Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Food design - Sensory Analysis and Product Development

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 till 2011-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Innehåll

Kursens övergripande mål är att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper inom området sensorisk analys och produktutveckling såväl praktiskt som teoretiskt. Dessutom skall de studerande kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar. Kursen består av följande moment: Moment 1. Sensorisk analys (Sensory analysis), 7,5 hp Moment 2. Produktutveckling (Product development) 7,5 hp Moment 1. Sensorisk analys, 7,5 hp Momentet innehåller en allmän introduktion av sensorisk analys, vad det är och hur man kan använda sig av olika metoder. En fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om de olika sensoriska analysmetoderna behandlas men även metodernas användningsområden och tillämpning, försöksuppläggning, panelselektering, träning av panel, lokaler och skalor diskuteras. Studenterna organiserar och genomför de vanligaste sensoriska testerna, gör statistisk bearbetning av sensorisk data samt tolkar och rapporterar framkomna resultat. För att få en ökad förståelse för människans perception behandlas även sinnenas anatomi och fysiologi. Människan som mätinstrument diskuteras med utgångspunkt från perceptionsprocessen där allt från hur vi detekterar, diskriminerar och kvantifierar diskuteras. I momentet ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar. Moment 2. Produktutveckling, 7,5 hp Momentet innehåller en allmän introduktion om produktutveckling, inom livsmedelsområdet. Momentet behandlar områden som ingår i produktutvecklingsprocessen såsom projektplanering, försöksdesign, kvalitetssäkring och sensorisk analys. I momentet ingår hur kemiska och teknologiska processer påverkar livsmedel vid hantering, beredning och förvaring. Även trender på marknaden, marknadsundersökningsmetoder och förpackningar diskuteras. I momentet ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Sensorisk analys Efter slutfört moment ska den studerande kunna: - Veta vad sensorisk analys är samt kunna de vanligaste sensoriska metoderna och veta när de används. - Kunna planera, organisera och genomföra de vanligaste sensoriska testen samt kunna bearbeta, tolka och rapportera sensoriska data. - Vara insatta i lokalers utformning och miljöns inverkan på bedömningar. - Vara insatta i hur en panel selekteras och tränas. - Ha förvärvat kunskap om provpreparering och hantering av prover. - Ha en förståelse för människans perceptionsprocess. - Ha kunskap i sinnesorganens anatomi och fysiologi. - Kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar. Moment 2. Produktutveckling Efter slutfört moment ska den studerande kunna: - Förstå produktutvecklingsprocessens alla delar. - Kunna planera, organisera och genomföra produktutvecklingsprojekt. - Känna till vilka projektplaneringsverktyg som finns. - Vara insatta i vilka kvalitetssystem som kan användas. - Ha insikt om förpackningars effekt på livsmedelskvalitet samt dess betydelse för konsumenten. - Ha förståelse för trender på marknaden och marknadsundersökningsmetoder. - Vara insatta i kemiska och teknologiska processer inom livsmedelshantering. - Kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Univ: Godkänt betyg i minst 90 hp kostvetenskap, varav 15 hp uppsats eller genomgått 150 hp inom livsmedelsagronom- eller livsmedelsingenjörsutbildning eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Moment 1. Sensorisk analys Examination sker genom skriftliga och muntliga individuell/grupp redovisningar av laborationer och seminarier samt tentamina. Moment 2. Produktutveckling Examination sker genom skriftliga och muntliga individuell/grupp redovisningar av laborationer och seminarier samt redovisning av projektarbete. Helkurs För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. För betyget VG krävs VG på båda momenten. Regler runt prov och bedömning, se universitetets regelsamling. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.