betalt, obetalt, omsorgs- och emotionellt arbete, såväl historiskt som i nutid,
- kunna kritiskt granska kulturella, emotionella, politiska och historiska betydelser av arbete och familj med utgångspunkt i flera identitetsskapande kategorier,
- visa förmåga att identifiera, beskriva och diskutera mekanismer bakom samt betydelser av arbetsdelning på grundval av flera identitetsskapande kategorier.

Moment 3: Kroppar och normer (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- kunna översiktligt beskriva och diskutera definitioner av kropp, kön och sexualitet utifrån olika perspektiv,
- kunna problematisera kroppsideal i termer av normalitet, reproduktion och funktion,
- kunna reflektera kring föreställningar om sexualitet utifrån makt- och motståndsperspektiv,
- kunna diskutera betydelsen av kroppen som ett tema inom feministisk teoribildning.

Moment 4: Feministisk vetenskapskritik, reflexivitet och kunskapsproduktion (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten
- kunna sammanfatta och återge centrala aspekter i vetenskapliga texter,
- ur ett genusperspektiv kunna granska vetenskapliga texter med avseende på såväl innehåll som uppbyggnad och argumentation,
- i egna texter kunna driva en saklig argumentation,
- ha tillägnat sig reflexivitet när det gäller det egna akademiska skrivandet.

Efter genomförd kurs ska studenten utöver ovanstående
- kunna tillämpa grundläggande genusteoretiska perspektiv på kulturella uttryck,
- kunna delta aktivt i seminariediskussioner och genomföra kortare presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten,
- ha utvecklat sin förmåga till skriftlig framställning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier med varierande upplägg. Stor vikt läggs vid självständigt arbete, individuellt och i grupp. Den schemalagda undervisningen är till stor del obligatorisk. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska kurstillfällen samt genom individuell skriftlig och muntlig prövning. På moment 1 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en hemtentamen. På moment 2 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en hemtentamen. På moment 3 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en gruppuppgift och dels genom en hemtentamen. På moment 4 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en hemtentamen.

På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På examinerande gruppuppgift i moment 3 ges endast betygen U och G. För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs sammanlagt 22,5 hp med betyget Väl godkänd på de olika momenten. Betyget utgör en sammanfattande bedömningen av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett provtillfälle erbjuds inom ett år. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på A-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  Moment 1

  Obligatorisk litteratur

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergenheim Åsa
  Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
  Ingår i:
  Från Sapfo till Cyborg
  Gidlund : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 179-200

  Bremer Signe
  Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering
  2. uppl. : Göteborg : Makadam : 2017 : 251 s. : ill. :
  ISBN: 9789170611759
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 30-43

  Carbin Maria
  Det problematiska systerskapet : Purpurfärgen och postkolonial feminism
  Ingår i:
  Feministisk teori i rörliga bilder
  Malmö : Liber : 2005 : 180 s. : sid. 83-110 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även i nytryck (2008), 2. upplagan.

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.6-93

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 7-95, 143-165.

  Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället
  Thörn Håkan, Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
  ISBN: 91-578-0312-9 ; 351:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hallgren Hanna
  När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
  Göteborg : Kabusa Böcker : 2008 : 508 s. :
  Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173550833
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 118-133, 190-200, 230-249

  Kvinnopolitiska nyckeltexter
  Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
  ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 156-163, 270

  Lundqvist, Åsa (2008). ”Familjens kris. Fem decennier av svensk familjepolitik.” I Tidskrift för genusvetenskap. Nr 1 2008.

  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.79-93 http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2402/2153

  Maktens (o)lika förklädnader : kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke
  Knocke Wuokko, De los Reyes Paulina, Molina Irene, Mulinari Diana
  [Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2006 : 336 s. :
  ISBN: 91-85677-03-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulick Don
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11019-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rydström Jens
  Att queera historien : framväxten av ett nordiskt forskningsfält
  Ingår i:
  Scandia
  Stockholm : Bokförlaget Natur och kultur : 1928- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/1746/1386

  Siverskog Anna
  Queera livslopp [Elektronisk resurs] : att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld
  Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2016 : 300 s. (PDF) :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
  Obligatorisk

  Widerberg Karin
  Sverige - gammalt patriarkat i ny förklädnad
  Ingår i:
  Kvinnovetenskaplig tidskrift
  Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
  Obligatorisk

  Wikström Hanna
  Etnicitet
  Malmö : Liber : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.1-45

  Frivillig fördjupning

  Moment 2

  Obligatorisk litteratur

  Adeniji Anna
  Inte den typ som gifter sig? : feministiska samtal om äktenskapsmotstånd
  Göteborg : Makadam : 2008 : 357 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17069z Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-7061-059-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-121

  Arbete : intersektionella perspektiv
  Selberg Rebecca, Mulinari Paula
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  ISBN: 91-40-66830-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kvinnohistoria i Sverige
  Backlund Berith, Sjödahl Hayman Anna
  Göteborg :Kvinnsam, Göteborgs universitetsbibliotek : 2011 :
  http://libris.kb.se/bib/12457658
  Obligatorisk

  Feminism som lönearbete : om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse
  Carbin Maria, Overud Johanna, Kvist Elin
  Stockholm : Leopard förlag : 2017 : 157 sidor :
  ISBN: 978-91-7343-648-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Ulrika
  Scener ur ett äktenskap : jämställdhet och heteronormativitet
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk

  Genus i omsorgens vardag
  Gunnarsson Evy, Szebehely Marta
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69579-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 13-27, 49-63, 111-124, 127-140 (54 sidor)

  Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
  Boye Katarina, Nermo Magnus
  Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241080
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5, "Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning", sid 131-159. Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/247007

  Mulinari Paula
  Maktens fantasier & servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö
  1. uppl. : Linköping : Tema Genus, Institutionen för Tema, Linköpings universitet : 2007 : 323 s. :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-85895-16-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 273-281

  Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering
  Gavanas Anna, Calleman Catharina
  Göteborg : Makadam : 2013 : 189 s. :
  ISBN: 978-91-7061-123-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 7-23, 84-106 (38 sidor)

  Roman Christine
  Vem ska vara hemma, när och varför? : Förhandlingar om föräldraledighetens fördelning
  Ingår i:
  Lönsamt arbete
  Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
  https://www.regeringen.se/49baec/contentassets/283b9cb9b0414c3abf46aea24798476b/lonsamt-arbete--familjeansvarets-fordelning-och-konsekvenser-sou-201428
  Obligatorisk

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 3, s. 72-133.

  Walden Louise
  När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Weston Kath
  Families we choose : [electronic resource] lesbians, gays, kinship / Kath Weston. [Elektronisk resurs]

  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läs Kapitel 8 "The politics of gay families" sid 195-213 (18 sidor).

  White Melissa Autumn
  Intimitetsarkiv : queera personers migrationsdokument som affektteknologier
  Ingår i:
  Familjen
  Malmö : Tidskriftsföreningen Fronesis : 2015 : 217 s. :
  Obligatorisk

  Frivillig fördjupning

  Ekelöf Maja
  Rapport från en skurhink.
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :

  Grennvall Åsa
  Sjunde våningen
  1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
  ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kadefors Sara
  Fågelbovägen 32
  Stockholm : Piratförlaget : 2006 : 362, [1] s. :
  ISBN: 91-642-0187-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grosz Elizabeth
  Volatile bodies : toward a corporeal feminism
  Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
  ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.3-27

  Lundberg Kristian
  Yarden : en berättelse
  [Ny utg.] : Eslöv : Symposion pocket : 2010 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-7139-855-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Obligatorisk litteratur

  Ah-King Malin
  Biologins paradox : föränderliga kön och rigida normer
  Ingår i:
  Lambda nordica
  Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- :
  Obligatorisk

  Crip Theory - en preliminär positionering
  Berg Susanne, Grönvik Lars
  Sociologi :
  http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf

  Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige
  Broberg Gunnar, Tydén Mattias
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Dialogos : 2005 : 223, [1] s. :
  ISBN: 91-7504-183-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Broman Ivar
  Om befruktningen samt om fruktsamhet och sterilitet från rassynpunkt
  Lund : Gleerup : 1921 : 62 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.44-50

  Cisnormativitet & feminism : tema
  Nord Iwo, Bremer Signe, Alm Erika
  Ingår i:
  Tidskrift för genusvetenskap
  Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 3-13

  Connell Raewyn
  Transsexual women and feminist thought: Toward new understanding and new politics
  The University of Chicago Press : 2012 :
  https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/664478.pdf?refreqid=excelsior%3Ad7b6c6b72a1704aa81b9e9d90e65cd9b
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ingår i: Signs. 2012, Vol 37, No 4, pp. 857-881

  Dahlgren Eva F.
  Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
  Stockholm : Forum : 2013 : 323 s. :
  ISBN: 9789137138275
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 76 - 111

  Gagnesjö
  Kollektivtrafikens könstyranni
  Ingår i:
  (O)tryggt?
  [Stockholm] : Premiss : [2020] : 345 sidor : sid. 235-258 :
  Obligatorisk

  Holmqvist Sam
  Att skriva transhistoria : cisnormativitet och historiens könsöverskridare
  Ingår i:
  Tidskrift för genusvetenskap
  Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
  Obligatorisk

  Howson Alexandra
  Kroppen i samhället
  Göteborg : Daidalos : 2015 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-7173-455-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kwan Samantha
  Navigating Public Spaces: Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life
  Ingår i:
  Feminist formations [Elektronisk resurs]
  Baltimore, MD : John Hopkins University Press : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 144-166

  Listerborn Carina
  Den våldsamma integreringen : muslimska kvinnor i offentliga rum
  Ingår i:
  Våldets topografier
  Stockholm : Atlas : 2011 : 418 s. :
  Obligatorisk

