Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Food design - Sensory Analysis and Product Development

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2KN018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Vilken mat och vilka måltider kommer vi att behöva för ett hållbart samhälle? Genom att använda sensorisk analys, produktutveckling och kreativa metoder, kommer studenterna i kursen att utveckla konceptuella förslag på upplevelser och produkter inom området för mat och måltider som är hållbara ur både ett lokalt och globalt perspektiv. Kursen har ett analytiskt och ett kreativt perspektiv där föreläsningar varvas med workshops, realiseringar och gestaltningar. Målet är att studenterna ska få en insikt i teamarbete, sensorik, produktutveckling, och i samarbete praktiskt utveckla en produkt. Kursen riktar sig till studenter med varierande bakgrund och med intresse i, och om livsmedel.

Kursen består av följande moduler:
Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetod (Sensory Analysis and Product Development Methods), 7,5 hp
Modul 2. Produktutveckling (Product Development), 7,5 hp

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetod, 7,5 hp
Modulen innehåller en allmän introduktion av sensorisk analys, vad det är och hur man kan använda sig av de olika metoderna. Fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om de olika sensoriska analysmetoder såsom försöksupplägg, panelselektering, träning av panel, samt lokaler och skalor gås igenom. Studenterna organiserar och genomför de vanligaste sensoriska testerna, gör statistisk bearbetning av sensoriska data samt tolkar och rapporterar framkomna resultat. För att få en ökad förståelse för människans perception behandlas även sinnenas anatomi och fysiologi. Människan som mätinstrument diskuteras med utgångspunkt från perceptionsprocessen där allt från hur vi detekterar, diskriminerar och kvantifierar diskuteras. Studenten introduceras i produktutveckling inom livsmedelsområdet där områden som behandlas är produktutvecklingsprocessen, projektplanering, marknadsundersökning, trendanalys och designmetod.

Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
I modulen genomför studenten, på uppdrag och i samarbete med externpart, ett case, där kunskaper från modul 1 tillämpas. Arbetet sker i grupp, där gruppens process är en del av det totala resultatet. Research utgår från vetenskapliga artiklar, fältarbete, modul 1 och angivet case-material. I modulen ingår även hur kemiska och teknologiska processer påverkar livsmedel vid hantering samt vid  beredning och förvaring. Trender, marknadsundersökningsmetoder och förpackningar diskuteras och analyseras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetod, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för sinnesorganens anatomi och fysiologi
 • Förklara människans perceptionsprocess
 • Redogöra för vad sensorisk analys är och ha kunskap om de vanligaste sensoriska metoderna
 • Betydelsen av lokalers utformning och miljöns inverkan vid sensoriska bedömningar
 • Betydelsen av hur en panel selekteras och tränas
 • Förklara produktutvecklingsprocessens delar
 • Identifiera trender på marknaden inom livsmedelsområdet
Färdighet och förmåga
 • Välja adekvat sensoriskt test utifrån rådande testsituation
 • Planera, organisera och genomföra de vanligaste sensoriska testen samt kunna bearbeta, tolka och rapportera sensoriska data
 • Visa produktutvecklingsprocessens alla delar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar i relation till trender och marknad
Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Förklara vilka kvalitetssystem som kan användas vid livsmedelshantering
 • Relatera till trender på marknaden vid produktutveckling
 • Beskriva relevanta kemiska och teknologiska processer inom livsmedelshantering
Färdighet och förmåga
 • Planera, organisera och genomföra produktutvecklingsprojekt
 • Tillämpa projektplaneringsverktyg i produktutveckling
 • Identifiera och beskriva förpackningars effekt på livsmedelskvalitet, miljö samt dess betydelse för konsumenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Genomföra en gemensam muntlig och kommunikativ argumenterande presentation av arbetsprocess och resultat
 • Analysera gruppen, projektets resultat och relevans för marknaden i relation till vetenskaplig litteratur

Behörighetskrav

Kostvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller måltids- och restaurangvetenskap, 90 hp vara 15 hp uppsats, eller motsvarande.
Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetod, 7,5hp
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatorisk.

Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetod, 7,5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen samt praktiska laborationer seminarier, gestaltningar och muntlig presentation i grupp. Vid seminarier, gestaltningar, presentation och laborationer sätts betyg U eller G.

Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
Examination sker genom muntlig redovisning och gestaltning i grupp samt individuell självreflektion. Vid muntlig redovisning, gestaltning och självreflektion sätts betyg U eller G.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på första modulen.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Required literature

Handbook on Sensory Analysis
Albinsson Berit, Wendin Karin, Åström Annika
Kristianstads University press, 2017:9. Ale tryckteam AB, Bohus, Sverige (87s) The book is purchased through Kristianstad University :
Obligatorisk
Läsanvisning: You can do this bye swisha 362 kr (book + postal) to swish number: 1236468367. Enter your name and HSA (Handbook on Sensory Analysis). in the message filed. ) (Then send an e-mail to info@hkr.se with your name and address to where you what your book to be sent to.)

Universal methods of design [Elektronisk resurs] : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions
Martin Bella., Hanington Bruce M.
Beverly, MA : Rockport Publishers : 2012 : 1 online resource (207 p.) :
ISBN: 9781610581998
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
Michanek Jonas, Breiler Andréas
4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
ISBN: 9789187043529
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reference literature

Gustafsson Inga-Britt
Sensorik och marknadsföring
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 261 s. :
ISBN: 9789144079042
Se bibliotekskatalogen Album

Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable.