Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön A, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender A

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2012-08-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Leila Lexelius, 2010-06-11

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet och behandlar sociala, historiskt föränderliga konstruktioner av kön/genus. Maktrelationer mellan könen, som de tar sig uttryck i samhälle, vetenskap och kultur står i fokus, men även andra maktdimensioner baserade på klass, etnicitet och sexualitet behandlas i relation till kön/genus. Kursen innefattar tre tematiska moment som vart och ett spänner från dåtid till nutid: Ordet (9 hp), Arbetet (7,5 hp) samt Kropp och sexualitet (7,5 hp). I kursen som helhet läggs stor tonvikt på kritiskt tänkande och diskussion samt övning i olika former av muntlig och skriftlig framställning och det avslutande momentet behandlar Akademiskt skrivande (6 hp).

Förväntade studieresultat

Moment 1: Ordet (9 hp) Efter genomfört moment ska studenten - kunna beskriva och diskutera kulturella föreställningar om kvinnligt och manligt, historisk och i nutid - översiktligt kunna beskriva utvecklingen av västerländsk kvinnorörelse under 1900-talet - ha kännedom om huvuddragen i genusvetenskaplig och feministisk teoriutveckling från 1970-talet och framåt - kunna beskriva och diskutera samband mellan språk och kön i privatlivet och i offentlig miljö - ha utvecklat en förmåga att analysera skönlitterära texter ur ett genusperspektiv. Moment 2: Arbetet (7,5 hp Efter genomfört moment ska studenten - kunna problematisera begreppen jämställdhet och mångfald - ha uppnått förståelse för mekanismer bakom genusarbetsdelning samt kunna ge exempel på konsekvenser av det svenska samhällets genusarbetsdelning över tid - ha kännedom om några teoretiska modeller och skilda sätt att organisera välfärd i olika länder samt kunna problematisera konsekvenser för olika grupper av kvinnor och män - ha kännedom om betydelser av kön i relation till organisationers struktur, kultur och ledarskap - ha kännedom om genusteorier kring familj samt kunna diskutera och analysera olika förståelser av familjen som social institution i relation till välfärdsstaten. Moment 3: Kropp och sexualitet (7,5 hp) Efter genomfört moment ska studenten - översiktligt kunna beskriva samt diskutera konstruktioner av kön, kropp och sexualitet i historiskt och samtida perspektiv - kunna beskriva och diskutera centrala aspekter av kön, makt och våld, i såväl offentligt som privat sammanhang - översiktligt kunna beskriva samt diskutera grunddragen i utvecklingen av centrala queerteoretiska frågeställningar - genom att studera gestaltningar inom olika kulturella uttrycksformer ha utveckla förmåga att reflektera över sexualitet/er ur makt- och motståndsperspektiv. Moment 4: Akademiskt skrivande (6 hp) Efter genomfört moment ska studenten - kunna sammanfatta centrala aspekter i vetenskapliga texter - i egna texter kunna referera till andra författare enligt vedertagna regler - ha tillägnat sig reflexivitet när det gäller egna skrivandeprocesser. Efter genomförd kurs ska studenten utöver ovanstående - kunna delta aktivt i seminariediskussioner och genomföra kortare muntliga presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten - ha utvecklat sin förmåga till skriftlig framställning i olika former av uppgifter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier med varierande uppläggning. Stor vikt läggs vid självständigt arbete, individuellt och i basgrupper. Den schemalagda undervisningen är till stor del obligatorisk. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällena samt genom individuell skriftlig och muntlig prövning. På moment 1 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen, dels genom en hemtentamen. Examinationen på moment 2 sker dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällena, dels genom en muntlig och skriftlig uppgift i form av hemtentamen. Moment 3 examineras dels löpande genom aktivt deltagande i seminarier, dels genom en mindre hemtentamen i momentets första del och en skrivuppgift i form av hemtentamen i slutet av momentet. Examinationen på moment 4 sker dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen, dels en individuell skriftlig uppgift i form av hemtentamen. På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs sammanlagt minst 21 hp med betyget Väl Godkänt på de olika momenten. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett provtillfälle erbjuds inom ett år. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot. Tillgodoräknande Delmoment av kurs i genusvetenskap på A-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Moment 1