  Listerborn Carina
  Kroppen som situation : om kön, makt och rum. Del 1 Begreppsutveckling
  Lund : Lunds universitet, Inst. f. kulturgeografi och ekonomisk geografi : 2007 : 71 s. :
  Obligatorisk

  Lundborg H
  Rashygieniska grundtankar : frontmot den sig spridande folkurartningen
  Kvinnornas fackförbund : 1904-1992 :
  Digitaliserad version av åren 1904-1924 från Göteborgs universitetsbibliote
  Obligatorisk

  Testo Junkie : sex, drugs, and biopolitics in the pharmacopornographic era
  Preciado Beatriz, Benderson Bruce
  New York : The Feminist Press at The City University of New York : 2013 : 1 online resource (427 pages) :
  ISBN: 9781558618381
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3

  Skeggs Beverly
  Skapandet av klass och kön genom visualiseringen av moraliska subjekt
  Ingår i:
  Feminismen och vänstern
  Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 51-69

  Skeggs Beverly
  The moral economy of person production: the class relations of self-performance on ‘reality’ television
  Ingår i: The Sociological Review 2009, Vol. 57 (4), s. 626-644 : 2009 :
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2009.01865.x/epdf
  Obligatorisk

  Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
  Forum för levande historia :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/rasbiologi-fordjupning/Steriliseringsfragan

  Om moralismens ekonomi och arbetarklassens värdighet : Sofie Tornhill och Katharina Tollin intervjuar Beverly Skeggs
  Tornhill Sofie, Tollin Katharina
  Ingår i:
  Feminismen och vänstern
  Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 43-50

  Att kasta tjejkast : texter om feminism och rättvisa
  Young Iris Marion, Wirtén Per
  Stockholm : Atlas : cop. 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-89044-44-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 255-280

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 150 sidor

  Frivillig fördjupning

  Feministisk kunskapsproduktion och kapitalismens premisser
  Tollin Katharina, Tornhill Sofie
  Ingår i:
  Feminismen och vänstern
  Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
  Läsanvisning: s. 30-37

  Grosz Elizabeth
  Volatile bodies : toward a corporeal feminism
  Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
  ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 3-27

  Moment 4

  Obligatorisk litteratur

  Ask Sofia
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk
  Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7636-557-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205075 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Bordo Susan
  The Cartesian Masculinization of Thought
  Ingår i: Signs Vol. 11, No. 3, Spring, 1986, s. 439-456 :
  http://www.jstor.org/stable/3174004?seq=1#page_scan_tab_contents
  Obligatorisk

  Carstensen Gunilla
  Leva som man lär? Spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande
  Ingår i:
  Sociologisk forskning
  Växjö : Sveriges sociologförbund : 1964- :
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057151/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.397-419

  Eldén Sara
  Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 164 sidor :
  ISBN: 9789144120621
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-19 & 51-60

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 5 "Kunskap: att vidga det mänskliga". s. 118-130.

  Gustavson Malena
  Hen, en, man och jag : politiska pronomen i feministiskt skrivande
  Ingår i:
  Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2014 : 60 s. :
  Obligatorisk

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Obligatorisk

  Hubbard Ruth
  Have Only Men Evolved?
  Ingår i:
  Women look at biology looking at women
  Boston : G.K. Hall : cop. 1979 : 268 s. : sid. 7-35 :
  Obligatorisk

  Kalman Hildur
  Kön, filosofi, feminism, etc
  Ingår i:
  Genusvägar
  Malmö : Liber : 2002 : 218 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 165-193.

  Martin Emily
  The egg and the sperm : how science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles
  Ingår i:
  Signs
  Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- :
  Obligatorisk

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisning

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-7235-082-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research
  Guillemin Marilys, Gillam Lynn
  ResearchGate : 2004 :
  https://www.researchgate.net/publication/235930722_Ethics_Reflexivity_and_Ethically_Important_Moments_in_Research
  Läsanvisning: s. 261-280

 • Giltig från: 2015 vecka 36

  Moment 1

  Obligatorisk litteratur

  Postkolonial feminism.
  Ahmed Sara, Mangold Marcel, De los Reyes Paulina
  Stockholm : Tankekraft : 2011 : 379 s. :
  ISBN: 978-91-976718-7-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Bell Hooks "Svarta kvinnor: utformandet av feministisk teori" sid. s. 275-282.

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergenheim Åsa
  Den aktiva mannen och passiva kvinnan: föreställningar kring kön och makt i historien.
  Ingår i:
  Mot halva makten
  sid. s. 14-36. :
  http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läs s. 15-38

  Bergenheim Åsa
  Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
  Ingår i:
  Från Sapfo till Cyborg
  Gidlund : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 179-200

  Carbin Maria
  Det problematiska systerskapet : Purpurfärgen och postkolonial feminism
  Ingår i:
  Feministisk teori i rörliga bilder
  Malmö : Liber : 2005 : 180 s. : sid. 83-110 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även i nytryck (2008), 2. upplagan.

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 7-95, 143-165.

  Gothlin Eva
  Kön eller genus?
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 1999 : 16 s. :
  Obligatorisk

  Hallgren Hanna
  När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
  Göteborg : Kabusa Böcker : 2008 : 508 s. :
  Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173550833
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 118-133, 190-200, 230-249

  Kvinnopolitiska nyckeltexter
  Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
  ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 156-163, 270

  Moi Toril
  'I am not a woman writer': About women, literature and feminist theory today
  Ingår i:
  Feminist theory.
  London : Sage : 2000- : Vol. 9.3 : sid. 259-271 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: fty.sagepub.com/content/9/3/259.full.pdf+html

  Rydström Jens
  Att queera historien : framväxten av ett nordiskt forskningsfält
  Ingår i:
  Scandia
  Stockholm : Bokförlaget Natur och kultur : 1928- :
  Obligatorisk

  Rydström Jens
  Tvåsamhetens brunn : registrerat partnerskap i Norden
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 308-335

  Svensson Ingeborg
  Släkten följa släktens gång : sexualitet och begravningar
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även som elektronisk resurs.

  Moment 2

  Obligatorisk litteratur

  Papporna och motiven. Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv
  Almqvist Anna-Lena, Sandberg Anette, Dahlgren Lars
  Working Papers in Social Insurance 2010:1. Försäkringskassan, s. 6-24, 34-39. Tillgänglig via http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ea70dd3c-465c-4552-a0ee-93835026ea82/wp1001_Papporna_och_motiven.pdf?MOD=AJPERES : 2010 :
  Obligatorisk

  Arbete : intersektionella perspektiv
  Selberg Rebecca, Mulinari Paula
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  ISBN: 91-40-66830-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bekkengen Lisbeth
  Men´s Parental Leave: A Manifestation of Gender Equality or Child-orientation?
  Ingår i:
  Gender segregation
  Burlington, Vt. : Ashgate : 2006 : 174 s. : sid. 159-162 :
  Obligatorisk

  Dahl Ulrika
  Scener ut ett äktenskap.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 48-72. :
  Obligatorisk

  Isaksen Lise Widding
  Global care work : gender and migration in Nordic societies
  Lund : Nordic Academic Press : 2010 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-85509-48-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-21, 159-170

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-7235-082-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisning

  Kuhn Thomas S.
  De vetenskapliga revolutionernas struktur
  [Ny utg.] : Stockholm : Thales : 1997 : 192 s. :
  ISBN: 91-87172-85-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Könspolitiska nyckeltexter. : 1 Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-7061-105-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.77-89 och 174-185 och 187-195

  Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
  Boye Katarina, Nermo Magnus
  Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241080
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5, "Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning", sid 131-159. Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/247007

  Magnusson Eva
  Hon, han och hemmet : genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 285, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11249-7 (inb.) och 978-91-27-11249-0 (inb)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-59, 230-252.

  Malmquist Anna
  Women in Lesbian Relations Construing Equal or Unequal Parental Roles?
  Ingår i: Psychology of Women Quarterly June 2015 vol. 39 no. 2, s. 256-267 :
  http://pwq.sagepub.com/content/39/2/256.full.pdf+html
  Obligatorisk

  Mulinari Paula
  Maktens fantasier & servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö
  1. uppl. : Linköping : Tema Genus, Institutionen för Tema, Linköpings universitet : 2007 : 323 s. :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-85895-16-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.273-281 (9 s.) Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10383

  Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering
  Gavanas Anna, Calleman Catharina
  Göteborg : Makadam : 2013 : 189 s. :
  ISBN: 978-91-7061-123-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 7-23, 27-47, 84-106, 143-161, 161-187

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 3, s. 72-133.

  Walden Louise
  När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Frivillig fördjupning

  Ekelöf Maja
  Rapport från en skurhink.
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Grennvall Åsa
  Sjunde våningen
  1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
  ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kadefors Sara
  Fågelbovägen 32
  Stockholm : Piratförlaget : 2006 : 362, [1] s. :
  ISBN: 91-642-0187-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som e-bok

  Sveland Maria
  Bitterfittan
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2007 : 221, [23] s. :
  ISBN: 978-91-7001-562-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Obligatorisk litteratur

  Annandale Ellen
  Women's health and social change
  London : Routledge : 2009 : 181 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0809/2008004338-d.html
  ISBN: 0-415-19086-X (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 2, 3 och 4

  Crip Theory - en preliminär positionering
  Berg Susanne, Grönvik Lars
  Sociologi :
  http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf

  Broman Ivar
  Om befruktningen samt om fruktsamhet och sterilitet från rassynpunkt
  Lund : Gleerup : 1921 : 62 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.44-50

  Neuro plasticitet, epigenetik – och nya perspektiv för genusvetenskapen
  Högberg Ann, Linaner Ida
  Ingår i:
  Läkartidningen.
  Stockholm : Sveriges läkarförbund : 1965- : sid. 424-426 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig via http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=19298

  Space, place, and sex : geographies of sexualities
  Johnston Lynda, Longhurst Robyn
  Lanham : Rowman & Littlefield : cop. 2010 : xii, 195 p. :
  ISBN: 978-0-7425-5512-9 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-93

  Koskela Hille
  "Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Volume 4, Issue 3, pages 301-320

  Kwan Samantha
  Navigating Public Spaces: Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life
  Ingår i:
  Feminist formations [Elektronisk resurs]
  Baltimore, MD : John Hopkins University Press : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 144-166

  Könspolitiska nyckeltexter. : 1 Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930
  Arnberg Klara, Sundevall Fia, Tjeder David
  Göteborg : Makadam : 2012 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-7061-105-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s.68-76

  Laqueur Thomas
  Om könens uppkomst : hur kroppen blev kvinnlig och manlig
  Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 349 s. :
  ISBN: 91-7139-239-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laskar Pia
  Abnorma kroppar och europeisk sexualitet.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 158-180. :
  Obligatorisk

  Lekander Nina
  Barn till vilket pris? : om reproduktiva tekniker och ideologier
  Ingår i:
  Feministisk bruksanvisning
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 296, [1] s. :
  Obligatorisk

  Lindholm Margareta
  En modern samhällsmoderlighet? Om Elin Wägners och Alva Myrdals idéer under 1930-talet.
  Ingår i:
  Kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället
  Stockholm : Carlsson i samarbete med Arbetslivscentrum : 1994 : 143, [1] s. : sid. 11-19. :
  Obligatorisk

  Listerborn Carina
  Den våldsamma integreringen : muslimska kvinnor i offentliga rum
  Ingår i:
  Våldets topografier
  Stockholm : Atlas : 2011 : 418 s. :
  Obligatorisk

  Lundborg H.
  Rashygieniska grundtankar : fron: mot den sig spirdande folkurartningen
  Ingår i:
  Morgonbris
  Stockholm : Kvinnornas fackförbund : 1904-1992 :
  Obligatorisk

  McRuer Robert
  Crip Eye for the Normate Guy: Queer Theory and the Disciplining of Disability Studies.
  Ingår i:
  PMLA
  New York : The Inst. : 1886- : 20:2 : sid. 586-592. :
  Obligatorisk

  Schiebinger Londa
  The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science.
  Ingår i:
  Eighteenth-century studies
  Berkeley : University of California Press : 1967- : 23:4 : sid. 387-405. :
  Obligatorisk

  Skeggs Beverly
  The Making of Class and Gender Through Visualizing Moral Subject Formation
  Ingår i:
  Sociology [Elektronisk resurs].
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999- : Vol 39:5 : sid. 965-982 :
  Obligatorisk

  Skeggs Beverly
  The moral economy of person production: the class relations of self-performance on ‘reality’ television
  Ingår i: The Sociological Review 2009, Vol. 57 (4), s. 626-644 : 2009 :
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2009.01865.x/epdf
  Obligatorisk

  Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
  Forum för levande historia :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/rasbiologi-fordjupning/Steriliseringsfragan

  Temanummer "Att vara mor - att vara barn i Sverige idag.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : 1977:2 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Att kasta tjejkast : texter om feminism och rättvisa
  Young Iris Marion, Wirtén Per
  Stockholm : Atlas : cop. 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-89044-44-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 255-280

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 150 sidor

  Frivillig fördjupning

  Connell Raewyn
  Om genus
  2., utvidgade och omarb. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-7173-296-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 73-100

  Dworkin Andrea
  Pornografi - kriget mot kvinnor.
  Ingår i:
  Pornografi - verklighet eller fantasi?
  Stockholm : Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) : 1991 : 101, [2] s. :
  Läsanvisning: s. 45-57

  Schildrick Margrit
  The Critical Turn in Feminist Bioethics : The Case of Heart Transplantation
  Ingår i:
  International journal of feminist approaches to bioethics [Elektronisk resurs]
  Bloomington, IN : Indiana University Press : 1 : sid. 28-47 :

  Frivillig skönlitteratur

  Adolfsson Eva
  Förvandling : roman
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2006 : 221, [1] s. :
  ISBN: 91-7221-465-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suggestioner : [roman]
  Darrieussecq Marie, Löfgren Mats
  [Ny utg.] : Stockholm : PAN/Norstedt : 1998 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-1-300501-4 ; 55:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lövestam Sara
  Udda
  [Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2010 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-86369-14-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4

  Obligatorisk litteratur

  Ask Sofia
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk
  Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7636-557-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205075 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Att känna sig fram : känslor i humanistisk genusforskning
  Bränström Öhman Annelie, Jönsson Maria, Svensson Ingeborg
  Umeå : h:ström - Text & kultur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-7327-152-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Bordo Susan
  The Cartesian Masculinization of Thought
  Ingår i: Signs Vol. 11, No. 3, Spring, 1986, s. 439-456 :
  http://www.jstor.org/stable/3174004?seq=1#page_scan_tab_contents
  Obligatorisk

  Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
  Ehn Billy, Klein Barbro
  Stockholm : Carlsson : 1994 : 83 s. :
  ISBN: 91-7798-788-8 ; 165:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 5 "Kunskap: att vidga det mänskliga". s. 118-130.

