"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande polisiärt arbete

Profilområde Det brottsförebyggande arbetet kan definieras ganska brett och innefatta en hel del aktiviteter med det huvudsakliga syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Beskrivningen av de ansatser som tillämpas i forskningen som bedrivs i Umeå kan sägas vara anpassade för den verklighetsnära forskningen. Syftet är att ge en bred kunskapsgrund och förståelse för områden som är särskilt viktiga för en professionell utveckling i det polisiära arbetet. Områdena i fokus omfattar hur polisen kan medverka i det trygghetsskapande arbetet i balans med den brottsbekämpande delen som är den mer enskilt tilldelade arbetsuppgiften för polisen.

Om den trygghetsskapande delen innefattar det dagliga bemötandet och kontakten med medborgaren så innefattar den brottsbekämpande delen att undersöka vilket stöd det finns för strategier eller arbetsmetoder i det taktiska arbetet för brottsbekämpning i praktiken och hur dessa kan vidareutvecklas. Utgångspunkten finns i evidensbaserade modeller för det brottsförebyggande arbetet som det problemorienterade arbetssättet eller de mer koncentrerade insatserna som kan tillämpas i polisens hot spots ansatser.

Forskningen som bedrivs inom detta profilområde har avslutade projekt och pågående avhandlingsprojekt. Ett av dessa behandlar hur tillitsarbetet ser ut inom svensk polis.

Allmänhetens förtroende och förtroendestärkande strategier inom den svenska polismyndigheten

Ett annat avhandlingsprojekt undersöker frågor om det brottsförebyggande arbetet i det praktiska vardagliga arbetet.

Brottsförebyggande arbete inom den svenska polisen

Internationella studier om hur det brottsförebyggande arbetet kan tillämpas i colombiansk kontext finns i ett samarbetsprojekt mellan svensk och colombiansk polis med särskilt fokus på hot spots ansatser.

Gemensamt för forskningen som bedrivs är att försöka se hur tillämpningen av det brottsförebyggande arbetet sker i ”verkligheten” och att identifiera kritiska områden som kan behöva uppmärksammas. Forskningen syftar till att stärka polisprofessionen genom ökad kunskap om bland annat underrepresenterade grupper i samhället samt att verka för en ökad internationalisering som kan ge evidens för åtgärder och metoder. Metodologiskt blir frågor rörande design och mätproblematik centrala i forskningen som bedrivs i den här profilforskargruppen.

 

Kontaktperson för forskningsprofil

Miguel Inzunza
Universitetslektor
E-post
E-post
Jonas Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 72

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete
Senast uppdaterad: 2023-12-18