Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Field Work

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 2MR060

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

I kursen verksamhetsförlagd utbildning deltar studenten i det dagliga arbetet inom det måltids- och restaurangvetenskapliga området. 
Under kursens gång skapas möjlighet för studenterna att utveckla, tillämpa och reflektera över sina praktiska och teoretiska kunskaper. I samverkan mellan student och företag genomför studenten ett projektarbete på arbetsplatsen med praktiskt hantverk i fokus.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
  • tillämpa olika metoder och arbetssätt för att tolka och analysera verksamheter relaterat till utbildningens huvudområde
  • åskådliggöra kunskaper som förvärvats i det praktiska hantverket under den verksamhetsförlagda utbildningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och reflektera över det egna lärandet i förhållande till de strukturer och processer som styr och reglerar det praktiska hantverket.

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp, Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, Vinkunskap och sommellerie, 15 hp eller kursen Vinkunskap och matlagning, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, handledning, projektarbete och obligatoriska seminarier. Viss arbetstid kan vara förlagd till helg och kvällstid. Kursen kan förläggas till annan plats än campus Umeå.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift, muntlig presentation samt ett artikelseminarium. På artikelseminariet och skriftlig inlämningsuppgift sätts något av betygen U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
 
I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Göransson Kristina
Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 195 sidor :
ISBN: 9789144130538
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kvalitativ innehållsanalys. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Granskär M, Höglund- Nielsen B
Lund: Studentlitteratur :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.159-172

Kvalitativa metoder helt enkelt!
Klingberg Gunilla, Hallberg Ulrika
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 376 sidor :
ISBN: 9789144142913
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 77-91 och 117-137

Trost Jan
Kvalitativa intervjuer.
Lund: Studentlitteratur. 165s : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 4:e omarb uppl

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 5-109

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap. 24, Kvalitativ dataanalys

Övrig vetenskaplig litteratur tillkommer utifrån projektarbetets inriktning och bestäms i samråd med handledare.