Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi B, 30 hp

Engelskt namn: Sociology B

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 till 2009-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-12-09

Innehåll

Kursens avser att öka förtrogenheten med sociologins teoretiska grunder och metodologiska variationer. Den ger också utrymme för att självständigt utföra sociologiska analyser, uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter. Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp Momentet ger de studerande en grundläggande förståelse för teoribildning samt empirisk forskning kring social kategorisering. Momentet fokuserar avslutningsvis på social kategorisering i relation till arbete. Moment 2: Modern sociologisk teori , 7,5 hp Momentet är inriktat mot utvecklingen inom sociologisk teoribildning. Ett flertal betydande teoretiska inriktningar och traditioner behandlas. Under momentet diskuteras också moderna sociologiska teoriers relevans för att analysera aktuella förhållanden och fenomen. Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp Momentet behandlar metodlogiska överväganden inom såväl kvantitativt som kvalitativt orienterad forskning. Utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter behandlas bland annat frågor om planering, urval, analys, tolkning och redovisning av olika typer av material. Det kvantitativa metodinslaget har en inriktning mot datorbaserade tillämpningsövningar. Moment 4: Kvalitativt uppsatsarbete, 7,5 hp Under momentet skriver studenterna uppsats inom ett anvisat område. Uppsatsen omfattar även en kvalitativ tillämpning.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp Efter genomgånget moment ska studenten - kunna redogöra för några centrala sociologiska analytiska kategoriseringar - kunna självständigt och kritiskt applicera teoretiska perspektiv kring sociologiska kategoriseringar på ett utvalt empiriskt område - kunna förstå och relatera samhällsvetenskaplig forskning och debatt till social kategorisering och intersektionalitet - ha producerat en text i akademisk form och ha genomfört en muntlig opposition. Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp Efter genomgånget moment ska studenten - kunna beskriva huvuddragen i hur olika sociologiska teorier och traditioner vuxit fram - kunna beskriva huvuddragen i moderna samhällsteoriers syn på människans och samhällets egenskaper och samspel - kunna jämföra, kritiskt granska och värdera olika sociologiska teorier. Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp Efter avslutat moment skall studenten kunna - göra metodologiska överväganden för såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar - genomföra datorbaserade övningar med hjälp av SPSS - tillämpa multivariata analystekniker - redogöra för skilda kvalitativa forskningsinriktningar - redogöra för och problematisera principer för kvalitativ forskning med avseende på planering, urval, analys och redovisning. Moment 4: Kvalitativt uppsatsarbete, 7,5 hp Efter genomgånget moment ska studenten kunna - formulera en forskningsfråga, som lämpar sig för en kvalitativ undersökning, inom ett anvisat område - utforma en kvalitativ undersökningsdesign utifrån den formulerade forskningsfrågan - samla in och bearbeta material i enlighet med vald undersökningsdesign - sammanställa en mindre kunskapsöversikt i relation till den formulerade forskningsfrågan - skriva en vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia - opponera på annan students uppsats.

Behörighetskrav

Univ: Sociologi A eller Socialpsykologi A

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar på moment 1, 2 och 3. I samband med examinationen på moment 1 och 4 genomförs också en muntlig opposition. Under moment 4 sker undervisningen dels genom föreläsningar, dels genom handledning i grupp och/eller individuellt. Handledning ges, om inte annat överenskommits, under den termin som studenten är registrerad på kursen för första gången. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk.

Examination

Under moment 1 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier, författande av en rapport samt godkänt deltagande vid oppositionsseminariet. Under moment 2 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier och genom hemtentamen. Under moment 3 sker examinationen genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och genom författande av hemtentamina. Under moment 4 sker examinationen genom uppsatsskrivning och genom godkänt deltagande vid oppositionsseminariet. På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på kursen som helhet krävs Godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att 75 procent av momenten har betyget Väl godkänd. Om studenten erhåller betyget Underkänd på inlämnade uppgifter eller uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator. Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. En student har rätt att begära att få byta examinator efter det att två otillräckliga kompletteringar av hemuppgifter/uppsats inlämnats. Studierektor kontaktas i sådana fall. Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Övriga föreskrifter

Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid. 7-170

Hegemonic masculinity : Rethinking the concept
Connell R.W, Messerschmidt James W
Ingår i:
Gender & society.
Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : sid. 829-859 :
Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/19/6/829

Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier
Engdahl Oskar, Larsson Bengt
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 399 s. :
ISBN: 91-44-03462-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Avsnittet " "Sociala klasser, stratifiering och patriarkat!, sid. 213-226

Etnicitet : perspektiv på samhället
Hjerm Mikael, Peterson Abby
Malmö : Gleerups utbildning : 2007 :
http://www.gleerups.se/imgbank/titel_bild1_4217etnicitet.jpg
ISBN: 91-40-64769-2 och 978-91-40-64769-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-7 och 12, enligt anvisningar kap. 9, 10 eller 11