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/10899078 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Gustavson Malena
  Hen, en, man och jag : politiska pronomen i feministiskt skrivande
  Ingår i:
  Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2014 : 60 s. :
  Obligatorisk

  Harding Sandra
  After the neutrality ideal: science, politics and "strong objectivity.”
  Ingår i: Social Research, Fall, 1992, Vol.59(3), s. 567-587 :
  http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8bd484ae-2f47-4915-93c0-9831aad3c33a%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4201
  Obligatorisk

  Hubbard Ruth
  Have Only Men Evolved?
  Ingår i:
  Women look at biology looking at women
  Boston : G.K. Hall : cop. 1979 : 268 s. : sid. 7-35 :
  Obligatorisk

  Kalman Hildur
  Kön, filosofi, feminism, etc
  Ingår i:
  Genusvägar
  Malmö : Liber : 2002 : 218 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 165-193.

  Widerberg Karin
  Kunskapens kön : minnen, reflektioner och teori
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 181 s. :
  ISBN: 91-1-952202-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig skönlitteratur

  Kanarp Loka
  Pärlor & patroner : 60 historiska kvinnoporträtt
  Lidingö : Kolik : 2009 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-976103-5-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Winterson Jeanette
  Gut Symmetry
  Ingår i:
  Vintergatan går genom magen
  Stockholm : MånPocket : 1999 : 263, [7] s. :

 • Giltig från: 2014 vecka 36

  Moment 1

  Obligatorisk litteratur

  Bergenheim Åsa
  Den aktiva mannen och passiva kvinnan: föreställningar kring kön och makt i historien.
  Ingår i:
  Mot halva makten
  sid. s. 14-36. :
  http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/25/17/5259495d.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läs s. 15-38

  Bergenheim Åsa
  Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
  Ingår i:
  Från Sapfo till Cyborg
  Gidlund : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 179-200

  Carbin Maria
  Det problematiska systerskapet : Purpurfärgen och postkolonial feminism
  Ingår i:
  Feministisk teori i rörliga bilder
  Malmö : Liber : 2005 : 180 s. : sid. 83-110 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även i nytryck (2008), 2. upplagan.

  De los Reyes Paulina
  Inledningskapitlet. Postkolonial feminism: En introduktion. Del I
  Ingår i:
  Postkolonial feminism.
  Stockholm : Tankekraft : 2011 : 379 s. :
  Obligatorisk

  Felski Rita
  Authors
  Ingår i:
  Literature after feminism
  Chicago : University of Chicago Press : 2003 : 195 s. : sid. 57-93 :
  Obligatorisk

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 7-95, 143-165.

  Infection in the sentence: the woman writer and the anxiety of authorship
  Gilbert Sandra M., Gubar Susan
  Ingår i:
  The madwoman in the attic
  New Haven : Yale University Press : 2000 : xlvi, 719 s. : sid. 45-93 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: E-bok: http://site.ebrary.com/lib/UMEAUB/docDetail.action?docID=10659308

  Gothlin Eva
  Kön eller genus?
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 1999 : 16 s. :
  Obligatorisk

  Hallgren Hanna
  När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
  Göteborg : Kabusa Böcker : 2008 : 508 s. :
  Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173550833
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 118-133, 190-200, 230-249

  Kvinnopolitiska nyckeltexter
  Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
  ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 156-163, 270

  Moi Toril
  'I am not a woman writer': About women, literature and feminist theory today
  Ingår i:
  Feminist theory.
  London : Sage : 2000- : Vol. 9.3 : sid. 259-271 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: fty.sagepub.com/content/9/3/259.full.pdf+html

  Rydström Jens
  Att queera historien : framväxten av ett nordiskt forskningsfält
  Ingår i:
  Scandia
  Stockholm : Bokförlaget Natur och kultur : 1928- :
  Obligatorisk

  Rydström Jens
  Tvåsamhetens brunn : registrerat partnerskap i Norden
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 308-335

  Svensson Ingeborg
  Släkten följa släktens gång : sexualitet och begravningar
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns även som elektronisk resurs.

  Winterson Jeanette
  The semiotics of sex : Ingår i: Art objects: essays on ecstasy and effrontery. London Vintage: 1995, s. 103-118
  Ingår i:
  Konst
  Göteborg : Kabusa böcker : 2014 : 190 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Svensk översättning.

