Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp

Engelskt namn: Restaurant and Culinary Arts 1

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2MR051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Restauranghögskolan programråd, 2013-04-10

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till gastronomin, drycker, måltidshantverk och huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap.
 
Kursen är indelad i tre moduler
 1. Drycker och måltidshantverk I (Beverages and Dining Room Service I), 6 hp
 2. Gastronomins grunder I (Introduction to Gastronomy I), 6 hp
 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap (Positioning of the Field Restaurant and Culinary Arts), 3 hp
 
Modul 1. Drycker och måltidshantverk I, 6 hp
Modulen behandlar de för mat och dryck relevanta sinnenas anatomi, fysiologi och psykologi. Modulen innehåller en grundläggande genomgång av såväl alkoholhaltiga som icke alkoholhaltiga drycker, provningsmetodik och olika framställningsprocedurer av alkoholhaltiga drycker liksom hantering av drycker inom restaurangkontext.
 
Modul 2. Gastronomins grunder I, 6 hp
Modulen ger en introduktion till gastronomin och ger grundläggande kunskaper om råvaror och deras egenskaper samt grundläggande kunskaper i matlagning. Vidare ingår grundläggande kunskaper i livsmedelshygien. Kännedom ges om receptteknik och måltidsplanering.
 
Modul 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3 hp
Modulen ger en introduktion till huvudområdet och till grundläggande vetenskapliga förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Drycker och måltidshantverk I, 6 hp
För godkänd modul skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redovisa grundläggande kunskaper om för mat och dryck relevanta sinnens anatomi, fysiologi och psykologi.
 • Beskriva typiska egenskaper hos olika typer av drycker
 • Översiktligt beskriva framställningen av olika typer alkoholhaltiga drycker
 • Redogöra för grundläggande kunskaper i serveringshantverk
Färdighet och förmåga
 • Vid provningar metodiskt beskriva utseende, doft och smak

Modul 2. Gastronomins grunder I, 6 hp
För godkänd modul skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för grundläggande kunskaper om råvaror, tekniker för matlagning samt Kunskaper om receptteknik och måltidsplanering
 • Redogöra för grundläggande principer för att upprätthålla god livsmedelshygien

Modul 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3hp
För godkänd modul skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för grundläggande kunskaper om måltids- och restaurangvetenskap och dess förankring i vetenskap och hantverk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Drycker och måltidshantverk I, 6 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och dryckesprovningar. Laborationerna är obligatoriska.

Modul 2. Gastronomins grunder I, 6 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Viss undervisning kan ske på kvällstid. Under kursens gång kan exkursioner genomföras.


Modul 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier

Examination

Modul 1. Drycker och måltidshantverk I, 6 hp
Examination sker genom individuell  salstentamen och genom individuell skriftlig laborationsrapport. På laborationsrapport sätts något av betygen U eller G.
 
Modul 2. Gastronomins grunder I, 6 hp
Examination sker genom individuell skriftlig inlämningsuppgift och individuell muntlig presentation vid seminariet. På seminarier sätts något av betygen U eller G.

Modul 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3 hp
Examination sker genom individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation vid seminarium. På modulen sätts betyget U eller G.
 

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 12 hp

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid  minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Moment 1: Drycker och måltidshantverk I, 6 hp

Obligatorisk litteratur

Robinson Jancis
Wines and spirits : understanding style and quality
Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
ISBN: 978-1-905819-15-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Går endast att köpa via denna länk: https://shop.wsetglobal.com/collections/books/products/understanding-wines-explaining-style-and-quality

Wine folly : the essential guide to wine
Puckette Madeline, Hammack Justin
New York : Avery : 2015 : vii, 230 pages :
9781592408993.jpg
ISBN: 9781592408993
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Prova öl : titta, dofta, smaka
Eronson Peter M., Andersson Robert
Andra upplagan : Kalmar : Grenadine : [2019] : 92 sidor :
ISBN: 9789188639394
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gustafsson Inga-Britt
Sensorik och marknadsföring
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 261 s. :
ISBN: 9789144079042
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Praktisk gastronomi : servera på restaurang
Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
ISBN: 978-91-47-08263-6
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2. Gastronomins grunder I, 6 hp

Obligatorisk litteratur

The professional chef
9th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2011 : xix, 1212 p. :
ISBN: 9780470421352
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Livsmedelsvetenskap
Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
ISBN: 9789144095677
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Grönt : välja, hantera, tillaga
Westerlind Nina, Skoglöf Magnus, Kimbell Katy
Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 400 s. :
ISBN: 978-91-27-13138-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Kött : välja, hantera, tillaga
Fällman Håkan, Skoglöf Magnus, Kimbell Katy
Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 287, [1] s. :
ISBN: 978-91-27-11787-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3 hp

Obligatorisk litteratur

The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants
Gustafsson Inga-Britt, Öström Åsa, Johansson Jesper, Mossberg Lena
Journal of Foodservice : 2006 :
Artikel i fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: 17: 84-93

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
Hämtas på
Obligatorisk

Deriving Value from Customer Based Meal Experiences—Introducing a Postmodern Perspective on the Value Emergence from the Experience of the Commercial Meal
Sundqvist J, Walter U
Journal of Culinary Science & Technology : 2017 :
Obligatorisk

The Five Aspect Meal Model
Edwards J, Gustafsson I-B
Journal of Foodservice : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1-6

Goolaup Sandhiya
On consumer experiences and the extraordinary
Göteborg : Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg : 2018 : 153 sidor :
ISBN: 9789188623072
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Artikel i fulltext: https://www.researchgate.net/publication/327666601_On_Consumer_Experiences_and_the_Extraordinary

Referenslitteratur

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
ISBN: 978-91-44-06868-8
Se bibliotekskatalogen Album

Jönsson Håkan
Den gastronomiska revolutionen
Stockholm : Carlsson : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-7331-484-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma