Samarbete terminsprojekt

Varje termin väljs en rad nya projekt som passar in i aktuella pedagogiska mål och krav. Alla projekt får olika karaktär, innehåll och fokus.

I alla fall diskuteras och förfinas projektdefinitioner med det inblandade företaget. Projektuppdraget utarbetas vanligtvis i detalj av Designhögskolans representanter och inkluderar projektbeskrivning, mål, metoder, resultat och presentation.

Det är viktigt att notera att projektet ses som ett samarbetsprojekt och inte som ett uppdrag, för att uppmuntra till experiment med idéer och former bland studenterna och för att undvika konflikter med företagets pågående produktutvecklingsaktiviteter.

Ramverk för terminsprojekt


Varje projekt pågår i 4-9 veckor utspridda under loppet av varje termin. Teoretiska kurser varvas med projekten. Syftet är att skapa en ömsesidig växelverkan mellan teori och praktik. Samverkande företag kan också ge input till kurserna under de teoretiska studierna.


Mellan 6-14 studenter deltar i varje projekt, antingen individuellt eller i grupp, beroende på projektets karaktär. En extern professionell industridesigner anställs som handledare under projektet. Handledaren besöker Designhögskolan med jämna mellanrum för diskussion och utvärdering med studenterna.

Företagsbesök

Det deltagande företaget brukar besöka Designhögskolan vid tre tillfällen. Det första besöket sker vid presentationen av projektet för eleverna. Ofta sker detta genom en föreläsning som beskriver företagets aktiviteter, strategier, marknadsföring, etc. Ett andra besök görs mitt i projektet och ett sista besök vid projektpresentationen. En representant från företaget utses vanligtvis som kontaktperson för studenter och personal under projektets gång. Studenter håller kontinuerligt företaget informerat om projektets status via digitala kontakter. Företaget har säker tillgång till speciella delar av vår webbplats.

Slutliga presentationer

En fullständig presentation av projektet ges till företaget, vanligtvis i form av en digital presentation med stöd av fysiska modeller (2D och 3D), rapporter och annat relevant material. Denna slutpresentation äger rum i Umeå men det är vanligt att ytterligare externa presentationer ges till andra företrädare för företaget. I allmänhet publiceras resultaten i form av grafiskt material, publikationer, webbplatser, etc.

Finansiellt upplägg

Vanligtvis tillhandahåller det samarbetande företaget finansiering för att täcka kostnaderna för den externa handledaren, vissa resekostnader för studenterna och material för modelltillverkning. I vissa fall har denna finansiering ersatts av att det samarbetande företaget tillhandahåller sin egen professionella designhandledare eller genom att erbjuda annan värdefulla input, såsom specifika kurser eller workshops.

Kontakt studentsamarbete

Om ditt företag eller din organisation är intresserad av att samarbeta med designstudenter på kandidat- eller mastersnivå, vänligen kontakta vår Director of Strategic Collaboration.

Senast uppdaterad: 2022-05-06