Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön A, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender A

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 2KC000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-25

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet. Maktrelationer mellan könen, som de tar sig uttryck i samhälle, vetenskap och kultur står i fokus, men även andra maktdimensioner baserade på klass, etnicitet och sexualitet behandlas i relation till kön/genus. Stor tonvikt läggs på läsförståelse och kritisk analys. Kursen innefattar fyra tematiska moment. Kursen kan ingå som valbart alternativ i Samhällsvetarprogrammet och Sociologiprogrammet.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Röster och sociala rörelser (7,5 hp) 
 
Efter genomfört moment ska studenten  

Kunskap och förståelse:
 • kunna beskriva och diskutera kulturella föreställningar om kön/genus ur historiskt och samtida perspektiv,

 Färdigheter och förmåga: 
 • översiktligt kunna beskriva centrala bidrag från västerländsk kvinnorörelse, hbtq-rörelse och anti-kolonial feminism, 
 • översiktligt kunna beskriva samband mellan sociala rörelser och genusvetenskap 
 • visa en grundläggande förmåga till skriftlig, vetenskaplig framställning 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • kunna definiera huvuddrag i genusvetenskaplig och feministisk teoriutveckling i Sverige från 1900-talet och framåt. 
 

Moment 2: Arbete och emotioner (7,5 hp) 
 
Efter genomfört moment ska studenten 

Kunskap och förståelse: 
 • ha grundläggande kunskap om genusrelationers betydelse för betalt, obetalt, omsorgs- och emotionellt arbete, såväl historiskt som i nutid. 
 
Färdigheter och förmåga: 
 • visa förmåga att identifiera, beskriva och diskutera mekanismer bakom samt betydelser av arbetets organisering på grundval av flera identitetsskapande kategorier. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • kunna kritiskt granska kulturella, emotionella, politiska och historiska betydelser av arbete och familj med utgångspunkt i flera identitetsskapande kategorier. 
 
 
Moment 3: Kroppar och normer (7,5 hp) 

Efter genomfört moment ska studenten  

 Kunskap och förståelse: 
 • visa på kunskap om olika genusvetenskapliga perspektiv på kropp, kön och sexualitet.  
 
Färdighet och förmåga:  
 • kunna diskutera betydelsen av kroppen som ett tema inom feministisk teoribildning.  
 • kunna diskutera föreställningar om kropp, kön och sexualitet utifrån makt- och motståndsperspektiv.  

 Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • kunna problematisera kroppsideal i termer av normalitet, reproduktion och funktion.  

 
Moment 4: Feministisk vetenskapskritik, reflexivitet och kunskapsproduktion (7,5 hp) 

 Efter genomfört moment ska studenten  

 Kunskap och förståelse:
 • visa på förståelse för genusvetenskapliga perspektiv på vetenskaplig kunskapsproduktion.  

Färdighet och förmåga:
 • kunna sammanfatta och återge centrala aspekter i vetenskapliga texter.  
 • i egna texter kunna driva en saklig argumentation  

 Värderingsförmåga och förhållningssätt:  
 • ur ett genusvetenskapligt perspektiv kunna granska vetenskapliga texter med avseende på såväl innehåll som uppbyggnad och argumentation  
 • visa på reflexivitet genom det egna akademiska skrivandet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier med varierande upplägg. Stor vikt läggs vid självständigt arbete, individuellt och i grupp. Den schemalagda undervisningen är till stor del obligatorisk. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt studietillfälle kan särskilda uppgifter ges.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska kurstillfällen samt genom individuell skriftlig och muntlig prövning. På moment 1 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en hemtentamen. På moment 2 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en hemtentamen. På moment 3 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en gruppuppgift och dels genom en hemtentamen. På moment 4 sker examinationen dels löpande genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen och skriftliga redovisningar dels genom en hemtentamen.

På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På examinerande gruppuppgift i moment 3 ges endast betygen U och G. För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs sammanlagt 22,5 hp med betyget Väl godkänd på de olika momenten. Betyget utgör en sammanfattande bedömningen av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett provtillfälle erbjuds inom ett år. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på A-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 28

Moment 1

Obligatorisk litteratur

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bergenheim Åsa
Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
Ingår i:
Från Sapfo till Cyborg
Gidlund : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 179-200

Bremer Signe
Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering
2. uppl. : Göteborg : Makadam : 2017 : 251 s. : ill. :
ISBN: 9789170611759
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 30-43

Carbin Maria
Det problematiska systerskapet : Purpurfärgen och postkolonial feminism
Ingår i:
Feministisk teori i rörliga bilder
Malmö : Liber : 2005 : 180 s. : sid. 83-110 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns även i nytryck (2008), 2. upplagan.

Genus
Eriksson Mia, Gottzén Lucas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
ISBN: 9789147088997
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.6-93

Gemzöe Lena
Feminism.
Stockholm : Bilda : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 7-95, 143-165.

Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället
Thörn Håkan, Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria
Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
ISBN: 91-578-0312-9 ; 351:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hallgren Hanna
När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
Göteborg : Kabusa Böcker : 2008 : 508 s. :
Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
ISBN: 9789173550833
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 118-133, 190-200, 230-249

Jagose Annamarie
Queer theory : an introduction
New York : New York Univ. Press : 1996 : 153 s. :
ISBN: 0814742335
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitlet "Lesbian Feminism", s. 44-57

Kvinnopolitiska nyckeltexter
Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 156-163, 270

Lundqvist, Åsa (2008). ”Familjens kris. Fem decennier av svensk familjepolitik.” I Tidskrift för genusvetenskap. Nr 1 2008.

Obligatorisk
Läsanvisning: s.79-93 http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2402/2153

Maktens (o)lika förklädnader : kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke
Knocke Wuokko, De los Reyes Paulina, Molina Irene, Mulinari Diana
[Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2006 : 336 s. :
ISBN: 91-85677-03-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mohanty Chandra Talpade
Med västerländska ögon
Ingår i:
Feminism utan gränser
Hägersten : Tankekraft : 2007 : 327 s. : sid. 33-57 :
Obligatorisk

Kulick Don
Queersverige
Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
ISBN: 91-27-11019-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rydström Jens
Att queera historien : framväxten av ett nordiskt forskningsfält
Ingår i:
Scandia
Stockholm : Bokförlaget Natur och kultur : 1928- :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/1746/1386

Siverskog Anna
Queera livslopp [Elektronisk resurs] : att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld
Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2016 : 300 s. (PDF) :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
Obligatorisk

Widerberg Karin
Sverige - gammalt patriarkat i ny förklädnad
Ingår i:
Kvinnovetenskaplig tidskrift
Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
Obligatorisk

Wikström Hanna
Etnicitet
Malmö : Liber : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.1-45

Moment 2

Obligatorisk litteratur

Adeniji Anna
Inte den typ som gifter sig? : feministiska samtal om äktenskapsmotstånd
Göteborg : Makadam : 2008 : 357 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17069z Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
ISBN: 978-91-7061-059-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 79-121

Arbete : intersektionella perspektiv
Selberg Rebecca, Mulinari Paula
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
ISBN: 91-40-66830-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Feminism som lönearbete : om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse
Carbin Maria, Overud Johanna, Kvist Elin
Stockholm : Leopard förlag : 2017 : 157 sidor :
ISBN: 978-91-7343-648-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dahl Ulrika
Scener ur ett äktenskap : jämställdhet och heteronormativitet
Ingår i:
Queersverige
Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
Obligatorisk

Genus i omsorgens vardag
Gunnarsson Evy, Szebehely Marta
Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 192 sidor :
ISBN: 978-91-40-69579-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 13-27, 49-63, 111-124, 127-140 (54 sidor)

Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Boye Katarina, Nermo Magnus
Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138241080
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 5, "Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning", sid 131-159. Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/247007

Mulinari Paula
Maktens fantasier & servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö
1. uppl. : Linköping : Tema Genus, Institutionen för Tema, Linköpings universitet : 2007 : 323 s. :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
ISBN: 978-91-85895-16-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 13-44

Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering
Gavanas Anna, Calleman Catharina
Göteborg : Makadam : 2013 : 189 s. :
ISBN: 978-91-7061-123-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 7-23, 84-106 (38 sidor)

Roman Christine
Vem ska vara hemma, när och varför? : Förhandlingar om föräldraledighetens fördelning
Ingår i:
Lönsamt arbete
Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
https://www.regeringen.se/49baec/contentassets/283b9cb9b0414c3abf46aea24798476b/lonsamt-arbete--familjeansvarets-fordelning-och-konsekvenser-sou-201428
Obligatorisk

Stanfors Maria
Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
ISBN: 978-91-85695-10-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 3, s. 72-133.

Walden Louise
När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
Ingår i:
Vi mänskor
Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.vimanskor.se/

Weston Kath
Families we choose : [electronic resource] lesbians, gays, kinship / Kath Weston. [Elektronisk resurs]

Obligatorisk
Läsanvisning: Läs Kapitel 8 "The politics of gay families" sid 195-213 (18 sidor).

White Melissa Autumn
Intimitetsarkiv : queera personers migrationsdokument som affektteknologier
Ingår i:
Familjen
Malmö : Tidskriftsföreningen Fronesis : 2015 : 217 s. :
Obligatorisk

Frivillig fördjupning

Ekelöf Maja
Rapport från en skurhink.
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :

Grennvall Åsa
Sjunde våningen
1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Kadefors Sara
Fågelbovägen 32
Stockholm : Piratförlaget : 2006 : 362, [1] s. :
ISBN: 91-642-0187-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Grosz Elizabeth
Volatile bodies : toward a corporeal feminism
Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.3-27

Lundberg Kristian
Yarden : en berättelse
[Ny utg.] : Eslöv : Symposion pocket : 2010 : 144 s. :
ISBN: 978-91-7139-855-0
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3