Challenging imperial feminism
Amos Valerie, Parmar Pratibha
sid. 3-19 :
Obligatorisk

Bergenheim Åsa
Den aktive mannen och den passiva kvinnan: Föreställningar kring kön och makt i historien
SOU 1997:113 :
Obligatorisk

Butler Judith
Subversiva kroppsakter.
Ingår i:
Feminismer
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 205 s. :
Obligatorisk

Connell R. W.
Maskuliniteter
Göteborg : Daidalos : 1999 : 251 s. :
ISBN: 91-7173-112-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 3-9, s. 95-233.

Connell Raewyn
Masculinities
2. ed. : Cambridge : Polity Press : 2005 : xxv, 324 s. :
ISBN: 0-7456-3427-3 (Polity (hft.))
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 7.

Språk och kön
Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
ISBN: 9789172274525 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-4 och 7-8.

Eskilsson Lena
Modern feminism och kvinnorörelse
Ingår i:
Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare
Stockholm : Natur och kultur : 1998 : 305, [1] s. : sid. 223-242 :
Obligatorisk

Förnuft, fruktbarhet, förälskelse : idéer om kvinnor och kvinnors idéer
Bergenheim Åsa, Eskilsson Lena
Stockholm : Carlsson : 1995 : 281 s. :
ISBN: 91-7798-895-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Hartman Heidi
Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism
Ingår i:
Feminism och marxism
Stockholm : Arbetarkultur : 1986 : 240 s. : sid. 16-59 :
Obligatorisk

Hill Helena
Befria mannen: försök till ny genusordning?
Ingår i:
Manlighetens många ansikten
Malmö : Liber : 2003 : 271 s. : sid. 46-61 :
Obligatorisk

Från Sapfo till Cyborg
Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
Gidlund : 2006 :
ISBN: 91-7844-707-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 29-57, 81-107, 135-154, 155-177, 179-200, 201-229.

Millett Kate
Sexualpolitiken.
Stockholm : Rabén&Sjögren : 1971 : 385 s. :
ISBN: 91-29-42004-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 11-64.

Pettersson Jan-Erik
Utvärdering av ämnet genusvetenskap vid svenska universitet och högskolor
Rapport 2007:17R : Stockholm : Högskoleverket : 2007 : 111 s. :
http://www.hsv.se/download/18.5b73fe55111705b51fd80002237/0717R.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel: Ämnesbeskrivning och historisk utveckling, s. 23-30. (Tillhandahålls av UCGS)

Sarrimo Cristine
När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi.
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 246 s. :
ISBN: 91-7139-479-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 37-66.

Thorvall Kerstin
Det mest förbjudna : roman
Stockholm : Bonnier : 1976 : 192, [1] s. :
ISBN: 91-0-041131-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Två romaner tillkommer. Kortare artiklar kan tillkomma.

Frivillig fördjupningslitteratur

Isaksson Emma
Kvinnokamp : synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen
Stockholm : Atlas : 2007 : 396 s. :
urn:nbn:se:su:diva-6656
ISBN: 978-91-7389-178-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 181-252.

Lenz Taguchi Hillevi
In på bara benet : en introduktion till feministisk poststrukturalism
Stockholm : HLS förl. : 2004 : 237 s. :
ISBN: 91-7656-574-2
Se bibliotekskatalogen Album

Liedman Sven-Eric
Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 343, [1] s. :
ISBN: 91-0-010788-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Frivillig skönlitteratur

Bakhtiari Marjaneh
Kalla det vad fan du vill
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2006 : 298, [2] s. :
ISBN: 91-7037-199-7
Se bibliotekskatalogen Album

Dansa på min grav
Chambers Aidan, Skogsberg Ingvar
1. pocketutg. : Stockholm : PAN/Norstedt : 1994 : 305 s. :
ISBN: 91-1-947041-X
Se bibliotekskatalogen Album