  Referenslitteratur, moment 1

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mohanty Chandra Talpade
  Med västerländska ögon : feministisk forskning och kolonial diskurs
  Ingår i:
  Globaliseringens kulturer
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
  Läsanvisning: s. 195-214

  Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. En introduktion till postkolonial teori.
  Thörn Catarina, Eriksson Baaz Maria, Thörn Håkan (red.)
  Ingår i:
  Globaliseringens kulturer
  Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. : sid. 13-53. :

  Moment 2

  Obligatorisk litteratur

  Papporna och motiven. Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv
  Almqvist Anna-Lena, Sandberg Anette, Dahlgren Lars
  Working Papers in Social Insurance 2010:1. Försäkringskassan, s. 6-24, 34-39. Tillgänglig via http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ea70dd3c-465c-4552-a0ee-93835026ea82/wp1001_Papporna_och_motiven.pdf?MOD=AJPERES : 2010 :
  Obligatorisk

  Arbete : intersektionella perspektiv
  Selberg Rebecca, Mulinari Paula
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
  ISBN: 91-40-66830-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bekkengen Lisbeth
  Men´s Parental Leave: A Manifestation of Gender Equality or Child-orientation?
  Ingår i:
  Gender segregation
  Burlington, Vt. : Ashgate : 2006 : 174 s. : sid. 159-162 :
  Obligatorisk

  Dahl Ulrika
  Scener ut ett äktenskap.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 48-72. :
  Obligatorisk

  Motherhood as idea and practice. A discursive understanding of employed mothers in Sweden
  Elvin-Novak Ylva, Thomsson Heléne
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : Vol. 15 (3) : sid. 407-428 :
  Obligatorisk

  Isaksen Lise Widding
  Global care work : gender and migration in Nordic societies
  Lund : Nordic Academic Press : 2010 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-85509-48-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-21, 159-170

  Igra Anna R.
  Marriage as Welfare
  Ingår i:
  Women's history review.
  Wallingford : Triangle : 1992- : 15 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 601-610.

  MacDonald Martha
  Gender and social security policy : pitfalls and possibilities
  Ingår i:
  Feminist economics.
  London : Routledge : 1995- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 1-25

  Magnusson Eva
  Hon, han och hemmet : genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 285, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11249-7 (inb.) och 978-91-27-11249-0 (inb)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-59, 230-252.

  Makt att forma samhället och sitt eget liv [Elektronisk resurs] : jämställdhetspolitiken mot nya mål : slutbetänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 568, [4] s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47912
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http:// www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/47912 SOU 2005:66, s. 247-429.

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 3, s. 72-133.

  Vapnek Lara
  The 1919 International Congress of Working Women: Transnational Debates on the “Woman Worker"
  Ingår i:
  Journal of women's history.
  Bloomington : Indiana Univ. Press : 1989- : Vol 26 : sid. 160-184 :
  Obligatorisk

  Walden Louise
  När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Weeks Kathi
  The problem with work : feminism, Marxism, antiwork politics, and postwork imaginaries
  Durham : Duke University Press : 2011. : 287 s. :
  ISBN: 9780822350965 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Introduktion, s. 1-36.

  Obligatorisk film

  Arbetets döttrar - kvinnor i två fabriker
  Schunnesson Torgny, Hermanson Jean
  Sveriges Television AB, TV2 : 1986 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 53 min Dokumentärfilm

  Frivillig fördjupning

  Ekelöf Maja
  Rapport från en skurhink.
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :
  Läsanvisning: Delar av. Finns som e-bok.

  Grennvall Åsa
  Sjunde våningen
  1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
  ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveland Maria
  Bitterfittan
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2007 : 221, [23] s. :
  ISBN: 978-91-7001-562-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Obligatorisk litteratur

  Annandale Ellen
  Women's health and social change
  London : Routledge : 2009 : 181 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0809/2008004338-d.html
  ISBN: 0-415-19086-X (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 2, 3 och 4

  Crip Theory - en preliminär positionering
  Berg Susanne, Grönvik Lars
  Sociologi :
  http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf

  Neuro plasticitet, epigenetik – och nya perspektiv för genusvetenskapen
  Högberg Ann, Linaner Ida
  Ingår i:
  Läkartidningen.
  Stockholm : Sveriges läkarförbund : 1965- : sid. 424-426 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig via http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=19298

  Space, place, and sex : geographies of sexualities
  Johnston Lynda, Longhurst Robyn
  Lanham : Rowman & Littlefield : cop. 2010 : xii, 195 p. :
  ISBN: 978-0-7425-5512-9 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-93

  Koskela Hille
  "Bold walk and breakings" : women's spatial confidence versus fear of violence
  Ingår i:
  Gender, place and culture
  Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Volume 4, Issue 3, pages 301-320

  Kwan Samantha
  Navigating Public Spaces: Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life
  Ingår i:
  Feminist formations [Elektronisk resurs]
  Baltimore, MD : John Hopkins University Press : 22 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 144-166

  Laqueur Thomas
  Om könens uppkomst : hur kroppen blev kvinnlig och manlig
  Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 349 s. :
  ISBN: 91-7139-239-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laskar Pia
  Abnorma kroppar och europeisk sexualitet.
  Ingår i:
  Queersverige
  Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. : sid. 158-180. :
  Obligatorisk

  Lekander Nina
  Barn till vilket pris? : om reproduktiva tekniker och ideologier
  Ingår i:
  Feministisk bruksanvisning
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 296, [1] s. :
  Obligatorisk

  Lindholm Margareta
  En modern samhällsmoderlighet? Om Elin Wägners och Alva Myrdals idéer under 1930-talet.
  Ingår i:
  Kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället
  Stockholm : Carlsson i samarbete med Arbetslivscentrum : 1994 : 143, [1] s. : sid. 11-19. :
  Obligatorisk

  McRuer Robert
  Crip Eye for the Normate Guy: Queer Theory and the Disciplining of Disability Studies.
  Ingår i:
  PMLA
  New York : The Inst. : 1886- : 20:2 : sid. 586-592. :
  Obligatorisk

  Skeggs Beverly
  The Making of Class and Gender Through Visualizing Moral Subject Formation
  Ingår i:
  Sociology [Elektronisk resurs].
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999- : Vol 39:5 : sid. 965-982 :
  Obligatorisk

  Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
  Forum för levande historia :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/rasbiologi-fordjupning/Steriliseringsfragan

  Temanummer "Att vara mor - att vara barn i Sverige idag.
  Ingår i:
  Vi mänskor
  Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : 1977:2 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

  Att kasta tjejkast : texter om feminism och rättvisa
  Young Iris Marion, Wirtén Per
  Stockholm : Atlas : cop. 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-89044-44-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 255-280

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 150 sidor

  Frivillig fördjupning

  Connell Raewyn
  Om genus
  2., utvidgade och omarb. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-7173-296-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 73-100

  Dworkin Andrea
  Pornografi - kriget mot kvinnor.
  Ingår i:
  Pornografi - verklighet eller fantasi?
  Stockholm : Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) : 1991 : 101, [2] s. :
  Läsanvisning: s. 45-57

  Schiebinger Londa
  The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science.
  Ingår i:
  Eighteenth-century studies
  Berkeley : University of California Press : 1967- : 23:4 : sid. 387-405. :

  Schildrick Margrit
  The Critical Turn in Feminist Bioethics : The Case of Heart Transplantation
  Ingår i:
  International journal of feminist approaches to bioethics [Elektronisk resurs]
  Bloomington, IN : Indiana University Press : 1 : sid. 28-47 :

  Frivillig skönlitteratur

  Adolfsson Eva
  Förvandling : roman
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2006 : 221, [1] s. :
  ISBN: 91-7221-465-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suggestioner : [roman]
  Darrieussecq Marie, Löfgren Mats
  [Ny utg.] : Stockholm : PAN/Norstedt : 1998 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-1-300501-4 ; 55:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lövestam Sara
  Udda
  [Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2010 : 234 s. :
  ISBN: 978-91-86369-14-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4

  Obligatorisk litteratur

  Ask Sofia
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk
  Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7636-557-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205075 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Att känna sig fram : känslor i humanistisk genusforskning
  Bränström Öhman Annelie, Jönsson Maria, Svensson Ingeborg
  Umeå : h:ström - Text & kultur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-7327-152-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
  Ehn Billy, Klein Barbro
  Stockholm : Carlsson : 1994 : 83 s. :
  ISBN: 91-7798-788-8 ; 165:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Fausto-Sterling Anne
  Science Matters, Culture Matters.
  Ingår i:
  Perspectives in biology and medicine [Elektronisk resurs]
  Chicago : Univ. of Chicago Press : 1957- : 46:1 : sid. 109-124. :
  Obligatorisk

  Gemzöe Lena
  Feminism.
  Stockholm : Bilda : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 5 "Kunskap: att vidga det mänskliga". s. 118-130.

  Genus och det akademiska skrivandets former
  Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-02947-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://libris.kb.se/bib/10899078 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Haraway Donna
  Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
  http://www.jstor.org/stable/3178066
  Obligatorisk

  Hubbard Ruth
  Have Only Men Evolved?
  Ingår i:
  Women look at biology looking at women
  Boston : G.K. Hall : cop. 1979 : 268 s. : sid. 7-35 :
  Obligatorisk

  Kalman Hildur
  Kön, filosofi, feminism, etc
  Ingår i:
  Genusvägar
  Malmö : Liber : 2002 : 218 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 165-193.

  Schiebinger Londa
  Creating Sustainable Science.
  Ingår i:
  The gender and science reader
  London : Routledge : 2001 : xiv, 505 s. : sid. 466-483 :
  Obligatorisk

  Widerberg Karin
  Kunskapens kön : minnen, reflektioner och teori
  Stockholm : Norstedt : 1995 : 181 s. :
  ISBN: 91-1-952202-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig skönlitteratur

  Kanarp Loka
  Pärlor & patroner : 60 historiska kvinnoporträtt
  Lidingö : Kolik : 2009 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-976103-5-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frivillig fördjupningslitteratur

  Winterson Jeanette
  Gut Symmetry
  Ingår i:
  Vintergatan går genom magen
  Stockholm : MånPocket : 1999 : 263, [7] s. :