Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vin och mat, 7,5 hp

Engelskt namn: Wine and Food

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 2MR011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetens verkställande utskott, 2008-09-01

Reviderad av: Föreståndaren, 2019-06-17

Innehåll

I kursen ingår föreläsningar om vinframställning, olika vinstilar samt några av vinvärldens främsta länder. Studenten får även öva på vinprovningsmetodik genom praktiska provningar för att skapa förståelse för olika typer av vin och dess skillnader i utseende, doft och smak. Genomgående i kursen exemplifieras teorier om hur vin och mat kan kombineras.

Kursen är indelad i två moduler:
  1. Grundläggande vinkunskap (Fundamental knowledge of wine), 4,5 hp
  2. Praktisk vinprovning (Wine tasting in practice), 3 hp 
Modul 1. Grundläggande vinkunskap, 4,5 hp 
Omfattar vinframställning och grundläggande teori om några av världens vinländers produktion av vin.

Modul 2. Praktisk vinprovning, 3 hp
Omfattar vinprovningsmetodik, en praktisk provning där råvaror och vin kombineras samt praktiska provningar av representativa viner från berörda länder.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Grundläggande vinkunskap
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse 
  • Översiktligt beskriva typiska egenskaper hos olika typer av vin genom dess framställning och ursprung. 

Modul 2. Praktisk vinprovning
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse 
  • Beskriva grundläggande teorier om hur mat och vin kan kombineras. 
Färdighet och förmåga
  • Beskriva utseende, doft och smak av olika typer av vin genom praktisk tillämpning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och vinprovningar.

Examination

Modul 1. Grundläggande vinkunskap 4,5 hp
Modulen examineras genom individuell skriftlig nätburen tentamen.

Modul 2. Praktisk vinprovning 3 hp
För deltagande i modul 2 krävs godkänt betyg på modul 1. Modul 2 examineras genom individuell praktiskt salstentamen. Där betyget G eller U sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 4,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Mat och dryck 15 hp (2MR016), Mat och dryck med måltidsservice, 15 hp (2MR024) eller Mat och vin 5 p (KOSA26).

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 33

Vin och mat 7,5 hp

Rekommenderad litteratur

Nya stora vinskolan
Mölstad Mikael, Löfgren Claes, Edström Holger
2., helt omarb. uppl. : Stockholm : Millhouse : 2007 : 253, [3] s. :
ISBN: 978-91-89614-24-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Systembolagets kartbok över vinområden
Lindberg Jens, Ihrelius Dan, Lindgren Malin, Löfgren Claes
[Ny, rev. utg.] : Stockholm : Systembolaget : cop. 2004 : 128 s. :
ISBN: 91-87406-20-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: URL:https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/vin/vinkartboken/#/varlden

Referenslitteratur

Kombinera mat och vin
Dolk Jens, Forslin Liselotte
Kakao Förlag : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-85861-63-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar ur vetenskapliga tidsskrifter/facktidsskrifter enligt lärares anvisning.