Holmlund Karin
När ingen ser
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2004 : 264, [3] s. :
ISBN: 91-638-3954-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Kadefors Sara
Sandor slash Ida
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2001 : 281, [1] s. :
ISBN: 91-638-2280-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Khemiri Jonas Hassen
Ett öga rött
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedts pocket : 2007 : 251, [1] s. :
ISBN: 978-91-7263-845-7
Se bibliotekskatalogen Album

Kieri Katarina
Ingen grekisk gud, precis
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2002 : 214, [3] s. :
ISBN: 91-29-65666-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Pohl Peter
Janne, min vän
Stockholm : AWE/Geber : 1985 : 255 s. :
ISBN: 91-20-07430-1
Se bibliotekskatalogen Album

Thor Annika
Sanning eller konsekvens
Stockholm : Bonnier Carlsen : 1997 : 147 s. :
ISBN: 91-638-3467-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Timgren Katja
Det jag inte säger
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2004 : 175, [1] s. :
ISBN: 91-29-65931-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2

Abrahamsson Lena
Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer
1. uppl. : Umeå : Boréa : 2000 : 357, [4] s. :
http://epubl.luth.se/1402-1544/1999/44/index.html z Sammanfattning
ISBN: 91-89140-10-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 2.

Välfärdsstatens skräpvind : historiska spår i dagens välfärdspolitik
Andersson Jenny, Björkman Jenny, Humlesjö Inger
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 119 s. :
ISBN: 91-44-04395-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del 1 och 3.

Brodin Helene
Den generella äldrepolitiken och den selektiva äldreomsorgen - om kön, klass, etnicitet och åldrande i Sverige. I: Om välfärdens gräns och det villkorade medborgarskapet. SOU 2006:37

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/11/15/89e6ccb0.pdfz Fulltext
Obligatorisk

Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.
Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
Lund : Studentlitteratur, ; : 2001 : 226 s. :
ISBN: 91-44-01336-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 9-158, 204-215.

Esping-Andersen Gøsta
The Three Worlds of Welfare Capitalism
Ingår i:
The welfare state
Cambridge : Polity Press in association with Blackwell : 2000 : xi, 403 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ca 50 sid.

Gavanas Anna
De onämnbara. Jämlikhet, "svenskhet" och privata hushållstjänster i pigdebattens Sverige i de los Reyes, Paulina (red.)
Ingår i:
Arbetslivets (o)synliga murar
SOU : 2006:59 :
Obligatorisk

Magnusson Eva
Hon, han och hemmet : genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 285, [1] s. :
ISBN: 91-27-11249-7 (inb.) och 978-91-27-11249-0 (inb)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Orloff Ann Shola
Gender and the social rights of citizenship : the comparative analysis of gender relations and welfare states
Ingår i:
American sociological review
New York,c 1936- : 1936- : sid. 303-328 :
Obligatorisk

Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt. Etnicitet, kjonn og klasse ved to arbeidsplasser i helse og omsorgssektoren. Nova rapport 24/05
Seeberg Marie Louise, Dahle Rannveig
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd och aldring. : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Laddas ner från http://www.nova.no/asset/1357/1/1357_1.pdf

Stanfors Maria
Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
ISBN: 978-91-85695-10-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 4, 5 och 6.

Strömberg Helén
Sjukvårdens industrialisering : mellan curing och caring - sjuksköterskearbetets omvandlingc Helén Strömberg
Umeå : Univ. : 2004 : 287 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-257
ISBN: 91-7305-675-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 13-49.

Välfärd, genus och familj
Flink Janet, Lundqvist Åsa
Malmö : Liber : 2009 : 248 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708879o.jpg
ISBN: 91-47-08879-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 4 och 8.

Zetterqvist Nelson Karin
Mot alla odds : regnbågsföräldrars berättelser om att bilda familj och få barn
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 161 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708788o.jpg
ISBN: 978-91-47-08788-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer kortare artiklar till avsnittet om välfärdsstaten som studenterna ska problematisera och presentera gruppvis.

Frivillig skönlitteratur

Axelsson Majgull
Aprilhäxan
Stockholm : Rabén Prisma : 1997 : 424 s. :
ISBN: 91-518-3048-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Edelfeldt Inger
Den förunderliga kameleonten : noveller
Stockholm : Norstedt : 1995 : [4] s., s. 7-273, [1] s. :
ISBN: 91-1-951152-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitlet "Kras".

