"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mat och måltider för barn och ungdomar, 7,5 hp

Engelskt namn: Food and meals for children and adolescents

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 till 2024-07-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6KN024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-20

Reviderad av: Prefekten, 2023-05-22

Innehåll

Kursen vänder sig i huvudsak till personer utan tidigare kostutbildning som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola och som vill lära sig mer ingående om mat och måltider för barn och ungdomar. I kursen har studenten möjlighet att inhämta kunskap om matvanor hos barn och ungdomar, vilka rekommendationer och riktlinjer som finns och vilken betydelse maten och måltiden har ur ett socialt perspektiv. Grundläggande kunskap om anpassad mat till personer med födoämnesreaktioner ingår.

Kursen består av följande moduler:

 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion (The Role of the Meal - from Nutritional Intake to Social Function) 4 hp
 2. Projektarbete (Project Work) 3,5 hp

Modul 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion, 4 hp
Under modulen behandlas grundläggande näringslära och kostens betydelse för hälsa hos barn och ungdomar. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå näringsrekommendationer, riktlinjer för måltider inom förskola och skola samt betydelsen av kostundersökningar. Vidare behandlas maten och måltidens sociala funktion där maten och måltidssituationernas roll inom förskola och skola diskuteras. I modulen behandlas även födoämnesreaktioner hos barn och ungdomar.
 
Modul 2. Projektarbete, 3,5 hp
I modulen arbetar studenten fram ett vetenskapligt underbyggt utbildningsmaterial för en specifik målgrupp inom ämnesområdet mat och måltider för barn och ungdomar. Opponering av en annan students arbete ingår.
 

Förväntade studieresultat

Modul 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion 4 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Känna till hur barn och ungdomar äter samt känna till gällande riktlinjer för offentliga måltider ämnade för barn och ungdomar
 • Redogöra för grunderna i näringslära samt gällande näringsrekommendationer för barn och ungdomar
 • Redogöra för matens och måltidens sociala funktion
 • Beskriva olika typer av reaktioner mot födoämnen samt kunna föreslå kost utifrån dessa

Modul 2. Projektarbete 3,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Färdighet och förmåga

 • Välja vetenskapligt underbyggd litteratur utifrån aktuell frågeställning
 • Sammanställa insamlad litteratur i form av ett textbaserat underlag till ett utbildningstillfälle

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera insamlad fakta och presentera detta inför en specificerad målgrupp
 • Granska och värdera en annan students text och presentation
   

Behörighetskrav

Kurser om minst 90 hp i ett ämne varav minst 15 hp uppsats eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion 4 hp
Kursen är upplagd med fördröjd studietakt (kvartsfart) i nätbaserad distansform. Undervisningen bedrivs i form av uppgifter och diskussioner via lärplattform. Uppgifter och diskussioner är obligatoriska.


Modul 2. Projektarbete 3,5 hp
Undervisningen sker i form av individuellt projektarbete och opponering av annan students projektarbete via lärplattform. Projektarbete och opponering är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Måltidens roll från näringsintag till social funktion 4 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuella skriftliga uppgifter (U eller G)
 • Diskussioner i grupp (U eller G)

 
Modul 2. Projektarbete 3,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig uppgift (U, G eller VG)
 • Individuell inspelad presentation (U, G eller VG)
 • Opponering på annan students projektarbete (U eller G)

 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.


I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det i stället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 30

Rekommenderad litteratur

Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
Obligatorisk
Läsanvisning: Senaste versionen Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen för kost- och måltidsvetenskap, 17 sidor

Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
Eneroth H, Björck L
Livsmedelsverket : 2015 :
Pdf-fil
Obligatorisk
Läsanvisning: OBS! Se senaste versionen.

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan
Livsmedelsverket : 2021 :
Länk
Obligatorisk
Läsanvisning: OBS! Se senaste versionen

Nationella riktlinjer för måltider i skolan
Livsmedelsverket : 2021 :
Länk
Obligatorisk
Läsanvisning: OBS! Se senaste versionen

NORDIC NUTRITION RECOMMENDATIONS 2023
Nordic Council of Ministers : 2023 :
NORDIC NUTRITION RECOMMENDATIONS 2023
Obligatorisk

Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
www.slv.se
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning 116 s

Referenslitteratur

Barn, mat och måltider
Benn Jette, Hjälmeskog Karin
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 168 s. :
ISBN: 9789140691125
Se Umeå UB:s söktjänst

Första hjälpen vid matbordet : om barns matkrångel, näringsbehov och smakfavoriter
Ask Sara, Kimbell Katy
Stockholm : Ordfront : 2016 : 173 s. :
ISBN: 978-91-7037-919-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Rinne Sonja
Ingrediens-lexikon för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk- och sojaprotein
Sjätte upplagan : Stockholm : Svenska celiakiförbundet : [2015] : 111 sidor :
ISBN: 9789188099044
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://www.bokus.com/bok/9789188099044/ingredienslexikon/ Se bibliotekskatalogen Album

Kost och Närings nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider i förskola och skola
Kost och näring : 2023 :
2023-rek-specialkoster-kontorstryck-utfall5mm.pdf (kostochnaring.se)

Matlust för barn 0-6 år
Coull Mia, Ask Sara
Stockholm : Prisma : 2008 : 255 s. :
ISBN: 978-91-518-5028-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Lamm Laurin Kajsa
När ditt barn inte äter : praktiska råd för att hitta matlusten
1. uppl. : Malmö : Roos & Tegner : 2015 : 150 s. :
ISBN: 9789187905322
Se Umeå UB:s söktjänst

Näringslära för högskolan
Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
ISBN: 9789147131075
Se Umeå UB:s söktjänst