Obligatorisk litteratur

Ah-King Malin
Biologins paradox : föränderliga kön och rigida normer
Ingår i:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- :
Obligatorisk

Crip Theory - en preliminär positionering
Berg Susanne, Grönvik Lars
Sociologi :
http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf

Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige
Broberg Gunnar, Tydén Mattias
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Dialogos : 2005 : 223, [1] s. :
ISBN: 91-7504-183-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Broman Ivar
Om befruktningen samt om fruktsamhet och sterilitet från rassynpunkt
Lund : Gleerup : 1921 : 62 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.44-50

Cisnormativitet & feminism : tema
Nord Iwo, Bremer Signe, Alm Erika
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Obligatorisk
Läsanvisning: 3-13

Connell Raewyn
Transsexual women and feminist thought: Toward new understanding and new politics
The University of Chicago Press : 2012 :
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/664478.pdf?refreqid=excelsior%3Ad7b6c6b72a1704aa81b9e9d90e65cd9b
Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i: Signs. 2012, Vol 37, No 4, pp. 857-881

Dahlgren Eva F.
Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
Stockholm : Forum : 2013 : 323 s. :
ISBN: 9789137138275
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genus
Eriksson Mia, Gottzén Lucas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
ISBN: 9789147088997
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 76 - 111

Holmqvist Sam
Att skriva transhistoria : cisnormativitet och historiens könsöverskridare
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Obligatorisk

Lundborg H
Rashygieniska grundtankar : frontmot den sig spridande folkurartningen
Kvinnornas fackförbund : 1904-1992 :
Digitaliserad version av åren 1904-1924 från Göteborgs universitetsbibliote
Obligatorisk

Testo Junkie : sex, drugs, and biopolitics in the pharmacopornographic era
Preciado Beatriz, Benderson Bruce
New York : The Feminist Press at The City University of New York : 2013 : 1 online resource (427 pages) :
ISBN: 9781558618381
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 3

Skeggs Beverly
Skapandet av klass och kön genom visualiseringen av moraliska subjekt
Ingår i:
Feminismen och vänstern
Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 51-69

Skeggs Beverly
The moral economy of person production: the class relations of self-performance on ‘reality’ television
Ingår i: The Sociological Review 2009, Vol. 57 (4), s. 626-644 : 2009 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2009.01865.x/epdf
Obligatorisk

Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
Forum för levande historia :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.levandehistoria.se/rasbiologi-fordjupning/Steriliseringsfragan

Om moralismens ekonomi och arbetarklassens värdighet : Sofie Tornhill och Katharina Tollin intervjuar Beverly Skeggs
Tornhill Sofie, Tollin Katharina
Ingår i:
Feminismen och vänstern
Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 43-50

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 150 sidor

Frivillig fördjupning

Feministisk kunskapsproduktion och kapitalismens premisser
Tollin Katharina, Tornhill Sofie
Ingår i:
Feminismen och vänstern
Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
Läsanvisning: s. 30-37

Grosz Elizabeth
Volatile bodies : toward a corporeal feminism
Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 3-27

Moment 4

Obligatorisk litteratur

Ask Sofia
Vägar till ett akademiskt skriftspråk
Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7636-557-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205075 Valda delar enligt lärarens anvisningar.

Bordo Susan
The Cartesian Masculinization of Thought
Ingår i: Signs Vol. 11, No. 3, Spring, 1986, s. 439-456 :
http://www.jstor.org/stable/3174004?seq=1#page_scan_tab_contents
Obligatorisk

Carstensen Gunilla
Leva som man lär? Spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande
Ingår i:
Sociologisk forskning
Växjö : Sveriges sociologförbund : 1964- :
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057151/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: s.397-419

Eldén Sara
Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 164 sidor :
ISBN: 9789144120621
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 9-19 & 51-60

Gemzöe Lena
Feminism.
Stockholm : Bilda : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 5 "Kunskap: att vidga det mänskliga". s. 118-130.

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 8-29

Gustavson Malena
Hen, en, man och jag : politiska pronomen i feministiskt skrivande
Ingår i:
Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2014 : 60 s. :
Obligatorisk

Haraway Donna
Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
Ingår i:
Feminist studies.
New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
http://www.jstor.org/stable/3178066
Obligatorisk

Hubbard Ruth
Have Only Men Evolved?
Ingår i:
Women look at biology looking at women
Boston : G.K. Hall : cop. 1979 : 268 s. : sid. 7-35 :
Obligatorisk

Kalman Hildur
Kön, filosofi, feminism, etc
Ingår i:
Genusvägar
Malmö : Liber : 2002 : 218 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 165-193.

Martin Emily
The egg and the sperm : how science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- :
Obligatorisk

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisning

Frivillig fördjupningslitteratur

Johansson Lars-Göran
Introduktion till vetenskapsteorin
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
ISBN: 978-91-7235-082-3
Se bibliotekskatalogen Album