Ekman Kerstin
En stad av ljus : [roman]
Stockholm : Bonnier : 1983 : 494, [1] s. :
ISBN: 91-0-045374-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Sandel Maria
Virveln
Stockholm : Tiden : 1913 : 367 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:litteraturbanken-211u urn:nbn:se:litteraturbanken-211z Litteraturbanken

Antti, Gerda, valfri titel.

Moment 3

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bergenheim Åsa
Sexualitetens manliga ansikte : I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, Nr. 4/92, s. 33-43.

Obligatorisk

Bolander Eva
Risk och bejakande : sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV
Linköping : Department of Behavioural Sciences and Learning : 2009 : 221 s. :
http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2009/spp9s.pdfz Sammanfattning (fulltext)
ISBN: 978-91-7393-685-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar. **

Bäckman Maria
Kön och känsla : samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet.
Stockholm: Etnologiska institutionen. Stockholm universitet : Makadam Förlag Beställ tex på www.makadambok.se : 2003 : 238, [1]s. :
http://www.makadambok.se/backman.htm
ISBN: 91-7061-003-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar. **

Debatten om hedersmord : feminism eller rasism
Ahmedi Idris, Larsson Stieg, Englund Cecilia
Stockholm : Svartvitt : cop. 2004 : 136 s. :
ISBN: 91-973746-1-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läs särskilt följande avsnitt: 72-91, 98-126.

Girshick Lori B
Woman-to-woman sexual violence : does she call it rape?
Boston : Northeastern University Press : c2002 : 201 s. :
ISBN: 1-55553-527-5 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 157-169. *

Hearn Jeff
The violences of men : how men talk about and how agencies respond to men's violence to women
London : SAGE : 1998 : x, 258 s. :
ISBN: 0-8039-7939-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Samkönat partnervåld : vad är det och vilket stöd behövs? Tidskrift för genusvetenskap, nr 4/2007
Holmberg Carin, Stjernqvist Ulrica
2007 : sid. 49-65 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 49-65.

Liksom våldtäkt, typ- : om ungdomars förståelse av våldtäkt.
Jeffner Stina, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
[Ny utg.] : Stockholm : Brevskolan : 1998 : 314 s. :
ISBN: 91-574-5276-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Från Sapfo till Cyborg
Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
Gidlund : 2006 :
ISBN: 91-7844-707-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Följande kapitel: Bergenheim Åsa, "Drömmar om frihet; om sexualitet, normativitet och kön under perioden 1950-1980", s. 179-200.

Liliequist Jonas
Sexualiteten
Ingår i:
Män i Norden
Möklinta : Gidlund : 2006 : 284 s. :
Obligatorisk

Lundgren Eva
Våldets normaliseringsprocess
Stockholm : Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) : 2004 : 110 s. :
ISBN: 91-971659-1-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nordborg Gudrun

Ingår i:
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och dess effekter
Umeå : Brottsoffermyndigheten : [2000] : 54 s. :
Obligatorisk

Nordborg Gudrun
Om juridikens kön
Ingår i:
Makt & kön : tretton bidrag till feministisk kunskap
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 270 s. : sid. 171-198 :
Obligatorisk

Kulick Don
Queersverige
Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
ISBN: 91-27-11019-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Rubin Gayle S.
Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.
Ingår i:
The Lesbian and gay studies reader
New York : Routledge : 1993 : 666 s. : sid. s. 3-44. :
Obligatorisk

Slag i luften : en utredning om myndigheter, mansvåld och makt : betänkande
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2004 : 292, [6] s. :
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/54/31/93c7f12d.pdf
ISBN: 91-38-22265-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: SOU 2004:121. Kapitel 1, Våld och könsmakt på den internationella arenan, s. 35-45.

Heja Uffe! : så legitimeras mäns överordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 4
Wendt Höjer Maria, Jansson Maria
2006 : sid. 7-27 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 7-27.

