"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att undvika plagiering

Här får du råd och tips kring hur du kan använda dig av och hänvisa till andras texter/arbeten när du skriver utan att plagiera. Det ska tydligt framgå vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor!

Vad är plagiering?

Plagiering på universitetsnivå innebär att du använder dig av andras texter/arbeten och försöker få dem att framstå som dina egna. Den grundläggande principen är att det tydligt ska framgå vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor! Om du använder någon annans material måste du alltid uppge källa. Det gäller oavsett om du parafraserar (omformulerar), sammanfattar eller citerar vad någon annan skrivit.

Med egna ord - att återge innehållet i andras texter

Umeå universitetsbibliotek (9 minuter)

Hur undviker du att plagiera?

  • Lär dig hur du parafraserar (omformulerar), sammanfattar och citerar när du använder andras texter.
  • Gör en tydlig markering i texten medan du skriver så att du minns var källhänvisningar ska in.
  • Håll reda på vilka källor du använder och ha alla uppgifter om källan för att skriva en korrekt källförteckning. Läs mer om hur du utformar en källförteckning på sidorna under Skriva referenser.
  • Använd hjälpmedel för att skriva referenser som underlättar. Läs mer på sidan Program för referenshantering.
  • Kolla med din lärare/handledare om du är osäker.

Citat/citera

Väldigt långa citat är i allmänhet inte acceptabla även om de behandlas som ”citat” och bör därför undvikas. Korta citat bör du integrera i din löpande text enligt anvisningar nedan. Längre citat bör oftast ges en tydligare markering genom att de placeras med extra indrag samt tom rad före och efter jämfört med din egen text (se exempel nedan). Om du är osäker på vad som gäller kontakta din lärare/handledare.

Om du citerar din källa, ska du alltid ange på vilken sida i originaldokumentet citatet finns.

Korta citat (Harvardsystemet)

Författaren nämner "...välfärdskonsumenternas avsaknad av tillräckliga maktresurser i förhållande till staten" (Feltenius 2004, 27).

"I den pluralistiska maktordningen finns inget organiserat intresse som dominerar ur makthänseende" (Feltenius 2004, 40).

alternativt

Feltenius (2004, 40) skriver att: "I den pluralistiska maktordningen finns inget organiserat intresse som dominerar ur makthänseende."

Långa citat (Harvardsystemet)

Längre citat (flera meningar) bör skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. Det hjälper till att tydliggöra att det är ett citat.

Persson (2004, 27) skriver:

Kunskap om olika typer av partier och partisystem ger en generell förståelse av partiernas utveckling. För att kunna beskriva ett partisystems kännetecken krävs kunskap om antalet partier, om de partier som ingår i systemet och den omgivning som partiet befinner sig i.

Hur upptäcks plagiering?

  • Lärare och handledare känner igen en text vid rättning. Lärares (eller kollegas) ord används eller så kommer plagiatet från en välkänd text.
  • En plagieringskontroll görs med hjälp av ett antiplagieringsprogram som till exempel Urkund eller med hjälp av sökmotorer.
  • Kontroll kan också göras mot enskild text vid misstanke.
  • Språket och stilnivån varierar i studentens egna text.
Senast uppdaterad: 2019-10-22