"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

POPLINK och personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter för forskningsändamål vid CEDAR

Demografiska databasen vid Umeå universitet, sedan 2015 en del av CEDAR, har till uppdrag att bygga och tillgängliggöra historiska befolkningsdata för forskningsändamål (UHÄ-FS 1990:8). En av dessa databaser, befolkningsdatabasen POPLINK, innehåller personuppgifter och här redogörs för hur dessa behandlas vid enheten.
 

Vilka personuppgifter samlas in?
Befolkningsdatabasen POPLINK innehåller information om befolkningen i utvalda församlingar i Norrbotten och Västerbotten under tidsperioden c.1680-1950. Databasen baseras på uppgifter från den svenska kyrkobokföringen som under lång tid utgjorde kärnan i Sveriges nationella folkbokföring. Alla individer som någon gång under tidsperioden har varit bosatta i dessa församlingar ingår i databasen.

De uppgifter som samlas in och bearbetas är sådana som finns i folkbokföringen. Det handlar om födelsedata, namn, civilstånd, yrke, bostadsort, flyttningar och information om relaterade personer. Personuppgifterna i databasen är av begränsad karaktär. Personer som är födda på 1940- och 1950-talet var barn när de registrerades i källorna och det gör att uppgifterna om dem ofta är mycket knapphändiga. Känsliga personuppgifter samlas inte in.
 
Varför samlas personuppgifterna in?
Personuppgifterna samlas in för att utföra forskning och den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är allmänt intresse. Befolkningsdata används bland annat för att studera hur människors liv, arbete, sociala och ekonomiska levnadsvillkor formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling under långa tidsperioder.
 
Varifrån hämtas personuppgifterna?
Data har samlats in från scannade kopior av kyrkoarkivens originalkällor som förvaras på Riksarkivet. Huvuddelen av uppgifterna har sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor. Kyrkböcker äldre än 70 år, finns öppet tillgängliga i Riksarkivets söktjänst. Kopior av källor som är yngre än 70 år har lämnats ut av Riksarkivet efter prövning utifrån gällande sekretesslagstiftning.
 
Skydd för insamlade personuppgifter
De personuppgifter som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. När forskare begär att få tillgång till data, lämnas data endast ut i pseudonymiserad form och uppgiftsminimering tillämpas.

Utlämningen föregås av en prövning utifrån bestämmelserna i GDPR och Offentlighets- och Sekretesslagen. Umeå universitet är en statlig myndighet och har en skyldighet att följa gällande lagstiftnings bestämmelser om allmänna handlingar, sekretess och arkivering.
 
Vem får ta del av personuppgifterna
Endast behöriga personer får ta del av personuppgifter: personal vid CEDAR som arbetar med att bygga upp, lagra och bearbeta data och som har undertecknat en särskild sekretessförbindelse, samt forskare som efter sekretessprövning, och i förekommande fall etikprövning, beviljats möjlighet att få tillgång till data för att studera i förväg definierade forskningsfrågor.
 
Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att begära tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av den behandling som rör den registrerade, eller att invända mot behandlingen. Registrerades rättigheter kan i vissa fall begränsas av undantag i GDPR och av andra författningar.

Om du har synpunkter på Umeå universitets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud pulo@umu.se.

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Umeå universitets behandling av dina personuppgifter, www.imy.se eller 08-657 61 00.Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

  • Umeå universitet, 901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00 
  • CEDAR:s föreståndare Lena Karlsson, lena.karlsson@umu.se, 090-786 56 92
  • Umeå universitets dataskyddsombud (dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller via växeln 090-786 50 00).
Senast uppdaterad: 2023-12-20