Wendt Höjer Maria
Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin.
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2002 : [2], 230 s. :
ISBN: 91-47-06585-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Kortare artiklar tillkommer. * En av dessa titlar väljs av studenten. ** En av dessa titlar väljs av studenten.

Referenslitteratur

UDinfo Juni 1999
Kvinnans rättigheter : Utrikesdepartementet

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/40996

UDinfo November 2000
Konventionen om barnets rättigheter : Utrikesdepartementet

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/40999

Frivillig skönlitteratur

Boije af Gennäs Louise
Stjärnor utan svindel
[Ny utg.] : Stockholm : MånPocket : 1997 : 534, [1] s. :
ISBN: 91-7643-325-0 (korr.)
Se bibliotekskatalogen Album

Egalias döttrar
Brantenberg Gerd, Witt-Brattström Ebba
[Ny utg.] : Stockholm : Pocky : 2004 : 267, [2] s. :
ISBN: 91-85011-09-6
Se bibliotekskatalogen Album

Som om jag inte vore där
Drakulic Slavenka, Zarkovic Djordje
[Ny utg.] : Stockholm : PAN pocket : 2000 : 223, [1] s. :
ISBN: 91-7263-066-3
Se bibliotekskatalogen Album

Grennvall Åsa
Sjunde våningen
1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Kandre Mare
Aliide, Aliide : roman
Stockholm : Bonnier : 1991 : 271, [1] s. :
ISBN: 91-0-055200-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Lagerhammar Ann
Det som ögat ser
[Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2007 : 248, [1] s. :
ISBN: 978-91-7001-452-9
Se bibliotekskatalogen Album

Martinson Moa
Kvinnor och äppelträd
2. pocketutg. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : [2], 233, [1] s. :
ISBN: 91-27-10838-4
Se bibliotekskatalogen Album

Våld : en historia om kärlek
Oates Joyce Carol, Gustafsson Kerstin
Stockholm : Bonnier : 2005 : 165, [1] s. :
ISBN: 91-0-010500-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Rädslans geografi : roman
Snellman Anja, Frostell Camilla
[Ny utg.] : Stockholm : MånPocket : 2000 : 424, [8] s. :
ISBN: 91-7643-674-8
Se bibliotekskatalogen Album

Våldtäkt : [roman]
Tuckermann Anja, Martinell Ingegärd
Stockholm : Författarförl. Fischer & Rye : 1989 : 122 s. :
ISBN: 91-7054-603-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

En jävla helg
Zahavi Helen, Lagergren Barbro
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1992 : 226 s. :
ISBN: 91-46-16212-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Dikter av Elsa Grave, Sonja Åkesson, Kristina Lugn, Eva Ström.

Frivilliga debattböcker

Feministiskt självförsvar : en metodhandbok från Kvinnofronten
Christenson Gerda, Nilsson Christina, Wikman Amin
Skarpnäck : Kvinnofronten : 2003 : 192 s. :
ISBN: 91-631-4536-7
Se bibliotekskatalogen Album

Kielos Katrin
Våldtäkt & romantik : en berättelse om kvinnlig sexualitet
Stockholm : Modernista : 2008 : 124 s. :
ISBN: 978-91-85453-72-6
Se bibliotekskatalogen Album

Mendel-Enk Stephan
Med uppenbar känsla för stil : [ett reportage om manlighet]
Stockholm : Atlas : 2004 : 128 s. :
ISBN: 91-7389-144-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Wennstam Katarina
Flickan och skulden : en bok om samhällets syn på våldtäkt
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 212 s. :
ISBN: 91-0-010351-9
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4

Adeniji Anna
Inte den typ som gifter sig? : feministiska samtal om äktenskapsmotstånd
Göteborg : Makadam : 2008 : 357 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17069z Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
ISBN: 978-91-7061-059-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
ISBN: 91-44-04114-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-8.

Jönsson Maria
Byrackan vs knähunden. Tankespill från arbetet med ett feministiskt författarskap
Ingår i:
Genus och det akademiska skrivandets former
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. : sid. 19-35 :
Obligatorisk

Widerberg Karin
Kunskapens kön : minnen, reflektioner och teori
Stockholm : Norstedt : 1995 : 181 s. :
ISBN: 91-1-952202-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album