Jutterdal Anna
Jämställdhetsarbete - en utmaning för kommuner och landsting! : en kunskapsöversikt
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : cop. 2008 : 72 s. :
ISBN: 978-91-7164-386-5
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39312_1.pdf

Karlsson Lena
Klasstillhörighetens subjektiva dimension : klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor
Umeå : Umeå universitet. : 2005 : [8], 214 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-531
ISBN: 91-7305-892-0
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid. 1-46, 124-137, kursivt 138-187

Martin Patricia Yancey

2003 :
Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/342

Månson Per
Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker
7. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 456, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-469-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läs Ljung, Margareta: Feministisk teori

Vogel Joachim
Perspektiv på välfärden 2004 : sysselsättning och arbetslöshet, inkomster och levnadsstandard, hälsa, sociala nätverk, överblick över välfärden = [Perspectives on welfare 2004 : employment and unemployment, income and standard of living, health, social network, overview of welfare]
Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB) : 2004 : 345 s. :
http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1840
ISBN: 91-618-1243-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Jansson, Kjell m. fl., "Inkomster och levnadsstandard". Sid. 29-44 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2004A01/LE0101_2004A01_BR_LE106SA0401.pdf

Yuval-Davis Nira (2005)
"Gender mainstreaming och intersektionalitet". Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr 2-3: sid. 19-29

I följande texter kommer ca 100 sidor att läsas enlígt lärarens anvisningar

"Den andra arbetskraften. Exotisering och rasim på arbetsplatsen : I: Arbetslivets (o)synliga murar
Mulinari Paula, De los Reyes (red) Paulina
Stockholm : Fritze : 2006 : 362, [4] s. :
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64815z Fulltext
ISBN: 91-38-22592-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 269-304

Mäkitalo Åsa
Att hantera arbetslöshet. : Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna.
Norrköping : Arbetslivsinstitutet : 2006 :
Läsanvisning: Finns som E-bok

Arbetslivets (o)synliga murar : De onämnbara. Jämlikhet, ”svenskhet” och privata hushållstjänser i pigdebattens Sverige
Statens offentliga utredningar SOU , Gavanas Anna
SOU : 2006:59 :
http://www.sou.gov.se/avslutadeutred/departementsordning/justitie/2004.htm
Läsanvisning: sid 305-348

Arbetsmaterial tillkommer

Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp

Bauman Zygmunt
Auschwitzoch det moderna samhället
2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 298 s. :
ISBN: 91-7173-038-9
Se bibliotekskatalogen Album

Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori.
Bourdieu Pierre, Gimdal Gustaf, Jordebrandt Stefan
Göteborg : Daidalos : 1999 : 202 s. :
ISBN: 91-7173-134-2
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läs "Socialt rum och symboliskt rum", sid. 11-24

Hallerstedt Gunilla
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande
Göteborg : Daidalos : 2006 : 128 s. :
ISBN: 91-7173-238-1
Se bibliotekskatalogen Album

Foucault Michel
Övervakning och straff : fängelsets födelse
Lund : Arkiv : 2003 : 355 :
ISBN: 91-7924-169-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läs "De dömdas kropp" http://www.geocities.com/insurrection_raven/se_texts/overvakning_och_straff.html

Giddens Anthony
Modernitetens följder
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 166 s. :
ISBN: 91-44-00142-8
Se bibliotekskatalogen Album

Månson Per
Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker
7. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 456, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-469-3
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Sociologiskt lexikon
Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmaterial tillkommer

Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp

Bryman Alan
Samhällsvetenskapliga metoder
Malmö : Liber : 2002 :
ISBN: 91-47-06402-1
Se bibliotekskatalogen Album

Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
Stockholm : Studentlitteratur : 2003 : 508 s. : ill. :
ISBN: 91-44-04147-0
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter tillkommer

Referenslitteratur

Aronsson Åke
SPSS : en introduktion till basmodulen : [version 11.5]
Lund : Studentlitteratur : 2004 : s. :
ISBN: 91-44-02946-2 ; c
Se bibliotekskatalogen Album

Wahlgren Lars
SPSS steg för steg
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 188 s. :
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/5977z Bokens webbplats
ISBN: 978-91-44-05222-9
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmaterial tillkommer

Moment 4: Kvalitativt uppsatsarbete, 7,5 hp

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekskatalogen Album

Bryman Alan
Samhällsvetenskapliga metoder
Malmö : Liber : 2002 :
ISBN: 91-47-06402-1
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Kvalitativ forskning i praktiken
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 232 s. :
ISBN: 91-44-01828-2
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmaterial tillkommer